Arealer ved Rabis

Generelt
Arealer ved Rabis er et ca. 63 ha stort naturområde, der er beliggende ca. 5 km nord for Karup og 5 km sydvest for Grønhøj. Arealet er et tidligere landbrugsområde, der blev opkøbt i 1991 for at konvertere det til hede eller overdrevsareal som forbindelsesled mellem Kongenhus hedeflade og naturarealerne syd for Rabis Bæk..
Terrænet er overvejende fladt og beliggende 55 meter over havet, men det falder mod vest og mod syd ned til Rabis Bæk..
Området er domineret af åbne overdrevs-, eng- og hedearealer og slugten langs bækken.

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen er arealerne ned til Rabis bæk og arealerne nord for Winkelers Plantage udpeget som særlig beskyttelsesområde. Det øvrige areal har ingen natur relaterede udpegninger. Hele arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. på arealet, men nordkanten af arealet grænser op til en fredning af overfredningsnævnet fra 1953, der har til formål at sikre arealets hedekarakter og terrænformer. Fredningen er en status quo fredning og det er således ikke tilladt at opføre bygninger m.v., lave terrænændringer eller beplantninger.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er ikke registreret fredede fortidsminder på arealet.

Geologi
Området ligger på smeltevandssletten, Alheden, og arealets sydlige del er en sidedal til Karup ådal. I den vestlige ende af dalen er der en tydelig niveauforskel fra smeltevandsslettens plateau og ned i Karup ådal. Dalen er en erosionsdal dannet af smeltevand uden for isranden.

Hele området er kortlagt som hedeslettesand  på nær ådalen hvor der findes ferskvandstørv  og ferskvandsgytje.

Jagt
Distriktet forestår den overordnede jagt- og vildtforvaltning.

Friluftsliv
Der forløber en sti - tidligere markvej - gennem arealet, som er ekstensivt benyttet.

Langsigtet mål for skovdrift
Der er ingen skov på arealet.

Plan for driften af naturområder
Afd. 600b,c,d (ORE - 52.30ha, HED - 5.00ha, ENG - 4.50ha), Arealer ved Rabis
§ 3-beskyttet overdrev, hede og fersk eng. Arealerne ved Rabis er overvejende tidligere landbrugs-jord på fladt terræn, hvor markerne, efter forskellig indledende behandling, er blevet udlagt til natur-formål, og nu drives med kvæggræsning uden gødskning og omlægning mm. Det er planen hermed at skabe en forbindelse mellem den sydlige del af Kongenshus Hede og de eksisterende naturarealer i og ved den øvre del af Rabis Bæks dalgang.
De statslige arealerhvervelser omfatter desuden rester af oprindeligt overdrev på den sydvendte dal-side mod Rabis Bæk, tidligere vandingsenge langs bækken og hede ved bækkens øvre ende.
Såvel på den høje flade som (især) på dalsiden har der været ret omfattende plantninger af hvidgran, som nu er ryddet eller er i færd med at blive ryddet.
Størstedelen af området, d.v.s. hele den øvre flade, dalsiden og godt halvdelen af engarealet, græsses af kødkvæg. Når de sidste rydninger er afsluttet, vil de resterende dele blive inddraget i græsningen.
De tidligere marker har været underlagt forskellig indledende behandling i et forsøg på at udpine dem, inden de overgik til græsning. Formålet har været at skabe et bedre udgangspunkt for genop-retning af hede-/overdrevsnatur. Der er foreløbig udviklet en mager sandmarksflora domineret af  græsser som almindelig hvene og bølget bunke med islæt af en række almindelige tørbundsurter. På trods af forskellig behandling har arealet et ret ensartet præg. Der er endnu kun ganske lidt lyng, men nærheden til Kongenshus Hede og partier med en rigere overdrevsflora på dalsiden giver, sammen med græsningsplejen, gode forudsætninger for en udvikling mod et rigere naturindhold.
Flora: Karsporeplanter: Kær-Padderok, Smalbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Liden Andemad, Blåtop, Bølget Bunke, Mose-Bunke, Bredbladet Dunhammer, Fløjlsgræs, Mark-Frytle, Blød Hejre, Krybende Hestegræs, Almindelig Hundegræs, Almindelig Hvene, Kryb-Hvene, Katteskæg, Almindelig Raj-græs, Énårig Rapgræs, Glanskapslet Siv, Lyse-Siv, Almindelig Star, Hirse-Star, Sand-Star, Tråd-Star.
Tokimbladede: Bitter Bakkestjerne, Canadisk Bakkestjerne, Blåmunke, Høst-Borst, Skov-Brandbæger, Grå-Bynke, Kær-Dueurt, Rank Evighedsblomst, Gederams, Hedelyng, Hejrenæb, Hyrdetaske, Håret Høgeurt, Almindelig Hønse-tarm, Eng-Kabbeleje, Blå-Klokke, Klokkelyng, Gul Kløver, Hare-Kløver, Hvid-Kløver, Almindelig Kongepen, Krage-fod, Sump-Kællingetand, Ager-Museurt, Mælkebøtte, Hvid Okseøje, Vej-Pileurt,  Bidende Ranunkel, Knold-Ranunkel, Revling, Rødknæ, Almindelig Røllike, Butbladet Skræppe, Slangehoved, Humle-Sneglebælg, Lyng-Snerre, Almindelig Stedmoderblomst, Almindelig Syre, Ager-Tidsel, Horse-Tidsel, Kær-Tidsel, Smalbladet Timian, Tormentil, Tranebær, Trævlekrone, Tyttebær, art af Vandranunkel, Glat Vejbred, Lancet-Vejbred, Muse-Vikke, Eng-Viol.
Vedplanter: Birk, Bævreasp, Eg, Skov-Elm, Bjerg-Fyr, Skov-Fyr, Hvid-Gran, Øret Pil, Almindelig Røn, Syren.
Mosser: Almindelig Jomfruhår, Ene-Jomfruhår, Tørvemos.
Naturværdi: Overdrevet 3, eng og hede 2
Plejebehov: 2
Målsætning: Genopretning af overdrev/hede. Bevaring af hede og eng.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken