Kalø Avlsgård

 

Historien:
Opført som borg af Erik Menved i 1300 - tallet. Herefter ejet af forsk. lensmænd , bla. a. Gyldenløve og Rantzau.

Solgt i 1824 til Senator Johan Von Jenitz fra Hamborg, der i forvejen ejede flere godser.

Kalø blev herefter drevet med godsinspektører, som refererede til et kontor i Tyskland.

Straks efter 2. verdenskrig blev ejendommen konfiskeret som krigsskadeserstatning og i 1948 overdraget til Statens jordlovsudvalg, der bortforpagtede den til jagtrådet, som forsøgsgård.

Areal 914 hektar, heraf ca. 440 hektar landbrugs- og græsningsjord.

Landbruget.
Omlagt til økologisk drift fra 1. september, 1998.

Økologisk planteavl uden egne husdyr, men import af konventionel husdyrgødning.

Hovedvægten i 2002 lægges på brødhvede, samt fremavl af korn og græsfrø.

Salgsafgrøder:
vinterhvede, vinterbyg, vårbyg, ærter og havre.

Frøavl af Rajgræs og rødsvingel.

1 forvalter, 1 traktorfører og sæsonvis 1 medarbejder yderligere. Skovarbejdere om vinteren.

Maskinstation anvendes sideløbende med egne maskiner.

Markplan - eksempel fra 2002:

Vinterbyg, Ludo

19

ha

Vårbyg , cicero

81

ha

Havre, Corrado

29

ha

Markært , Attika

56

ha

Vinterhvede, Pentium

54

ha

Alm. Rajgræs, Tivoli

32

ha

Rødsvingel, Gondolin

27

ha

Vedvarende græs, udlejet

70

ha

Brak, Græs og vildtager

42

ha

Bortforpagtet, ager

24

ha

Gård & veje

6

ha

I alt

440

ha

Import af konventionel husdyrgødning fra naboejendomme, i overensstemmelse med de økologiske avlsregler.

Importeret gødning anvendes primært til vintersæd og frøgræs. Der udlægges kløver i alt korn, for opsamling af kvælstof og størst muligt areal pløjes om foråret.

Ukrudt bekæmpes ved strigling inden afgrøderne fremspirer. Herefter udlægges kløverfrøene.

På Kalø er der gennemløbstørreri og planlagre så hele avlen kan tørres og oplagres på ejendommen indtil salg.

Djursland Landboforening udfører planteavlsforsøg i økologisk korn på Kalø, bl.a. sortsafprøvninger af vinterhvede og såtidsforsøg i triticale. Se www.landboforening.dk

Demonstration af natur og vildtpleje på Kalø udgår fra Vildtforvaltningsskolen og ejendommen er grundlaget for en del af skolens kurser i terrænpleje. Se www.jaegerne.dk

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken