Alhedens plantager

Generelt
Alheden består af Havredal-, Stendal- og Ulvedal Skove. De tre skove ligger vest for landevejskrydset mellem Viborg / Vejle og Karup / Kjellerup på den vestligste del af Jyske Ås. Der er ca. 20 km til Viborg og ca. 10 km til Karup. Skovene ligger endvidere lige nord for Kompedal Plantage.
Området, der ligger langstrakt i nord - syd gående retning, er på ca.842 ha. Terrænet er jævnt kuperet på nær nogle slugter - specielt Stendal, hvor der er stærkt kuperet. Mod nord er terrænets gennemsnitshøjde over havet på ca. 70 meter, mens den sydlige del er beliggende ca. 50 meter over havet. De tre skove er beliggende vest for Hærvejen på isstilstandslinien ved overgangen mellem Alheden hedeslette og den øst herfor beliggende moræneflade/morænelandskab. Jordbunden er på hedeslettedelen langt overvejende smeltevandssand og -grus med mindre partier af flyvesand og på morænedelen morænesand og -ler. I Ulvedalen er der desuden mindre partier med ferskvandsdannelser af gytje og tørv.
Skovene er domineret af nåletræ, men slugterne - Stendalen og Ulvedalen - der alle er en del af Åresvad Ådal, og de mange fortidsminder sætter stor præg på området. Den sagnomspundne Jens Langkniv havde efter sigende hule i langdyssen i Ulvedal plantage.
Den nordvestlige del af Alheden Skov er beliggende i nationalt geologisk interesseområde nr. 61 "Skelhøje".

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen er området omkring Åresvad Å, den sydlige - og centrale del af Havredal Plantage og den nordvestlige del af Stendal Plantage, med en udløber i østlig retning, udpeget som særligt beskyttelsesområde.
Arealerne omkring plantagerne er primært jordbrugsområde på nær arealerne syd for Ulvedal Plan-tage, der er udpeget som skovrejsningsområde. Hele Alheden Skov ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. i skoven.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Skoven rummer mange fortidsminder og kulturhistoriske spor: 79 høje, 4 røser, 1 langdysse, 3 områder med hulvejsspor, nogle spredte ovale stensamlinger - muligvis rydningsrøser, 2 ulvegrøfter/faldgruber samt en mindesten over overførster  G. W. Brüel. Herudover findes jord- og stendi-ger.
Den sagnomspundne Jens Langkniv havde hule i Ulvedal plantage.

Geologi
Alheden skov ligger hovedsagelig på Karup hedeslette, på nær den østligste del, der ligger i morænelandskab. Hovedopholdslinien skærer således ned gennem skovens nordlige og del. Hovedopholdslinien er et markant landskabselement, der sammen med de dybe erosionsdale Stendal, Vimdal og Ulvedal gør landskabet i Alheden Skov til noget specielt.

I den vestlige del af skoven findes hovedsageligt senglaciale ferskvandsaflejringer (hedesletteaflej-ringer), der er afsat uden for isens hovedopholdslinie. De består overvejende af sand  og områder med grus.  I den østlige del af skoven, i området omkring Stendalgård  findes glaciale aflejringer, der er afsat inden for isens hovedopholdslinie. Her findes smeltevandssand, der dækker den største del af området, samt mindre områder af smeltevandsgrus, morænesand  og moræneler. I den østligste udkant af skoven, øst for Stendalgård  findes postglaciale ferskvandstørv. I Ulvedal findes ferskvandsgytje  og -tørv. Der findes indslag af flyvesand vest for Stendalgård og vest for Vimdalhus.

Den nordlige del af skoven er beliggende i nationalt geologisk interesseområde nr 61. Hovedopholdslinien, der er Jyllands mest betydningsfulde istidsgeologiske landskabselement, skærer ned gennem skoven i nord sydlig retning.

Jagt
Der er regentjagt i skovene. Enheden forestår således den overordnede jagt- og vildtforvaltning.

Friluftsliv
I undersøgelsen fra 1980 af skovenes friluftsfunktioner er Alheden Skov rubriceret som meget ekstensivt anvendt. Dette stemmer dog ikke overens med enhedens indtryk, som peger på en mere stabil rekreativ udnyttelse både til ridning og vandreture og ikke mindst til mange former for organiseret aktivitet. I Stendal Skov findes en primitiv lejrplads med shelter i forbindelse med den regionale vandresti ad Hærvejen.
Skovene udnyttes jævnt, men med betydelig udgangspunkt fra Ulvedal p-plads ved vejen til Karup og p-pladsen i Havredal. Der er anlagt ca. 16 km afmærkede vandreture, samt et omfattende net af ridestier.

Overordnet mål og plan for driften af Alheden Skov: Se Driftsplan for Alheden Skov

 

 

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken