Udleje af jagten ved Nørre Lyngvig Fyr

07-03-2023

Naturstyrelsen Blåvandshuk udlejer jagtretten på ca. 194 ha. omkring Nørre Lyngvig Fyr for en 5-årig periode. Arealet består primært af klithede med enkelte mindre bevoksninger af bjergfyr og andre nåletræer. De primære vildtarter er råvildt, ræv og hare samt skovsnepper, som i efteråret kan opleves i varierende mængder langs Vestkysten.

Nørre Lyngvig Fyr er et meget besøgt turistmål og arealet er desuden omkranset af sommerhuse på 3 ud af 4 sider. ”Vestkyststien” går gennem arealet, og der må derfor påregnes en del turister på arealet, og der skal ved jagtudøvelse udvises hensyn til dem. Fællesjagter må derfor kun afholdes på hverdage og ikke i efterårsferien (normalt uge 42 inkl.  begge weekender) samt i perioden 20/12 – 3/1.

Jagten har været udlejet til de samme personer de sidste 10 år, og de seneste 5 år har det årlige vildtudbyttet varieret mellem 13 og 130 skovsnepper samt 1-3 sommerbukke samt enkelte ringduer og harer.

Der må årligt afholdes 2 fællesjagter med min. 3 ugers mellemrum med op til 25 deltagere, og derudover må op til 2 personer samtidigt jage på arealet op til 75 gange pr. jagtsæson – f.eks. som bukkejagt eller sneppejagt. Der må maks. nedlægges 3 stk. råvildt, heraf 1 sommerbuk, pr. jagtsæson og der må ikke nedlægges kron- eller dåvildt på arealet. For øvrige vildtarter er der fri afskydning.

Kort over arealet kan ses i bilag 3, 4 og 5.

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 6.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl, Obfuscated Email i hænde senest mandag d. 27. marts 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 2.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Blåvandshuk v. vildtkonsulent Karsten Lund-Platz, Obfuscated Email . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

 

Bilag:

1. Udbudsannonce

2. Kontraktudkast

3. Luftfoto

4. Terrænkort

5. Oversigtskort

6. Tilbudsblanket

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar