Funder - Ejstrup Natursti

Skov nr. 102, Kort nr. 3
Arealet er tilgået distriktet ved køb i 1992 af en del af den nedlagte banestrækning mellem Brande og Funder. Banestrækningen fungerer i dag som natursti, idet skinnelegemet er borttaget og erstattet af en kombineret cykel-/gangsti og ridesti. Stien strækker sig over ca. 21 km fra østsiden af vejunderføringen i Ejstrupholm til en privat underkørsel sydvest for Funder Station. Langs selve den gamle banestrækning findes enkelte randarealer enten bevokset med bøg, eg, poppel eller skovfyr eller som åbne arealer. Den endelige skelfastsættelse i forhold til naboer udestår stadig, men skal bringes til rette i planperioden - se også afsnit 14.

Ifølge administrativ aftale varetages pasning af ca. en trediedel af stien mod syd af Vejle Amt og ca. en trediedel af stistrækningen mod nord af Århus Amt, mens distriktet tager sig af den midterste trediedel. Planen er, at i det omfang det stadig kan financieres, skal tilstanden af stianlægget opfylde formålet som kombineret cykel-/gangsti og ridesti.

Der er ikke planlagt nogle foryngelser på arealet i den kommende periode. Ud over decideret bevoksningspleje vil eventuelle tiltag indskrænke sig til anlæg af 1-2 primitive lejrpladser i forbindelse med naturstien først i perioden.

Stien løber stort set parallelt med hovedopholdslinien et par kilometer vest for denne. Den er således placeret på den plane smeltevandsslette, men passerer undervejs flere tunneldalsudløb samt bakkeøer ved blandt andet Eistrupholm. Stien løber nær grænsen af det Midtjyske Søhøjland (interesseområde nr. 65), og der er fra stien let adgang til bl.a. underlokaliteterne Grane Langsø (65c), Sepstrup-Vrads (65d) og Kulsø-Rørbæk Sø (65n).

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken