Løn- og arbejdsvilkår

Naturstyrelsen kræver, at arbejdstagere hos styrelsens entreprenører i Danmark skal have sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår. Kravet er baseret på cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og ILO-konvention nr. 94 (International Labour Organization) og skal bl.a. imødegå problemer med underbetalt arbejdskraft hos virksomheder, der løser opgaver for styrelsen. Arbejdsmarkedets parter kan give nærmere oplysninger om, hvad der er sædvanlige vilkår for de forskellige ansættelsesområder. Arbejdsmarkedets parter er bl.a. DA, LO, Dansk Byggeri - af særlig relevans i forhold til skovbrug er fagforbundet 3F og Gartneri Landbrug og Skovbrugets Arbejdsgivere .

Naturstyrelsens arbejdsklausul
Det er en betingelse for, at Naturstyrelsen kan acceptere et tilbud, at entrepriseindehaver anerkender styrelsens arbejdsklausul.

Naturstyrelsens arbejdsklausul gælder også for entrepriseaftaler, der ikke er skriftlige.

Dokumentationskrav ved skriftlige tilbud
I forbindelse med skriftlige tilbud indgives særlig entrepriseindehavererklæring, hvor tilbudsgiver anerkender Naturstyrelsens arbejdsklausul.

I tilfælde, hvor entrepriseindehaver og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor.

Hvis entrepriseindehaver og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, skal der før arbejdet påbegyndes indgives særskilt arbejdstagererklæring for hver arbejdstager. Arbejdstagererklæring (-erne) er bilag til entrepriseindehavererklæringen og skal underskrives af både entrepriseindehaver og arbejdstager.

Naturstyrelsen kan ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant dokumentation.

Krav om registrering af udenlandske virksomheder, der midlertidigt leverer tjenester i Danmark
Udenlandske virksomheder skal registrere oplysninger om virksomheden og om dens aktiviteter i Danmark til Erhvervsstyrelsen. Desuden skal det oplyses hvilke medarbejdere der udstationeres i forbindelse med aktiviteter i Danmark. Se yderligere og foretag elektronisk registrering på http://virk.dk/RUT