Naturstyrelsen Vadehavet udlejer af jagten i Stensbæk Plantage - Vest

12-03-2023

Beskrivelse af lejemålet

Jagteretten i Stensbæk Plantages vestlige del, beliggende mellem Ribe og Gram, udlejes for en 5-årig periode fra april 2023 til 31. marts 2028. 

Lejemålet udgør i alt ca. 405 hektar, fordelt på ca. 172 ha hede og 233 ha skov. Der er overvejende tale om nåleskov samt blandede løv- og nåletræsbeplantninger efter stormen i 1999. Området ligger centralt placeret i et samlet skov- og hedeområde på ca. 1.200 ha administreret af Naturstyrelsen. Ca. 33 hektar af hedearealerne plejes af græssende får og kreaturer med henblik på naturpleje.

Stensbæk Plantage byder på en varieret jagt med både kugle og hagl. Der findes en fast bestand af kron- og råvildt, og lejlighedsvis forekomst af dåvildt. Terrænet byder på gode muligheder for sneppejagt.

På arealet forefindes en gammel smedje, som kan benyttes, som jagthytte i fællesskab med jagtlejerne i den østlige del af skoven.

For jagtlejemålet gælder blandt andet:

 1. Udlejer kan efter forudgående aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt, hvor anvendelse af køretøjer er en nødvendighed, fx i forbindelse med afholdelse af fællesjagt, udkørsel af større hjortevildt eller vedligehold af skydetårne. Der kan udstedes et begrænset antal køretilladelser til de køretøjer, der sædvanligvis anvendes i denne forbindelse.
 2. Der må holdes enkeltmandsjagter 2 gange pr. uge med haglvåben. Enkeltmandsjagter med hagl må udelukkende udøves på hverdage. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere pr. hold, hvoraf den ene kan være en gæst. Der må maksimal være 2 hold på arealet pr. jagtdag. Jagt med flere deltagere end anført ovenfor er fællesjagt.
 3. Der må frit udøves enkeltmandsjagt i form af pürch- og anstandsjagt med riffel.
 4. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver tredje uge ved det enkelte vandhul, å-strækning eller vådområde.
 5. Der må afholdes 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 25 skytter, hvoraf 3 jagter kan være riffeljagter.
 6. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote:
 •          Kronvildt: 8 stk. i alt, fordelt på 1 kronebærende hjort (minimum en lige 12-ender), 1 spidshjort, 2 hinder og 4 kalve.
 •          Dåvildt: 1 kalv
 •          Råvildt: 10 stk. i alt, hvoraf 3 må være bukke. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes.
 1.        Lejer skal ved nedlæggelse af en kronebærende hjort indlevere de to midterste fortænder, med henblik på tandsnit for aldersvurdering af det nedlagte dyr.
 1. Skydetårne og stiger må kun opsættes efter aftale med udlejer.
 2. Der skal føres jagtdagbog over alle afholdte jagter, herunder jagtjournal over nedlagt vildt.
 1. Jagthytten ”Smedjen” stilles til rådighed for jagtlejere i både den østlige og vestlige del af Stensbæk plantage, mod almindelig vedligeholdelse. Brug af hytten i forbindelse med fællesjagter koordineres internt mellem jagtlejere forud for jagtsæsonen. Naturstyrelsen forbeholder sig ret til lejlighedsvis brug af hytten. Andre brugergrupper kan desuden have adgang til hytten efter nærmere aftale med Naturstyrelsen, dog ikke på dage, hvor der afholdes fællesjagter i skoven.

Kort over arealet kan ses i bilag 1.

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt som bilag 2.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram, Obfuscated Email i hænde senest 31. marts 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud. Supplerende tilbud afgives på i øvrigt samme vilkår som ovenfor beskrevet.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af udkast til den jagtlejekontrakt, der er vedlagt som bilag 3.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Vadehavet Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagt-i-statsskovene/jagtudleje/

 

Bilag 1 - Stensbæk Plantage Vest Kort

Bilag 2 - Stensbæk Plantage Vest Tilbudsblanket

Bilag 3 - Stensbæk Plantage Vest Jagtlejekontrakt

 


Spørgsmål:

Kan ikke umiddelbart se noget journal statistik i udbudsmaterialet. Er det muligt at få fx de sidste 3-5 sæsoner fremsendt eller tilføjet udbudsmaterialet?

Svar:

I perioden 2021-23 er der nedlagt følgende i Stenbæks vest:

 

2021/22

2022/23

Kronvildt

 

 

Hjort +2år

 

 

Spidshjort

 

 

Hind

 

 

Smalhind

3

4

Kalv

3

2

 

 

 

Dåvildt

 

 

Kalv

 

1

 

 

 

Råvildt

 

 

Buk

1

1

2

3

Lam

 

 

 

 

 

Hare

 

2

Skovsneppe

Ca. 30

Ca. 40

I de foregående år var Stensbæk udlejet som et samlet jagtlejemål på cirka 750 hektar. I denne periode blev der nedlagt følgende:

 

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Kronvildt

 

 

 

 

Hjort +2år

1

 

 

 

Spidshjort

1

 

1

1

Hind

1

 

2

2

Smalhind

2

 

 

 

Kalv

1

2

2

2

 

 

 

 

 

Dåvildt

 

 

 

 

Kalv

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Råvildt

 

 

 

 

Buk

5

6

6

2

2

6

6

6

Lam

5

9

8

6

 

 

 

 

 

Hare

1

 

 

 

Ræv

1

1

1

 

Skovsneppe

20

20

29

78

 

Spørgsmål

Hvad var jagtlejen for Stensbæk Plantage Vest i den seneste lejekontrakt?

Hvad var jagtlejen for Stensbæk Plantage Vest og Øst samlet i den seneste lejekontrakt?

Svar

Jagtlejen for Stensbæk plantage Vest lød på 179.532,5,- kr. ved seneste opkrævning i april 2022.

 Spørgsmålet kan forstås på flere måder, så vi håber at svaret er fyldestgørende:

-          Jagtlejen for den østlige del af Stensbæk plantage lød på 145.267,44,- kr. ved seneste opkrævning 1. april 2022. Sammenlagt med jagtlejen for Stensbæk vest udgør jagtlejen 324.799,94,- kr.  

-          Jagtlejen for det samlede areal i Stensbæk plantage (ca. 750 ha), lød på 313.102,- ved seneste opkrævning i 2020, hvor hele arealet blev udlejet som et samlet lejemål.

 

Spørgsmål

Tæller et andetræk, som en enkeltmandsjagt?

Svar

Tager man på andetræk, så tæller det som en af de to enkeltmandsjagter med haglgevær, der må afholdes ugentligt.
Det tæller stadig kun for en dags jagt, hvis man tager på jagt efter en sneppe og afslutter med et andetræk.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.