Gravhøje ved Sevel

Generelt
Gravhøje v. Sevel ligger lige syd for Sevel, op til bygrænsen.
Området er på ca. 4 ha. og er beliggende 50 meter over havet. Terrænet falder mod alle sider, så are-alet fremstår som en bakketop. Området er et åbent og afgræsset sletteområde med mange fritlig-gende gravhøje. I den nordlige del er der et mindre krat.
Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen ligger området ikke ind under nogle arealudpegninger i forhold til natur og landskab, men er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. i området.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er registreret 6 markante høje på området.

Geologi
Arealet ligger på et højdedrag i et randmoræne område fra sidste istid.
I den vestlige del af arealet består jordarten af smeltevandsgrus og i den østlige af moræneler.

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
Der er anlagt en p-plads ud til vejen med en informationstavle, men der er kun et begrænset publi-kumsbesøg. Der er en meget god udsigt fra gravhøjene.
Arealet er indhegnet og græsses med får, men der er gode stenter over hegnet.

Langsigtet mål for skovdrift
Der er ingen skov på arealet. Krattet, der omfatter bl.a. eg, hvidgran og hunderose, drives ved pluk-hugst.

Plan for driften af naturområder
Pleje sker ved afgræsning med får. Selve gravhøjene er hegnet fra, da slidet ellers bliver så stort, at vegetationen forsvinder.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken