Jenle

Generelt
Jenle ligger ned mod Astrup Vig ca. 5 km øst for Jebjerg og ca. 15 km. nord for Skive.
Arealet er på ca. 38 ha og er Jeppe Aakjærs tidligere hjem. Hovedbygningen rummer en privat bolig (bebos af Jeppe Åkjærs datter) med mindestuer fra digterens tid (rundvisning om sommeren). I ud-huse og stalde er der indrettet møderum - Jenles Forsamlingshus - og udstillingslokaler, reception, lade med borde og bænke til publikum og toiletter. Ejendommen består her ud over af 15 ha. skov og 23 ha. landbrugsjord. Hovedbygningen og udhuse er udlejet af staten til Viborg Amt, Sundsøre - og Skive Kommune til brug til kulturelle formål.
Ejendommen er beliggende fra 0 til 25 meter over havet på kuperet og skrånende terræn ned mod Strandengene ved Astrup Vig.
Ejendommen er domineret af kulturmiljøet omkring hovedbygningen, de gamle egekrat, landbrugs-arealerne og den betagende udsigt over Astrup Vig.

Regionplan, fredninger m.v.
Ifølge regionplanen er arealet beliggende i et særligt beskyttelsesområde og inden for kystnærheds-zonen. Samtidigt er det beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Egekrattet omkring Jeppe Aakjærs grav er fredet ved fredningsnævnet i 1934 som en status quo fredning, der skal bevare arealet i dets daværende tilstand. Arealet skal henligge ubebygget og uop-dyrket og der må ikke foretages anden hugst i krattet, end hvad der er nødvendigt for at bevare det i dets udseende.

Hovedbygningen med sidefløj, stald og lade, den græsbevoksede gårdsplads, haveanlægget, det i haveanlægget stående mindesmærke over Jeppe Aakjær og lysthuset med ildsted er fredet i 1982. Fredningen er udvidet i henholdsvis 1988 og 1992.

Naturskov
Af skoven  er 5 ha egekrat mod syd og øst udlagt som urørt skov, dog med mulighed for hugst af underskov af hensyn til udsigt..
Området er meget besøgt, og har delvis parkagtig karakter. Ved revisionen af naturskovsstrategien skal det overvejes, hvorvidt det findes hensigtsmæssigt at fastholde de 5 ha skov som urørt.

Kulturhistorie
Der er ikke registreret fredede fortidsminder på  Jenle.

Geologi
Arealet ligger i et morænelandskab, der grænser ned til marint forland. Jordbunden varierer fra mo-ræneler over sandede skrænter til havaflejringer af sand og skaller.

Jagt
Distriktet forestår den overordnede jagt- og vildtforvaltning.


Friluftsliv
Jenle er meget besøgt både som museum og naturområde. Der er en stor P-plads foran bygningerne, hvorfra der udgår stier til fjorden, egekrattet og Jeppe Aakjærs Grav. Der er udarbejdet vandreturs-folder over området.

Langsigtet mål for skovdrift
Det meste af skoven ligger urørt, mens resten drives naturnært med plukhugst

Plan for driften af naturområder
Afd. 543g,h,j (STG - i alt 3.80ha, MOS - 0.50ha)
§ 3-beskyttet strandeng og mose. 543j er ugræsset højstaudevegetation under tilgroning med el og ask. Strandengene i 543g og h sommergræsses af kreaturer, og udgør et meget værdifuldt, naturligt engområde med lang driftskontinuitet, som muligvis aldrig har været gødsket eller omlagt. Yderst mod Astrup Vig saltpåvirket strandeng, inderst mod stenalderhavskrænten trykvandspåvirket fersk eng eller overdrevsagtig, tørrere rand med ener. Engområdet afsluttes med et gammelt, varieret løv-træbryn på skrænten.
Flora: Karsporeplanter: Dynd-Padderok.
Enkimbladede: Strand-Annelgræs, Mose-Bunke, Fløjlsgræs, Harril, Strand-Kogleaks, Almindelig Rapgræs, Eng-Rapgræs, Eng-Rævehale, Knæbøjet Rævehale, Rørgræs, Knop-Siv, Lyse-Siv, Almindelig Star, Toradet Star, Enskællet Sumpstrå, Rød Svingel, Manna-Sødgræs, Tagrør, Strand-Trehage.
Tokimbladede: Bellis, Bukkeblad, Grå-Bynke, Lådden Dueurt, Sumpkarse, Eng-Forglemmigej, Almindelig Fredløs, Kødet Hindeknæ, Eng-Kabbeleje, Hvid Kløver, Rød Kløver, Sump-Kællingetand, Vild Kørvel, Strand-Mælde, Stor Nælde, Gåse-Potentil, Dag-Pragtstjerne, Bidende Ranunkel, Kær-Ranunkel, Lav Ranunkel, Tigger-Ranunkel, Sandkryb, Butbladet Skræppe, Kruset Skræppe, Vand-Skræppe, Kær-Snerre, Almindelig Syre, Kær-Tidsel, Kål-Tidsel, Trævle-krone.
Vedplanter: Birk, Eg, Rød-El, Ene, Grå Pil, art af Rose.
Naturværdi: 1
Plejebehov: 2
Målsætning: Bevaring af åbent strandengsområde i nuværende tilstand. Mosen i 543j udlægges som urørt naturskov.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken