Søllerød Kirkeskov

Adgangsforhold
Søllerød Kirkeskov ligger i sydenden af den smukke Søllerød Naturpark.

Skoven nås fint med bus, cykel eller bil.

Der er P-pladser ved Øverødvej, Attemosevej og Søllerødvej

Friluftsfaciliteter

Hundeskov
I Søllerød Kirkeskov er det tilladt, at lufte sin hund uden snor hvis den er under fuld kontrol.

Frit fiskeri
I Kalvemosen er der frit fiskeri med stang.

Frit fiskeri på Jægersborg Skovdistrikt

Sådan drives skoven
Skoven er en næsten ren løvskov med bøg som den dominerende træart. Løvtræerne trives godt på den veldrænede og forholdsvist frugtbare jordbund.

Skoven forynges overvejende ved naturforyngelse.

Hvad kan du se
De større pattedyrarter som råvildt, hare og ræv er på grund af de mange løse hunde yderst fåtallige.

Hejren ses ofte i skovens søer og vandløb.

Jordbunden er god morænejord på et stærkt kuperet terræn der falder ned mod Søllerød Ådal der med søerne Kalvemosen, den Indre Sø og Degneengen gennemskærer skoven.

Skovens historie
Skoven er som navnet siger en gammel Kirkeskov og har tilhørt Søllerød Kirke hvilket navnet Degneengen, hvor præstens ged måske har græsset, da også bekræfter.

God tur.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken