Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder forpagtning af græsningsarealet Videsletengen

14-03-2023

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af 12,8 ha græsningsareal ved Videsletengen, 9981 Jerup

Forpagtningen udbydes af:

 

Naturstyrelsen Vendsyssel

Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen

Telefonnummer: 21 61 83 04

Kontaktperson: Mads Wilche Skamris
Mail: Obfuscated Email

 

 

1.        Beskrivelse af forpagtningen

 

  • Arealet er beliggende ved Videsletengen, mellem Jerup og Ålbæk ved Skagensvej i Frederikshavn Kommune, jf. bilag 1.
  • Arealet omfatter ca. 12,8 ha og ligger i markblok nummer: 584381-73, 584381-75 og 584381-85.
  • Hele arealet er omfattet af Fredningen ”Napstjert Eng” og §3 beskyttet natur, samt ligger i Natura 2000-området ”Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose” nr. 3. For støtteordningerne se udkast til forpagtningskontakten §9 ”Øvrige Støtteordninger og Tilsagn”.
  • Arealet skal afgræsses ekstensivt med kvæg eller heste. Der må ikke tages slæt, gødskes, sprøjtes eller fortages jordbearbejdning.
  • Kontrakten løber fra 01-01-2023 til 31-12-2027 og kan eventuelt forlænges med 5 år.

 

Der er i november 2022 taget stikprøver af PFAS-koncentration i græs og vand på det udbudte areal. Resultaterne af prøverne viser, at PFAS-koncentrationen i græs og/eller vand er højere end Fødevarestyrelsens indikatorværdier på prøvetagningstidspunktet. Se nærmere herom i kontraktudkastet.

 

2.        Afgivelse af tilbud

 

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 4. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 6.

 

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 

Tilbudsblanketten skal sendes til Obfuscated Email. eller pr. fysisk brev til:

 

Naturstyrelsen Vendsyssel

Sct. Laurentii Vej 148

9990 Skagen

 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Videsletengen” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3.        Frist for afgivelse af tilbud

 

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller afleveret på adresse Sct. Laurentii Vej 149, 9990 Skagen senest d. 29. marts 2023 kl. 13.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

 

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4.        Forbehold

 

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

 

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 7, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

 

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5.        Vurdering af tilbud

 

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6.        Kontraktgrundlag

 

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

 

7.        Annullation

 

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8.        Tidsplan

 

15. marts 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

29. marts 2023

Frist for modtagelse af tilbud

31. marts 2023

Forventet ordretildeling.

I løbet af uge 14.

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2023

Kontrakten træder i kraft bagudrettet

 

 

9.        Spørgsmål og rettelser

 

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

 

Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Oversigts over PFAS prøvetagning – græs
Bilag 3: Oversigt over PFAS prøvetagning – vand

Bilag 4: Kontraktudkast

Bilag 5: Naturmål

Bilag 6: Tilbudsblanket

Bilag 7: Tro – og love erklæring

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.