Lokale NATURA 2000 områder

Habitatområderne danner sammen med Fuglebeskyttelsesområderne NATURA 2000 som er et net af beskyttede naturområder gennem hele EU. I Danmark kaldes områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder, og her indgår Ramsarområderne.

På Jægersborg Statsskovdistrikt er der udpeget følgende NATURA 2000 områder:

Område

Areal

Naturtype og udpegnings arter

Nedre Mølleådal

42

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)

Vandløb med vandplanterKilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Jægersborg Dyrehave

842

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)

Mosskorpion (Anthrenochernes stellae)

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

Vandløb med vandplanter

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund Artsrige overdrev eller

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

græsheder på mere eller mindre sur bund

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

Bøgeskove på muldbund

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Bøllemose

20

Brunvandede søer og vandhuller
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbundSkovbevoksede tørvemoser

Vestamager og havet syd for

1110

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

*Kystlaguner og strandsøer

Større lavvandede bugter og vige

Enårig vegetation på stenede strandvolde

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

Strandenge

Hvide klitter og vandremiler

Vestamager og havet syd for

6179

Lille skallesluger

Rørhøg

Plettet rørvagtel

Klyde

Almindelig ryle

Havterne

Dværgterne

Mosehornugle

Knopsvane

Troldand

Stor skallesluger

Kalvebod Fælled

2000 ha.

Strandeng

Rørhøg ( Circus aeruginosus ), Stor Regnsprove ( Numenius arquata )


Yderligere information om NATURA 2000

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken