Naturstyrelsen udbyder forpagtning af naturarealer i Skjern Enge (rettelser 31/03/2023)

21-03-2023

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af naturarealer i Skjern Enge til afgræsning med heste og/eller kreaturer.

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Blåvandshuk
Adresse: Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl
Telefonnummer: 21 41 86 13
Kontaktperson: Mads Bank-Mikkelsen

1. Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealernes beliggenhed kan ses på oversigtskort bilag 1.

 

Navn på areal

 

Markbloknr. (matrikelnr.)

Ha

 

Tidsperiode

 

Fuglsand Vest

461197-49

25,7

           15. maj 2023 – 31. december 2027

Lønborg Enge

465196-95

4,2

15. maj 2023 – 31. december 2027

Skænken Sø

468198-60 + 468197-49

53,2

15. maj 2023 – 31. december 2027

Skjern Bådehavn

469198-06

7,3

15. maj 2023 – 31. december 2027

Banefennerne

469198-47 + 469198-43

8,8

15. maj 2023 – 31. december 2027

 

Fuglsand Vest

Periode: Arealet skal sommerafgræsses med hest og/eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter d. 15. maj af hensyn til ynglende engfugle.

Arealet er én samlet hegning.

Dyr: Der skal gå hvad der svare til 15 storkreaturer på arealet.

Af hensyn til ynglefugle er der krav om slåning mindst 1. gang årligt. Slåningen udføres så sent som muligt, tidligst 1. august.

Strøm: Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv.

Vand: Der er ikke adgang til drikkevand på stedet, hvorfor Forpagter er forpligtet til at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses eksempelvis ved, at der køres vandtank e.l. til arealet eller opsætning af mulepumpe. Vandtanken e.l. kan stå på det på det af Bortforpagter anviste sted.

 

Lønborg Enge

Periode: Arealet skal sommerafgræsses med hest og/eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter d. 15. maj af hensyn til ynglende engfugle.

Arealet er én samlet hegning.

Dyr: Der skal gå hvad der svare til 4 storkreaturer på arealet.

Af hensyn til ynglefugle er der krav om slåning mindst 1. gang årligt. Slåningen udføres så sent som muligt, tidligst 1. august.

Strøm: Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv.

Vand: Der er ikke adgang til drikkevand på stedet, hvorfor Forpagter er forpligtet til at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses eksempelvis ved, at der køres vandtank e.l. til arealet eller opsætning af mulepumpe. Vandtanken e.l. kan stå på det på det af Bortforpagter anviste sted.

 

Skænken Sø

Periode: Arealet skal sommerafgræsses med kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter d. 15. maj af hensyn til ynglende engfugle.

Arealet er én samlet hegning.

Dyr: Der skal gå hvad der svare til 18 storkreaturer på arealet.

Af hensyn til ynglefugle er der krav om slåning mindst 1. gang årligt. Slåningen udføres så sent som muligt, tidligst 1. august.

Strøm: Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv.

Vand: Forpagter er forpligtet til at sikre, at dyrenes behov for drikkevand opfyldes. Der er naturligt vand på arealet.

 

Skjern Bådehavn

Periode: Arealet skal sommerafgræsses med hest og/eller kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter d. 15. maj af hensyn til ynglende engfugle.

Arealet er én samlet hegning.

Dyr: Der skal gå hvad der svare til 7 storkreaturer på arealet.

Af hensyn til ynglefugle er der krav om slåning mindst 1. gang årligt. Slåningen udføres så sent som muligt, tidligst 1. august.

Strøm: Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv.

Vand: Der er ikke adgang til drikkevand på stedet, hvorfor Forpagter er forpligtet til at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses eksempelvis ved, at der køres vandtank e.l. til arealet eller opsætning af mulepumpe. Vandtanken e.l. kan stå på det på det af Bortforpagter anviste sted.

 

Banefennerne

Periode: Arealet skal sommerafgræsses med kreaturer. De græssende dyr skal på arealet efter d. 15. maj af hensyn til ynglende engfugle.

Arealet er fordelt på to arealer.

Dyr: Der skal gå hvad der svare til 8 storkreaturer fordelt på begge fenner.

Af hensyn til ynglefugle er der krav om slåning mindst 1. gang årligt. Slåningen udføres så sent som muligt, tidligst 1. august.

Strøm: Forpagter skal selv sørge for strømforsyning herunder mobilt hegnsapparat, solceller mv.

Vand: Der er ikke adgang til drikkevand på stedet, hvorfor Forpagter er forpligtet til at sikre, at dyrenes behov for drikkevand tilgodeses eksempelvis ved, at der køres vandtank e.l. til arealet eller opsætning af mulepumpe. Vandtanken e.l. kan stå på det på det af Bortforpagter anviste sted.

Arealet er beliggende kystnært. Det er derfor sandsynligt, at der kan være forhøjet koncentration af PFAS i græs og/eller vand på arealet, hvilket kan få betydning for mulighederne for at anvende dyr, der har afgræsset arealet i fødevareproduktion samt evt. at anvende indhøstet materiale fra arealet til foder. Der gælder højere indikatorværdier for kvæg til mælkeproduktion og for får til kødproduktion. Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet indikatorværdier for andre typer af dyr som anvendes til afgræsning.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen foretaget stikprøver af PFAS-koncentration i græs og vand. Der er primært tale om stikprøver foretaget i november 2022 i et bælte på én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. I græsprøver er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens laveste indikatorværdi, som var gældende på prøvetagningstidspunktet for foder/græs til kvæg til kødproduktion, i 55 ud af 60 arealer. Derudover er der undersøgt overfladevand på 47 arealer, her er der fundet PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdi, som var gældende på prøvetagningstidspunktet for vand til kvæg til kødproduktion i 9 af prøverne. Ud over de 60 arealer langs vestvendte kyster er der taget syv referenceprøver på lignende arealer langs den jyske østkyst. På fem af disse syv arealer er der fundet PFAS i græsprøver over Fødevarestyrelsens indikatorværdier. Se hertil bilag 2 ” Oversigtskort_pfas-i-graes” og bilag 3 ” Oversigtskort_pfas-i-vand”.

Forpagter/dyreholder er ansvarlig for selv at følge med i anvisningerne på henholdsvis Miljøstyrelsens og Fødevarestyrelsens hjemmesider vedr. PFAS-forurening, ligesom forpagter/dyreholder er ansvarlig for at forholde sig til risikoen for at foder/græs på/fra arealet kan indeholde PFAS og de mulige konsekvenser heraf for forpagters/dyreholders drift.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 4 for Banefennerne, bilag 5 for Fuglsand, bilag 6 for Lønborg Enge, bilag 7 for Skjern Bådehavn og bilag 8 for Skænken sø. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 14.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, mail: Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Skjern Enge og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mail: Obfuscated Email eller pr. post på Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl senest d. 11/04/2023 kl. 13.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 15,og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 4, 5, 6, 7 og 8.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

21/03/2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

11/04/2023 kl. 13:00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 15

Forventet ordretildeling.

Uge 15

Forventet kontraktindgåelse.

01/06/2023

Kontrakten træder i kraft

 

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Oversigt over PFAS prøvetagning – græs

Bilag 3: Oversigt over PFAS prøvetagning- vand

Bilag 4: Kontraktudkast for Banefennerne

Bilag 5: Kontraktudkast for Fuglsand Vest

Bilag 6: Kontraktudkast for Lønborg Enge

Bilag 7: Kontraktudkast for Skjern Bådehavn

Bilag 8: Kontraktudkast for Skænken Sø

Bilag 9: Naturmål for Banefennerne

Bilag 10: Naturmål for Fuglsand Vest

Bilag 11: Naturmål for Lønborg Enge

Bilag 12: Naturmål for Skjern Bådehavn

Bilag 13: Naturmål for Skænken Sø

Bilag 14: Tilbudsblanket

Bilag 15: Tro – og love erklæring

Kontakt

Blåvandshuk

NB! Rettelser til udbudsmaterialet

Rettelsesblad 31/03/2023