Udleje af jagten i den vestlige del af Fanø plantage

07-03-2023

Naturstyrelsen Blåvandshuk udlejer et areal på ca. 460 ha i Fanø Plantage vest for Postvejen. Arealet er en klitplantage anlagt i 1890’erne, og består primært af bjergfyr, contortafyr, og andre nåletræer, men der er også større lysåbne områder med hede, klit og vådområder. Nærmere info om Fanø plantage kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/blaavandshuk/omraadeplaner/fanoe-plantage/

I plantagen ses primært råvildt, hare og ræv, men bestanden af kron- og dåvildt er under opbygning på Fanø. Det er dog skovsnepper og kaniner, som Fanø er mest kendt for, og mange snepper raster her undervejs på trækket til Storbritannien. De tidligere lejere har i hele Fanø plantage typisk nedlagt mellem ca. 100-300 skovsnepper pr. sæson. Dertil kom typisk 10-30 ænder, 4-6 stk. råvildt og lidt kaniner, harer, ræve og ringduer.

Fanø er et populært feriemål for især tyske og danske turister, og særligt i ferier og weekender går mange mennesker tur, plukker svampe mm. i plantagen. Omtrent midt i lejemålet findes en meget populær hundeskov og skovlegeplads, og disse områder indgår ikke i lejemålet. Kronvildt må kun nedlægges efter nærmere aftale med Naturstyrelsen, og der henvises til kontraktens § 6 for yderligere info. I forbindelse med fællesjagt kan der efter forudgående aftale evt. lånes et lokale ved Skovløberboligen, men det kan ikke garanteres ved hver jagt i kontraktens løbetid.

Kort over arealet kan ses i bilag 2-4.

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt som bilag 5.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, Obfuscated Email i hænde senest 27. marts 2023 kl. 12. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud. Supplerende tilbud afgives på i øvrigt samme vilkår som ovenfor beskrevet.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

 Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af udkast til den jagtlejekontrakt, der er vedlagt som bilag 1.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Blåvandshuk, att. Vildtkonsulent Karsten Lund-Platz, Obfuscated Email

 

Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

 

Bilag:

1. Jagtlejekontrakt

2. Skovkort

3. Luftfoto

4. Oversigtskort

5. Udbudsannonce

6. Tilbudsblanket

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar (opdateret 22/3)

Vedtægter kronvildtgruppen Fanø