Hjelm Hede

Generelt
Hjelm Hede ligger ved den sydlige ende af Stubbergård Sø, ca. 5 km sydøst for Sevel og er kun en mindre del af selve Hjelm Hede, der løber langs østsiden af Flyndersø og Stubbergård Sø.
Området omfatter i alt ca. 12 ha, adskilt i en nordlig og en sydligt del. Området ligger gennemsnitligt 20 m over havet, faldende mod sydvest.
Området er domineret af de åbne områder, der er fordelt mellem den terrænmæssig flade hede mod nord og det kuperede overdrev mod syd. Naboarealerne er overvejende landbrugsarealer.
Hjelm Hede ligger i nationalt geologisk interesseområde nr. 64 "Flyndersøområdet".

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen er overdrevsområdet udlagt som naturområde sammen med de øvrige arealer omkring Stubbergård Sø, mens hedeområdet ligger uden for udpegningen. Begge områder ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Området er ikke fredet, men ligger grænsende op til Stubbergård Sø, der blev fredet ved overfredningsnævnet i 1977. Fredningsgrænsen er ligeledes grænse for EF-habitatområde nr 41.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Ingen fortidsminder.

Geologi
Arealerne ved Hjelm Hede befinder sig i den vestlig side af Karup Dalen og i den sydlig ende af  Stubbergård Sø. Det nordligste af de to arealer ligger på smeltevandsaflejringerne i Karup Dalen, hvor det sydligste dækker noget af en mindre dal der munder ud i den dødisdannede Stubbergård Sø.
Det sydlige areal består af hedeslettesand, der overlejres af flyvesand ned mod Stubbergård Sø. I det nordlige område dækkes hedeslettesandet  af et tyndt dække af flyvesand.
Arealerne ligger i Flyndersøområdet, der er nationalt geologisk interesseområde.

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
Området er ikke i væsentlig grad benyttet til friluftsliv, da det ligger på den modsatte side af landevejen end Stubbergård Sø, med tilhørende stier og p-plads. Da Trevæld Spejdercenter ligger som nabo til området, er der dog i perioder om sommeren meget færdsel på hedearealet. Overdrevsarealet er indhegnet og græsses med kvæg.
Der er ingen afmærkede stier.

Langsigtet mål for skovdrift
Der er kun et smalt egestykke, der drives som læbælte.


Plan for driften af naturområder
Distriktets arealer omfatter i alt 11.5 hektar § 3-beskyttet hede og overdrev.

Afd. 421a (HED - 5.90ha), Hjelm Hede
§ 3-beskyttet hede. Områdets tørre, østlige del er meget ren lynghede med livskraftig hedelyng og et par enkelte ener og ege. Kun mindre partier med bølget bunke og næsten ingen blåtop. Heden er plejet ved lyngslåning. Den vestlige del er hedemose domineret af blåtop og almindelig star, på overgangen vokser klokkelyng. Længst i vest et lille, engagtigt parti.
Flora: Enkimbladede: Blåtop, Bølget Bunke, Mark-Frytle, Lyse-Siv, Almindelig Star, Hirse-Star, Pille-Star, Sand-Star.
Tokimbladede: Engkarse, Gederams, Hedelyng, Klokkelyng, Almindelig Kongepen, Kær-Ranunkel, Lav Ranunkel, Revling, Almindelig Røllike, Tyttebær, Lancet-Vejbred.
Vedplanter: Birk, Eg, Ene, Krybende Pil, Almindelig Røn.
Laver: Hede-Rensdyrlav.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 3
Målsætning: Bevaring af åben, lyngdomineret hede med overgang til hedemose.

Afd. 422a (ORE - 5.60ha)
§ 3-beskyttet overdrev. Magert, sandet overdrev på nordvendt skrænt, et fladere område i vest er tidligere gødsket med mange mælkebøtter. Nedenfor skrænten findes et smalt, trykvandspåvirket engstrøg, som undertiden har afløb til en lille, temporær sø i sydvest. Hele området sommergræsses af kreaturer.
Flora: Karsporeplanter: Smalbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Bølget Bunke, Tidlig Dværgbunke, Fløjlsgræs, Mark-Frytle, Vellugtende Gulaks, Blød Hejre, Almindelig Hundegræs, Almindelig Hvene, Almindelig Rapgræs, Knæbøjet Rævehale, Lyse-Siv, Hirse-Star, Grå Star, Pille-Star, Sand-Star, Fåre-Svingel, Manna-Sødgræs, Svømmende Vandaks.
Tokimbladede: Bellis, Tyndskulpet Brøndkarse, Kantet Dueurt, Sump-Fladstjerne, Flipkrave, Eng-Forglemmigej, Hede-lyng, Håret Høgeurt, Femhannet Hønsetarm, Gul Kløver, Hvid Kløver, Almindelig Kongepen, Sump-Kællingetand, Mælkebøtte, Almindelig Mælkeurt, Kær-Ranunkel, Lav Ranunkel,  Rødknæ, Almindelig Røllike, Kær-Snerre, Lyng-Snerre, Almindelig Stedmoderblomst, Sumpkarse, Almindelig Syre, Ager-Tidsel, Kær-Tidsel, Kål-Tidsel, Tormentil, Trævlekrone, art af Vandarve, Lancet-Vejbred, Eng-Viol, Mark-Ærenpris.
Vedplanter: Eg, Almindelig Røn (begge kun i helt små, nedbidte eksemplarer).
Laver: Hede-Rensdyrlav.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 2
Målsætning: Bevaring af græsset overdrev, gradvis forbedring af naturkvalitet efter ophør af gødskning.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken