Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder jagten i Uggerby Klitplantage

01-03-2023

Fristen for bud er fredag 24. marts 2023 kl. 12.00

Naturstyrelsen udbyder jagten på 775ha i Uggerby Klitplantage for en 5-årig periode

Beskrivelse af lejemålet

Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder jagten i Uggerby Klitplantage.  Plantagen ligger øst for Hirtshals ud til Tannisbugt. Arealet er på ca 775 ha. Arealet er sammenhængende og afgrænses i vest af Kjulvej og i øst af Uggerby Å. Gennem plantagen er der 2 offentlige veje – Tolstrupvej og Uggerby Skovvej. Plantagen er hovedsagelig skovbevokset, men ud mod Uggerby Å, er der et større åbent naturområde, som er delvist hegnet og med afgræsning. Der er også langs kysten et åbent naturområde med spredt bevoksning.  I plantagens centrale del er der et par større åbne arealer udlagt i vedvarende græs, samt flere små lysåbne naturarealer fordelt over arealet. Der er flere mindre søer og vandhuller fordelt over plantagen. Terrænet er varieret med større klitpartier primært i den nord- og østlige del af plantagen.

Plantagen rummer flere friluftsfaciliteter. Der er etableret en lejrplads tæt ved stranden og en shelterplads langs Vestkyststien, som er cykelruten langs den jyske vestkyst og som løber gennem Uggerby Klitplantage. Nordsøstien, som er en vandrerute, gennemløber også plantagen.

Publikum har generelt fri adgang til at færdes på Naturstyrelsens arealer, og arealet kan derfor ikke afspærres, og der skiltes ikke i forbindelse med jagtafholdelse. Skovens gæster er altid velkomne,

og Naturstyrelsen forventer at de får en god oplevelse, når de møder jægere på deres tur.

Der må afholdes 6 fællesjagter i jagtsæsonen. Kron- og dåvildt er ikke omfattet af kontrakten og må ikke nedlægges. Der må afholdes 6 fællesjagter. De øvrige retningslinjer i lejemålet fremgår af jagtlejekontrakten.

I forbindelse med fællesjagter er der mulighed for at benytte plantagens mandskabslokale på Uggerby Skovvej 15 efter nærmere med enheden.

Kort over arealet kan ses i bilag C1 og C2.

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

 

Jagtleje

Jagtlejeafgiften i perioden 1. april 2022 – 31. marts 2023 udgjorde 177.453 kr.

 

Nedlagt vildt

Vildtudbyttet har i perioden 2020-2022 (3 jagtsæsoner) har været 28 bukke, 32 råer, 28 lam, 9 ræve, 5 harer 30 fasaner, 206 snepper, 29 ænder og 8 andet fuglevildt (Bekkasiner, gæs, duer). Jagtlejekontrakten har ikke omfattet kron- og dåvildt. 

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag D.

 

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 150, 9990 Skagen i hænde senest fredag den 24. marts 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsblanketten kan sendes pr. post eller pr. mail til Obfuscated Email.  Bud, uanset brev eller mail, bedes mærket med ”Tilbud på jagten i Uggerby Klitplantage - må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

 

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet jf. nedenfor om annullation.

 

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

 

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

 

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

 

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

 

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag A.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Vendsyssel, Mogens Sonne Hansen, mail Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/jagt-i-statsskovene/jagtudleje/

 

Bilag A - Jagtlejekontrakt

Bilag B - Tilbudsblanket 

Bilag C1 - Oversigtskort 

Bilag C2 - Kortbilag 

Bilag D - Fakatark