Vestamager - Kalvebod Fælled

Storbyens oase

Vestamager er et naturområde med store vidder og masser af lys og luft. Ingen andre steder i Europa findes et naturområde af den størrelse så tæt på en storby. Det inddæmmede område er på 2500 ha eller dobbelt så stort som Jægersborg Dyrehave.

I 1984 blev Vestamager åbnet for offentligheden, og i 1990 blev området fredet, og naturen dermed sikret til glæde for storbyens befolkning.


Køer, heste, får og dåvildt stopper skoven

Det er dyrene der plejer landskabet på Vestamager. Uden græssende dyr vil engene gro til i krat og senere skov, og fugle som viben og lærken vil forsvinde og blive erstattet af skovens fugle. Du kan komme ind på områder med græssende dyr på steder hvor der er opsat stenter (menneskepassager). Hunde må dog ikke medtages i indhegningerne af hensyn både til dyrene og hundene.

Bedre forhold for Engfugle

Arealet er vildtreservat hvor ænder, gæs og vadefugle har et fristed. Området har forandret karakter gennem de sidste år, hvor store dele af området er blevet ryddet for træer og buske.

Life Engfugle projektet (REMAB – Restauration of Meadow Bird Habitats) skal forbedre forholdene for især Engryle og Brushane i fire af de vigtigste yngleområder for engfugle i Danmark, hvor Vestamager er et af dem:

LIFE-projektet på Vestamager har til formål at forbedre levevilkårene for især vade- og vandfugle, som er afhængige af velafgræssede våde strandenge.

Læs mere om LIFE projekt

Historien om Vestamager

Det store naturområde var tidligere en del af Kalvebodløbet. Inddæmningen af Vestamager og Kalvebod Fælled startede under 2. verdenskrig, og naturen på området er således et resultat af godt 50 års indvandring af dyr og planter. Inddæmningen fandt sted som et beskæftigelsesarbejde for at undgå deportation af arbejdsløse til Tyskland.

Da området var tørlagt, flyttede militæret deres øvelsesarealer fra Amager Fælled til Vestamager. Før inddæmningen af Kalvebod Fælled var der strandenge med græssende kreaturer langs områdets østlige del. Den gamle kystlinie ses endnu som en ujævn forhøjning i terrænet. Svenskeholm og Koklapperne har tidligere ligget som småholme i det lave vand.

Adgangsforhold

Tilkørselsvejene fra Kongelundsvej til østlige side af Vestamager har alle p-pladser og indgang til området.

Linje 28, 31, 35 og 36.

Tog: Regionaltog holder på Vestamager. Metroforbindelse åbner 2002 med hurtig transport til Københavns centrum.

Friluftsfaciliteter

Naturcenter Vestamager ligger midt på det store naturområde, for enden af Metrolinjen ind til København.
Naturcenter Vestamager

Offentlige Bålpladser

Bålpladser kan frit benyttes. Medbring selv kul. Sluk ilden, når du forlader bålet. Klik på Vandretursfolderen og se et kort.

Primitive overnatningspladser

Teltslagning i 2 nætter er tilladt uden særlig tilladelse. Efterlad venligst pladsen som du selv ønsker at finde den.

Se på kortet i vandretursfolderen hvis du vil se hvor de forskellige friluftsfaciliteter ligger.

Læs mere om Overnatning i naturen

 

Ridning


Ridning på Vestamager er tilladt når der medbringes gyldigt rideadgangskort. Henvendelse til distriktskontoret.

Ridning på Skov og naturstyrelsen Hovedstaden

 

Frit fiskeri

I Trekantsøen og i kanalen langs Ellevehøjevej er der frit fiskeri med stang.

Frit fiskeri på Naturstyrelsen – Hovedstaden

Fugletårne

Ved Klydesø reservatet er der opsat to fugletårne som er tilgængelige for alle.
Fugletårn i klydesø reservat

Læs mere om naturpleje: Klik

Læs mere om driftplan og Vestamagers fremtids: Drift

God tur.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken