Løvbakke Skov

Generelt
Løvbakke Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt, der ligger nord for Herning. Projektet blev påbegyndt i 1989 i samarbejde med Herning Kommune. Når skovrejsningsprojektet er tilendebragt kommer skoven til at udgøre et stort sammenhængende skov- og naturområde, der strækker sig fra landevejen mellem Herning og Sunds, nord og vest om Gullestrup med hovedvægt nordvest for Gullestrup. Der er indtil den 1.1.1999 overdraget fra kommunen og opkøbt ca. 173 ha fordelt på nogle forholdsvis samlede arealer nordvest for Gullestrup. Der vil fortsat blive opkøbt og overdraget arealer til projektet.
Nordvest for Gullestrup er terrænet jævnt skrånende til alle sider fra højdepunktet Løvbakke, der ligger 67 meter over havet. I resten af området er terrænet jævnt og gennemsnitlig beliggende ca. 50 meter over havet..
Det er nu 10 år siden de første træer i skovrejsningsprojektet blev plantet, og arealerne er ved at få skovpræg - på de først tilplantede arealer med træer på op til 2-3-dobbelt mandshøjde.

Regionplan, fredninger m.v.
Der er i regionplanen ingen særlige arealudpegninger med hensyn til natur i området. Fra vest mod øst deles arealet i område med særlige drikkevandsinteresser, område med drikkevandsinteresser og område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. på arealet.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er 1 høj i skoven.

Geologi
De fleste af arealerne ligger i et morænelandskab (Skovbjerg bakkeø), men de nordøstligste arealer ligger på Karup hedeslette. Jordbunden varierer fra moræneler til smeltevandssand og -grus. På are-alerne ned mod Storeå er der desuden ferskvandsdannelser.

Jagt
Distriktet forestår den overordnede jagt- og vildtforvaltning.

Friluftsliv
Ifølge friluftsundersøgelsen fra 1980 er "Løvbakkerne" meget intensivt anvendt.
Skoven ligger op ad den kommunalt ejede Løvbakke plantage og er et af Herning og Gullestrups primære rekreative områder. Der er anlagt flere p-pladser, vandrestier, søer, en skoleskov og en hundeskov. En tidligere landbrugsbygning er af distriktet indrettet til naturskole, som Herning Kommune nu har lejet og driver.

Langsigtet mål for skovdrift
Skoven er anlagt med en bred variation af løvtræer og enkelte nåletræskulturer i den nordlige del. Nogle af løvtræbevoksningerne er anlagt med for egnen utraditionelle træarter og blandinger. I be-voksningerne er der oftest brugt flere træarter og det er målet at fremdrive robuste bevoksninger med særlig henblik på den rekreative udnyttelse af området, men med produktionsmæssigt potentia-le, især i den nordlige del af området.
Der er ikke planlagt foryngelser i planperioden, skovens  høje løvtræprocent fastholdes.

Plan for driften af naturområder
Afd. 352e - 353d (SØ - 0.70ha)
§ 3-beskyttede søer. Tre kunstigt gravede søer fra hver med en ø. Søerne er omgivet af åbne græs-arealer. Den østlige har mudret, vegetationsløst vand og er præget af intensive naturskoleaktiviteter (sejlads m.m.), de to søer mod vest  er mere uforstyrrede og vegetationsrige.
Flora: Karsporeplanter: Dynd-Padderok, Kær-Padderok.
Enkimbladede: Liden Andemad, Bredbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop, Glanskapslet Siv, Lyse-Siv, Almindelig Star, Næb-Star, Almindelig Sumpstrå, Manna-Sødgræs, Svømmende Vandaks.
Tokimbladede: Kær-Dueurt, Lådden Dueurt, Eng-Forglemmigej, Kattehale, Sump-Kællingetand, Kær-Ranunkel, Lav Ranunkel, Kær-Snerre, Sværtevæld, Kær-Tidsel, Smalbladet Ærenpris.
Vedplanter: Grå Pil, Øret Pil.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af søer.

Afd. 352g (MOS - 2.00ha)
§ 3-beskyttet mose. Hedemose under tilgroning med især birk. Åbne dele mest blåtopmose med bl.a. klokkelyng og pors, også tørrere hedeagtige partier mest med bølget bunke.
Flora: Enkimbladede: Benbræk, Blåtop, Bølget Bunke, Mangeblomstret Frytle, Almindelig Star.
Tokimbladede: Kær-Dueurt, Hedelyng, Klokkelyng, Tormentil.
Vedplanter: Dun-Birk, Vinter-Eg, Sitka-Gran, Øret Pil, Pors, Almindelig Røn, Tørst.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 3
Målsætning: Bevaring af hedemose med lysåbne partier.

Afd. 376f (ENG - 2.10ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. To dellitra med længe ugræsset eng, som er forbundet af en smal strimmel pilemose langs Storåen. Foroven tør kant med overdrevsagtig vegetation.
Flora: Karsporeplanter: Smalbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Mose-Bunke, Fløjlsgræs, Mangeblomstret Frytle, Almindelig Hvene, Grenet Pindsvineknop, Rørgræs, Lyse-Siv, Almindelig Star, Næb-Star.
Tokimbladede: Hyldebladet Baldrian, Blåmunke, Glat Dueurt, Lådden Dueurt, Græsbladet Fladstjerne, Almindelig Fredløs, Gederams, Håret Høgeurt, Almindelig Kongepen, Kragefod, Sump-Kællingetand, Vild Kørvel, Almindelig Mjødurt, Stor Nælde, Bidende Ranunkel, Burre-Snerre, Kær-Snerre, Almindelig Syre, Ager-Tidsel, Kål-Tidsel, Tor-mentil, Lancet-Vejbred, Eng-Viol,
Vedplanter: Pil, Almindelig Røn.
Mosser: Tørvemos.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 1
Målsætning: Bevaring af fersk eng, genoptagelse af græsning.

Afd. 376m (SØ - 0.10ha)
§ 3-beskyttet sø. Ældre, ringformet sø udgravet i gammel tørvemose. Søen er stærkt brunvandet og tæt omgivet af pilekrat med lidt lysesiv og blåtop ved bredden.
Naturværdi: 4
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af sø.

Afd. 385a (ENG - 2.30ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Ugræsset eng. Ikke besigtiget, men af nogenlunde samme karakter som 376f
Naturværdi: 2
Plejebehov: 1
Målsætning: Bevaring af fersk eng. Genoptagelse af græsning.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken