Egekrat ved Aulum

Generelt
Egekrat ved Aulum er beliggende ca. 5 km nordvest for Aulum mod Holstebro.
Egekrat ved Aulum omfatter et areal på ca. 3 ha, der er opkøbt af staten i 1979. Egekrattet er et ca. 130-årigt fredet egekrat, der er bevokset af lave vindpåvirkede stilkege med spredte bævreasp og alm. røn. Egene er krogede og flere af dem er stævningsprægede. Størstedelen af arealet har ligget urørt siden 1907.
Arealet ligger i et morænelandskab på en nordøstvendt skråning ca. 50 meter over havet. Jordbun-den domineres af moræneler med mordannelse.
Arealet er omkranset af lidt privatejet løv- og nåleskov og af landbrugsarealer.

Regionplan, fredninger m.v.
Der er i regionplanen ingen særlige arealudpegninger bortset fra, at arealet ligger i område med al-mindelige drikkevandsinteresser.

Egekrattet er fredet af fredningsnævnet i 1953 for at bevare det i den daværende tilstand. Fredningen er en status quo fredning og egekrattet er derved beskyttet mod hugst, afgræsning, afbrænding og oppløjning. Der må ikke foretages jagt på arealet.

Naturskov
Hele egekrattet er udlagt som urørt skov i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Udover diger findes ingen fortidsminder i krattet.

Geologi

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
Arealet bør fortsat henligge uforstyrret, hvorfor der ikke etableres adgang fra en stor rasteplads ved landevejen.

Langsigtet mål for skovdrift
Skoven henligger urørt.

Plan for driften af naturområder
Bortset fra egekrattet er der ingen naturarealer i området.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken