Arealer ved Flyndersø

Generelt
Arealerne ved Flyndersø er beliggende ved den nordlige ende af Flyndersø, ca. 2 km sydøst for Røn-bjerg og lige syd for Estvad.
De omfatter et areal på ca. 9 ha, der mest består af enge ned mod Flyndersø. Arealet blev købt i 1970'erne, da man ønskede at sikre offentligheden adgang til søen. Af det oprindelige købte areal er flere landbrugsarealer videresolgt.
Terrænet er let skrånende ned mod søen og ligger ca. 15 meter over havet. Arealet ligger på grænsen mellem hedeslette og tunneldalen, der i dag udgør Flyndersø. Jordbunden er overvejende smelte-vandssand og -grus.
Området er domineret af de åbne lyngklædte arealer og søen.
Arealerne v. Flyndersø ligger i nationalt geologisk interesseområde nr. 64 "Flyndersø-området".

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen er kun selve søbredden udpeget som særligt beskyttelsesområde og arealet ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Arealet ligger inden for et område, der er fredet ved overfredningsnævnet i 1967. Formålet med fredningen er at bevare de meget betydningsfulde geologiske, botaniske og zoologiske interesser omkring Flyndersø og Hjerl Hede.
Fredningen er en status quo fredning, der skal sikre den daværende tilstand. Der må gerne fjernes selvsåede nåletræer fra arealerne.
Offentligheden er sikret adgang til fods, cyklende og ridende af eksisterende veje og stier.

Arealet grænser op til Flyndersø, der er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 29

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der findes 1 høj i området og der er opstillet en tatermindesten.

Geologi
Flyndersø ligger i en tunneldal og jorden består højst sandsynligt af hedeslettesand.

Området omkring Flyndersø er  nationalt geologisk interesseområde på grund af det markante dødis-landskab. Landskabet er en del af  Karup dalens smeltevandsslette, der blev dannet under isens til-bagesmeltning fra Hovedopholdslinien. Smeltevandsaflejringerne er afsat henover dødismasser. Da dødisen bortsmeltede skabtes de lavninger i terrænet der i dag udgør bl.a. Flyndersø og Stubbergård Sø.

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
Arealet ligger ud til en offentlig vej, hvor der er placeret en p-plads. På et nærved liggende areal er der en privat campingplads. Der går en del stier ind over arealet, som endvidere har forbindelse med den sydfor liggende store Hjelm Hede. Området bliver hyppigt benyttet af publikum til almindelige traveture.

Langsigtet mål for skovdrift
Der er kun lidt fyr og ung eg på den østlige del af området. Bevoksningerne bliver ekstensivt vedli-geholdt.

Plan for driften af naturområder
Afd. 631a,b,e (ORE - 5.60ha, HED - 0.90ha)
§ 3-beskyttet overdrev og hede. Fra bredden af Flyndersø findes en zonering med tagrørssump yderst, dernæst pilekrat, åben mose, tidligere søskrænt og overdrev/græshede på flyvesand, som overlejrer søskrænten. Et 10-50 meter bredt bælte langs søbredden er i privat eje. Området er ugræsset og bortset fra nogen rydning har der ikke været foretaget pleje. Den nederste del af skrænten er præget af gederams og gyvel sandsynligvis som følge af effekten af rydning og udsivning af næringsrigt vand fra de ovenforliggende marker. Den øverste del af skrænten og fladen ovenfor er domineret af en tæt, monoton pels af bølget bunke med lidt hjælme, sand-star og lyng. Ved Taterstenen findes en lille stump lynghede og nedenfor denne et usædvanligt, klitlignende lille parti med bl.a. rødsvingel, engelskgræs, hjælme og sågar marehalm.
Det er meget ønskeligt at få ryddet især gyvel og få etableret græsning i området.
Flora: Karsporeplanter: Almindelig Engelsød, Bredbladet Mangeløv, Smalbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Bølget Bunke, Mose-Bunke, Mark-Frytle, Sand-Hjælme, Almindelig Hvene, Marehalm, Eng-Rørhvene, Sandskæg, Lyse-Siv, Almindelig Star, Pille-Star, Sand-Star, Rød Svingel, Tagrør.
Tokimbladede: Angelik, Hyldebladet Baldrian, Engelskgræs, Dusk-Fredløs, Gederams, Hedelyng, Håret Høgeurt, Blå-Klokke, Almindelig Kongepen, Stor Nælde, Almindelig Pimpinelle, Gåse-Potentil, Revling, Rødknæ, Almindelig Rølli-ke, Burre-Snerre, Lyng-Snerre, Kær-Svovlrod, Almindelig Syre, Eng-Viol.
Vedplanter: Dun-Birk, Bævreasp, Bærmispel, Bøg, Eg, Bjerg-Fyr, Skov-Fyr, Gyvel, Drue-Hyld, Grå Pil, Krybende Pil, Almindelig Røn, Tjørn, Ær.
Mosser: Tørvemos.
Laver: Hede-Rensdyrlav.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 1
Målsætning: Bevaring af åbne naturtyper, etablering af græsning.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken