Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder forpagtning af græsningsarealet Napstjert Mose

16-03-2023

Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder forpagtning af græsningsarealet Napstjert Mose, 12,1 ha, Milrimvej 106, 9981 Jerup.

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen: Vendsyssel

Adresse: Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen

Telefonnummer: 21618303

Kontaktperson: Søren Møller Pedersen

 

 

1.         Beskrivelse af forpagtningen

 

Arealet er beliggende i den østlige del af Napstjert Mose og ligger i rimme- dobbelandskabet indenfor Natura 2000 område nr. 3: Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Se bilag 1a ”Oversigtskort” og bilag 1b ”Kort”.

 

Arealet består af én større indhegning på 11,4 ha samt en supplerende indhegning på 0,7 ha. Der er en tydelig rimme- dobbestruktur over hele arealet. Arealet er træbevokset i forskellig grad. Det har delvist været forsøgt opdyrket. Adgang til arealet sker via Milrimvej. Der er tilsagn til støtteordningen Pleje af græs- og naturarealer til 11,26 ha. Der er ikke søgt tilsagn på den supplerende indhegning.

 

Navn på areal

 

Ha

 

Tidsperiode

 

 

Tilsagn

Napstjert Mose

583380-84

6,42

2019-2024

Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 66)

Napstjert Mose

583380-84

4,84

2021-2026

Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 66)

Napstjert Mose

583380-84

0,14

 

 

Napstjert Mose

Ingen markblok

0,7

 

 

 

Arealet skal afgræsses med kvæg ved et lavt græsningstryk (0,2-0,4 SK/ha) set over en lang græsningssæson. Udbindingsperioden er 1. april til 1. november. Arealet er ikke egnet til helårsgræsning, da der ikke findes frostfrit vand.

 

Der løber en ridesti igennem arealet i øst-vestlig retning.

 

Arealet må ikke omlægges, ligesom det ikke må gødskes eller sprøjtes. Der må ikke tilskudsfodres på arealet, og der må ikke tages slæt.

 

Hegnet vil blive gennemgået af Naturstyrelsen inden forpagtningen overtages. Hegnsapparat følger ikke med i forpagtningen og skal fremskaffes af forpagteren. Der er kun naturvand på arealet.

 

En mere detaljeret beskrivelse af arealet og forvaltningen er beskrevet i bilag 5 ”Naturmål”.

 

Forpagtningskontrakten løber i perioden 01-01-2023 til 31-12-2027 og kan evt. forlænges med 5 år.

 

 

 

 

Vedrørende PFAS:

Arealet er beliggende kystnært. Det er derfor sandsynligt, at der kan være forhøjet koncentration af PFAS i græs og/eller vand på arealet, hvilket kan få betydning for mulighederne for at anvende dyr, der har afgræsset arealet i fødevareproduktion samt evt. at anvende indhøstet materiale fra arealet til foder. Der gælder højere indikatorværdier for kvæg til mælkeproduktion og for får til kødproduktion. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet indikatorværdier for andre typer af dyr som anvendes til afgræsning.

 

Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen foretaget stikprøver af PFAS-koncentration i græs og vand. Der er primært tale om stikprøver foretaget i november 2022 i et bælte på én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. I græsprøver er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens laveste indikatorværdi, som var gældende på prøvetagningstidspunktet for foder/græs til kvæg til kødproduktion, i 55 ud af 60 arealer. Derudover er der undersøgt overfladevand på 47 arealer, her er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdi, som var gældende på prøvetagningstidspunktet for vand til kvæg til kødproduktion i 9 af prøverne. Ud over de 60 arealer langs vestvendte kyster er der taget syv referenceprøver på lignende arealer langs den jyske østkyst. På fem af disse syv arealer er der fundet PFAS i græsprøver over Fødevarestyrelsens indikatorværdier. Se hertil bilag 2 ”oversigt over PFAS prøvetagning – græs” og bilag 3 ”oversigt over PFAS prøvetagning- vand”.

 

Forpagter/dyreholder er ansvarlig for selv at følge med i anvisningerne på henholdsvis Miljøstyrelsens og Fødevarestyrelsens hjemmesider vedr. PFAS-forurening, ligesom forpagter/dyreholder er ansvarlig for at forholde sig til risikoen for at foder/græs på/fra arealet kan indeholde PFAS og de mulige konsekvenser heraf for forpagters/dyreholders drift.

 

2.        Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 4. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 6.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen eller email Obfuscated Email.

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Napstjert Mose og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen senest d. 31. marts 2023 kl. 12:00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 7,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.        Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 4.

 

7.        Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

16. marts 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

31. marts 2023

Frist for modtagelse af tilbud

31. marts 2023

Forventet ordretildeling.

Uge 14

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1a: Oversigtskort

Bilag 1b: Kort

Bilag 2: Oversigt over PFAS prøvetagning – græs

Bilag 3: Oversigt over PFAS prøvetagning- vand

Bilag 4: Kontraktudkast

Bilag 5: Naturmål

Bilag 6: Tilbudsblanket

Bilag 7: Tro – og love erklæring

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.