Rygård

Adgangsforhold


Ved Øverødvej og Gammel Holtevej og p-plads v. Øverødvej.

Bus 193 og bus 195 kører ad Øverødvej og Søllerødvej mellem Holte Station og Skodsborg Station.

Friluftsfaciliteter

Offentlige Bålpladser
Bålpladser kan frit benyttes. Medbring selv kul eller sank kvas og grene i skovbunden. Det er forbudt at fælde eller hugge i levende træer. Sluk ilden, inden du forlader bålet. Klik på Vandretursfolderen og se et kort.

Lejrplads for grupper
Lejrplads forbeholdt grupper, som har reserveret pladsen på forhånd. 

Ridning
Ridning i Søllerød Kirkeskov er tilladt i skovbunden, på ridestier samt på større befæstede veje. Ridning er ikke tilladt på mindre skovstier beregnet for gående og cyklister. På Rygaard Overdrev gælder samme regler. Her er det ydermere tilladt at ride på stub- og brakmarker.

Ridning på Jægersborg Skovdistrikt

Frit fiskeri
Fiskeri med stang er tilladt, hvor det er angivet på kortet. Fiskeri med andre redskaber er ikke tilladt. Husk fisketegn! Karper fanget i Kalvemosen skal genudsættes, da de er med til at skabe naturlig balance i søen.

Hund i snor
Hunde i snor er velkomne. I Søllerød Kirkeskov må hunde, der er under fuld kontrol af en ledsager, være løsgående. Vis hensyn! Mange skovgæster er utrygge ved løse hunde.

Økologisk landbrug i Søllerød Naturpark
De opdyrkede marker i Søllerød Naturpark er en seværdighed i sig selv. Her dyrkes vinterfoder til hjortene i Jægersborg Dyrehave. Markerne dyrkes økologisk, da Naturstyrelsen ønsker at gå foran med en dyrkningsform, som beskytter naturen og det omgivende miljø. I det økologiske landbrug dyrkes afgrøderne bl.a. uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler.

Økologisk landbrug giver plads til flere af agerlandets vilde planter og dyr. Gulspurven er almindelig i det åbne land. Den tæller til 7, når den synger. Lyt selv!

Kornsorten havre dyrkes, som foder til hjortene i Dyrehaven

I regionplanen er området udpeget til et sted med særlige drikkevandsinteresser. Ved at dyrke marken uden brug af sprøjtemidler sikres drikkevand af høj kvalitet

I det økologiske landbrug begrænses afløb af næringsstoffer til vandløb og derfra videre til kystområderne.

Landskab
Rygård Overdrev ligger i morænelandskab med overvejende lerbund. I den nordlige ende er der en nordvendt skrænt, nedenfor hvilken man befinder sig i den vestlige ende af den dal som fører ud mod Vedbæk. Skræntens højde er sine steder over 25 m. I den centrale del af Rygård Overdrev er topografien ganske begrænset og ligger ca. 50 m.o.h. I den sydlige del skråner terrænet ned mod tunneldalen, der oprindeligt har ledt smeltevand mod vest under isen fra det der nu er Øresundskysten, syd om Trørød og Gammel Holte, gennem lavningen ved Søllerød Sø, Vejle Sø, Malmmosen og ud i Furesøens lavning.

&wbc_purpose=Basic&wbcmode=Basic

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken