Brokholm Sø

Generelt
Brokholm Sø er anlagt gennem et stort naturgenopretningsprojekt. Søen ligger i Salling ca. 5 km. sydøst for Selde og 5 km. nordøst for Breum i forbindelse med skovrejsningsprojektet Havbjerg Skov (se afsnit 3.5.20). Projektet blev påbegyndt i 1995 og havde til formål at genskabe Brokholm Sø og i forbindelse hermed rejse en skov. Søen blev færdig i 1999. Søen og skoven omfatter indtil videre 285 ha, heraf 146 ha til søen, 26 ha til mose og 113 ha til skoven.
Arealerne i søområdet ligger på jævnt terræn i gennemsnitlig 5 meter over havet i et moræneland-skab og jordbunden er ferskvandssand og -tørv.
Der er ikke udarbejdet normale skovkort over området, det udskydes til vandstandshævningen har fundet sted.

Regionplan, fredninger m.v.
Arealerne til Brokholm Sø ligger efter amtets udpegning i særligt beskyttelsesområde og samtidigt i område med almindelige drikkevandsinteresser. Den østlige del af projektarealet ligger i kystnær-hedszonen og skoven ligger i skovrejsningsområde.
Der er ingen fredninger m.v. i området.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er ikke registreret fortidsminder i området.

Geologi
Arealerne til søen ligger på jævnt terræn i gennemsnitlig 5 meter over havet i et morænelandskab og jordbunden er ferskvandssand og -tørv.

Jagt
Der drives ikke jagt i søområdet.

Friluftsliv
Med udgangspunkt i ejendommen Brokholm Søgård er der anlagt rekreative faciliteter i form ad sti-er, der fører fra gården ud til søbredden og forbi det gamle pumpehus, som bliver omdannet til fug-letårn. Herfra fører stien mod syd langs den østlige bred til et udsigtspunkt. Der er åbent for publi-kum også langs den nordlige bred over til udløbet i Hinnerup å, men der er ikke anlagt særlige stier. Af hensyn til freden for fuglelivet føres stien ikke rundt om søen. Der er p-plads ved gården, og der arbejdes på indretning af en naturudstilling i udbygningerne.
Det er ligeledes planen i samarbejde med kommunerne i Salling at udvikle naturvejledningsaktivite-ter for hele området med udgangspunkt i Brokholm Søgård.

Langsigtet mål for skovdrift
Der er ikke skov i søområdet

Plan for driften af naturområder
Plan for drift af naturområder udarbejdes først nogle år efter at søen er etableret.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken