Udlicitering af driftsopgaver i Naturstyrelsen 2019-2021

Naturstyrelsen forvalter ca. 110.000 ha skov, hvor vi bl.a. driver bæredygtig skovdrift samtidig med, at vi tilgodeser biodiversitet og friluftsliv. Derudover forvalter styrelsen ca. 90.000 ha. naturarealer.

I regeringsgrundlaget står der blandt andet, at regeringen ønsker at udlicitere en større del af statens skovdrift. Det betyder, at Naturstyrelsen inden udgangen af 2021 vil udlicitere flere større manuelle opgaver i skoven og det åbne land i et omfang svarende til ca. 70 årsværk.

Flere opgaver skal løses af private entreprenører

Naturstyrelsen har stor erfaring med at udlicitere forskellige opgaver både i skoven og i det åbne land. Således er ca. 40 % af opgaver, der løses af skovarbejdere i dag, udlagt til private entreprenører, mens 60 % løses af egne medarbejdere. Dette forhold skal være omvendt i fremtiden, hvor 60 % af opgaverne skal løses af private entreprenører.

Det betyder, at antallet af skovarbejdere med ansættelse i Naturstyrelsen over en 3-årig periode reduceres fra ca. 210 til ca. 140. Reduktionen vil ske enten ved naturlig afgang eller ved virksomhedsoverdragelse i forbindelse med den øgede udlicitering.

De lokale enheder udbyder opgaverne

Naturstyrelsen er opdelt i 16 lokale enheder med bl.a. ansvar for den manuelle fysiske skovdrift og lokale tilstedeværelse. Se kort nedenfor.

Naturstyrelsen er opdelt i 16 lokale

Udliciteringsgraden på de 16 enheder er i dag meget forskellig. Det forhold skal ændres, så de enheder, der i dag udbyder færrest opgaver, i fremtiden udbyder flere.

Ovenstående betyder, at de forestående udbud bliver enhedsvise, og af forskelligt omfang fra enhed til enhed. Nogle enheder som f.eks. Vadehavet og Himmerland, skal ikke udlicitere mere end de allerede gør i dag. Nogle enheder som f.eks. Nordsjælland, Hovedstaden og Thy står derimod overfor en større opgave.

Nedenstående kort viser de enheder, der står overfor den største opgave med at øge udliciteringen.

De med rødt markerede enheder i kortet skal øge udliciteringen med mere end 10.000 timer/år. De med blåt markerede enheder skal øge udliciteringen med mere end 4.000 timer/år.

Kontraktværdien i hele den enkelte kontrakts løbetid, typisk 3-6 år, bliver for de fleste af de forestående udbud over tærskelværdien på 1,07 mio. kr. Udbuddene skal derfor gennemføres som EU-udbud, og bliver dermed tilgængelige på www.udbud.dk

Naturstyrelsen analyserer udbud og kontrakter

Sideløbende med den forestående udlicitering, vil Naturstyrelsen starte en proces op med at se på alle styrelsens udbud og kontrakter med driftsopgaver, og analysere på, om noget kan gøres anderledes for at få endnu mere ud af de midler, der er til rådighed. En del af denne analyse vil gå på at afdække og vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at slå opgaver sammen til større regionale og/eller evt. landsdækkende udbud.

I analysen vil Naturstyrelsen benytte sig af dialog med markedet og med interessenter i det hele taget. Har du spørgsmål eller input til den forestående udliciteringsproces, eller det fremadrettede analysearbejde, er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsens Driftscenter v. Skovrider Mikkel Eriksen på tlf. 20 10 76 37 eller mail: .

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.