Arealer ved Handbjerg Strand

Generelt
Areal v. Handbjerg Strand ligger ca. 5 km vest for Vinderup og ca. 10 km øst for Struer. Arealet grænser ned til Venø Bugt og ligger i niveau lige over havet. Arealet er en opkøbt ubebygget grund, der sikrer publikums adgang til stranden og er på ca. 1 ha.
Arealet ligger noget klemt inde mellem grunde med helårsbebyggelse og består  af en p-plads og na-turområder nærmest vandet. Arealet gennemskæres af Hellegård Å.

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen ligger arealet i byzone, men den yderste del ud mod stranden, der bl.a. gennemskæres af Hellegård Å, er udlagt som naturområde. Området ligger i kystnærhedszonen og selve stranden ligger i badeområde. Arealet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
Den del af Hellegård Å, som gennemskærer arealet, har målsætningen B3, der er karpefiskevand. Målsætningen er opfyldt. Der er ingen fredninger m.v. på arealet.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er ingen fredede fortidsminder på arealet.

Geologi
Marint forland med aflejringer fra Stenalder havet for 8000 år siden. Området ligger højst sandsyn-ligt på hævede havaflejringer.

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
I sin egenskab af p-plads med toilet og adgangsvej til stranden er arealet en del besøgt. Der forefin-des et toilet. Arealet er udelukkende af lokal interesse og det forsøges afhændet til kommunen.


Langsigtet mål for skovdrift
Der er ingen skov på arealet.

Plan for driften af naturområder
Afd. 461a,b,e
(STG - 0.40ha, STB - 0.30ha, VLB - 0.10ha, ca. 60 m)
§ 3-beskyttet strandeng som adskilles mod strandbred af Hellegård Å. Ret tør, ugræsset strandeng med stort islæt af almindelige ukrudtsarter. Området har primært betydning som offentligt strand-areal med P-plads og bærer præg heraf. Rynket Rose under udbredelse på strandbredden. Åen er en lige kanal, som virker meget død og grumset uden undervandsvegetation.
Flora: Enkimbladede: Draphavre, Harril, Almindelig Hundegræs, Almindelig Kvik, Marehalm, Eng-Rævehale, Knop-Siv, Sand-Star, Rød Svingel, Tagrør.
Tokimbladede: Vår-Brandbæger, Grå Bynke, Engelskgræs, Hvid Kløver, Rød Kløver, Vild Kørvel, Mælkebøtte, Stor Nælde, Gåse-Potentil, Dag-Pragtstjerne, Bidende Ranunkel, Rejnfan, Almindelig Røllike, Kruset Skræppe, Bidende Stenurt, Strandarve, Ager-Svinemælk, Ager-Tidsel, Horse-Tidsel, Lancet-Vejbred, Strand-vejbred, Muse-Vikke.
Vedplanter: Havtorn, Rynket Rose.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af strandareal.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken