GENUDBUD Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder arealer til forpagtning med tilsyn i Ørnefennerne, Store Vildmose

01-03-2023

Genudbud med tilbudsfrist 10. marts 2023 kl. 12.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder til forpagtning græsarealer med tilsyn i Ørnefennerne, Store Vildmose. I alt udbydes 29,2 ha. Arealerne ønskes fortrinsvis drevet med afgræsning. Udbydes for en 2-årig periode.

Forpagtningerne udbydes af:

Naturstyrelsen: Vendsyssel

Adresse: Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen

Kontaktperson/telefonnummer: Kristian Trier Nipper/+45 21 61 83 31 og Søren Møller Pedersen/+45 21 61 83 03

 

Tilbudsfrist: 10. marts 2023 kl. 12.00

 

  1. Beskrivelse af forpagtningen/græsningen

Område

Fenne

Markblok

Areal (ha)

Periode

Gældende tilsagn

Ørnefenner

2

550342-43

5,5

01.01.2023-31.12.2024

Type 67, PLG+GB

01-09-2021 – 31-08-2026

GB + 1650kr/ha

Producentskiftes fra tidligere forpagter

Ørnefenner

3

550342-33

5

01.01.2023-31.12.2024

Type 67, PLG+GB

01-09-2021 – 31-08-2026

GB + 1650kr/ha

Producentskiftes fra tidligere forpagter

Ørnefenner

45

548343-99

9,1

01.01.2023-31.12.2024

Type 66, PLG

01-09-2022 - 31-08-2027 

2600kr/ha (Ej GB!)

Producentskiftes fra NST

Ørnefenner

46

548343-99

9,6

01.01.2023-31.12.2024

Type 66, PLG

01-09-2022 - 31-08-2027

2600kr/ha (Ej GB!)

Producentskiftes fra NST

For samtlige arealer som bortforpagtes til afgræsning gælder:

I forpagtningsafgiften er inkluderet, at Naturstyrelsen fører tilsyn med de udbundne dyr samt udfører nødvendig hegning, hegnsvedligehold og vedligeholder udstyr til drikkevand. Tilsyn føres jf. bilag 2 og 3 hhv. eksempel på kontrakt samt ”Græsningsregler”. Strøm- og vandforbrug er inkluderet i forpagtningsafgiften.

Arealerne er beskyttet som § 3 eng efter Naturbeskyttelsesloven. Arealerne foretrækkes afgræsset med kvæg eller heste. Dyrene kan udbindes fra ca. den 15. maj og hjemtagning skal senest ske ca. den 15. oktober.

For Ørnefennerne gælder:

Arealerne er beliggende inden for et særligt Natura 2000 område, hvorfor der vil være mulighed for at søge om tilskud til pleje af græs- og naturarealer indenfor Natura 2000.

Salmonella Dublin:

Da regionaliseringen vedrørende Salmonella Dublin per 1. januar 2018 er ophævet, er det vigtigt at præcisere, at der kun kan afgræsses med kreaturer fra besætninger i niveau-1.

 

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning af ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet og græsningsreglerne, jf. bilag 2 og 3. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4.

Det er muligt at byde på én eller flere fenner. Der afgives ét tilbud per fenne. På tilbudsblanketten skal du angive hvor stort et areal, du maksimalt ønsker at forpagte. Tilbuddet er bindende op til dette maksimum (se endvidere afsnit 3).

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det ønskede areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være udfyldt på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen eller på mail: Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med "Tilbud på forpagtning af arealer i Store Vildmose" og med "Må ikke åbnes i postmodtagelsen".

 

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget hos Naturstyrelsen Vendsyssel, mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen 10. marts 2023 kl 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt for det pågældende areal. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af aftalen i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

 

 5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vurderer det enkelte bud ud fra tilbudte pris på de respektive fenner og den anførte driftsform.  Naturstyrelsen forbeholder sig imidlertid ret til at vælge de tilbud, der samlet set giver Naturstyrelsen den mest optimale økonomiske- og driftsmæssige løsning. I denne vurdering indgår blandt andet minimering af driftsomkostninger og naturhensyn.

Ved enslydende bud på samme fenne, hvor ikke andre forhold spiller ind, sker udvælgelsen ved lodtrækning.

Naturstyrelsen forbeholder sig uanset ovenstående ret til at prioritere græsning som driftsform frem for slæt.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et delareal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2+3.

 

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud eller udbuddet for de enkelte delarealer, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

 

8. Tidsplan

1. marts 2023 - Offentliggørelse af udbudsmateriale

10. marts 2023 kl 12.00 - Frist for modtagelse af tilbud

10. marts 2023 - Forventet ordretildeling.

13.-17. marts 2023 - Forventet kontraktindgåelse.                                                                             

1. januar 2023 - Kontrakten træder i kraft

 

 9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10. Bilagsliste

Bilag 1

Oversigtskort

Bilag 2:

Eksempel på kontrakt

Bilag 3:

Naturstyrelsens græsningsregler for Store Vildmose 2023

Bilag 4:

Tilbudsblanket

Bilag 5:

Tro- og loveerklæring

Bilag 6:

Naturmål Ørnefenner