Sjørup Skov

Generelt

Sjørup Skov ligger ca. 20 km vest for Viborg og ca. 15 km syd for Skive grænsende op til landevejskrydset mellem henholdsvis landevejen Viborg - Holstebro og landevejen Skive - Ans.
Skoven er på ca. 331 ha og ligger ca. 45 m over havet. Terrænet er stigende fra syd mod nord og ret kuperet. Skoven ligger i et sandet morænelandskab med dødisrelieffer fra sidste istid mod syd grænsende ned til Hjortedal, der er en smeltevandsfloddal. Jordbunden består mod nord overvejene af  morænesand og mod syd og i den vestlige centrale del af smeltevandssand og -grus. Ved vandhullerne er der ferskvandstørv og ved Sejbæk ferskvandsgytje.
Skoven er uden de store åbne arealer, på nær engarealerne ned mod Sejbæk. I den nordlige del af skoven er en nedlagt planteskole og tidligere tjenestejord udlagt til pyntegrønt. Der findes også her et par mindre vandhuller. Der er en offentlig vandboring i skoven, som dog ikke pt. producerer.

Regionplan, fredninger m.v.

Der er ifølge regionplanen ingen særlige arealudpegninger i selve skoven, men arealerne ned mod Sejbæk er udlagt som særligt beskyttelsesområde. Der er i den centrale del af skoven en drikkevandsboring med 300 meter beskyttelseszone. Resten af skoven ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. i skoven.

Naturskov

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie

I Sjørup Skov er registreret 15 høje, 2 langhøje og 1 hulvejsspor udover jord- og stendiger.

Geologi

Lange Margrethes Vej er anlagt umiddelbart syd for en skråning, som er Nordøstisens nordlige Hovedopholdslinie for ca. 18.000 år siden. Der er en niveau forskel på 10-15 meter mellem et dødislandskab med kuperet terræn nord for skråningen og en lavereliggende smeltevandslette mod syd. Skråningen ses kun svært i terrænet inden for plantagens areal på grund af tilplantning med gran. Men i afdeling 229, 238 og nord sydgående veje kan den ses.

I området syd for Lange Margrethes Vej findes overvejende hedeslettesand og -grus. I Sejbæk findes ferskvandstørv
I området nord for Lange Margrethes Vej findes hovedsageligt morænesand  med mindre indslag af morænegrus. Afgrænset af Byvej, Brandvej og Lange Margrethes Vej findes et område med smeltevandsgrus. Øst for Resenvej er jordarten morænegrus. I damme og lavninger findes aflejringer af ferskvandstørv.

Jagt

Der er regentjagt i skoven. Distriktet forestår således den overordnede jagt- og vildtforvaltning.

Friluftsliv

I undersøgelsen fra 1980 af skovenes friluftsfunktioner er skoven rubriceret som moderat anvendt.
Skoven ligger som bynær skov til Sjørup og bliver overvejende anvendt af byens beboere og af færdsel startende fra p-pladsen på Viborgvej.
Af friluftsfaciliteter i skoven skal nævnes afmærkede stier, grillplads og hundeskov samt en række P-pladser.

Langsigtet mål for skovdrift

De langsigtede mål for driften i skoven opdeles i to hovedområder:
Området mellem landevejen og Sejbækdalen:
Vækstvilkårene er her særdeles gode og området udgør et af distriktets mest produktive arealer.
Det langsigtede mål for skovdriften er at etablere en stabil produktionsskov med et betydeligt selv-foryngelsespotentiale med hovedtræarter som rødgran, sitkagran, og douglasgran i blandingsskov. Da der ikke er kronvildt af betydning kan ædelgranblandinger også anlægges. Hvor det er muligt benyttes selvforyngelse og skærmforyngelse. I udvalgte bevoksninger forsøges omlægning af foryngelsen til måldiameterhugst. Til gavn for stabiliteten og variationen i skoven anlægges i udvalgte bevoksninger blandingsskov med bøg og eg som hovedtræart, idet der langsigtet sigtes på en løv-træandel på 30% i skoven. Grandis trives ypperligt og plantes i mindre omfang.
Området omkring Sejbækken og syd herfor:
Området har en høj biologisk, naturmæssig  og landskabelig værdi. Se næste afsnit om driften.

Plan for driften af naturområder

Sjørup Skov rummer i alt 14 hektar med de § 3-beskyttede naturtyper hede, mose, sø og vandløb, hvortil kommer 5 hektar åbne græssletter. Naturarealet udvides med ca. 6 hektar i planperioden. Skoven rummer en række småsøer, som for de flestes vedkommende er gravet eller oprenset i 1975. Søerne har oprindelig været brugt til opdræt af ænder.

Afd. 202e,f (SØ - 0.20ha, MOS - 0.30ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Gravet sø fra 1975 med uklart vand. Omgivet af birk og pil med åben bred på nordsiden. Søen er vegetationsløs undtagen på de oversvømmede bredder.
Flora: Enkimbladede: Kryb-Hvene, Lyse-Siv, Næb-Star, Manna-Sødgræs.
Tokimbladede: Lav Ranunkel, Vandnavle.
Vedplanter: Dun-Birk, Grå-Pil, Rynket Rose.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af sø.

Afd. 205k (SØ - 0.10ha)
§ 3-beskyttet sø. Gravet sø fra 1975 omgivet af birk og pil.
Flora: Enkimbladede: Lyse-Siv, Næb-Star.
Vedplanter: Birk, Pil.
Mosser: Tørvemos
Naturværdi: 3
Plejebehov: 3
Målsætning: Bevaring af sø, lysning af omgivelser fra syd.
Afd. 205l (MOS - 0.10ha)
§ 3-beskyttet mose. Gammel tilgroet tørvegrav domineret af tue-kæruld med opvækst af birk og gran.
Flora: Karsporeplanter: Smalbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Smalbladet Kæruld, Tue-Kæruld, Næb-Star.
Tokimbladede: Tranebær.
Vedplanter: Dun-Birk, Skov-Fyr, Rød-Gran.
Mosser: Almindelig Jomfruhår, Filt-Knopmos, Tørvemos.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 2
Målsætning: Genopretning af åben mose.

Afd. 207c (SØ - i alt 0.10ha)
§ 3-beskyttede søer. To gravede søer fra 1975, den nordlige er en skygget, vegetationsløs sø med store mængder nedfaldne blade. Søen ligger i bøgeskov med ældre dunbirk på bredden. Den sydli-ge er en vegetationsrig dam, hvor der er efterladt en våd ø, og ved bredderne er hængesæk under dannelse. Bredvegetationen er plejet, og søen har god lystilgang.
Flora: Enkimbladede: Lyse-Siv, Grå Star, Næb-Star, Manna-Sødgræs, Svømmende Vandaks.
Tokimbladede: Bukkeblad, Kragefod.
Vedplanter: Dun-Birk, Grå-Pil.
Mosser: Tørvemos.
Naturværdi: 3 hhv. 2
Plejebehov: 4 hhv. 3
Målsætning: Bevaring af søer, den nordlige urørt, ved den sydlige plejes bredvegetationen som hidtil.

Afd. 208d (SØ - 0.10ha)
§ 3-beskyttet sø. Gravet sø fra 1975. Ligger lysåbent, men er vegetationsløs med uklart vand. Bred-vegetation af lyse-siv og manna-sødgræs.
Naturværdi: 4
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af sø.

Afd. 210hj (SØ - 0.30ha, MOS - 0.30ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Gravet sø fra 1975 med ø. Noget uklar og vegetationsløs, omgivet af birk og pil med ret stejle bredder. I sydenden lidt mose med gran og birk.
Flora: Karsporeplanter: Bredbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Blåtop, Bredbladet Dunhammer, Lyse-Siv, Grå Star, Næb-Star, Manna-Sødgræs, Tagrør.
Tokimbladede: Kragefod, Kær-Svovlrod.
Vedplanter: Dun-Birk, Rød-Gran, Grå-Pil.
Mosser: Almindelig Jomfruhår, Tørvemos.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 3
Målsætning: Bevaring af sø, sikring af lystilgang. I mosen fjernes opvækst af rødgran.

Afd. 211hj (SØ - 0.30ha, MOS - 0.50ha)
§ 3-beskyttet sø og mose. Gammel tørvegrav, som har været groet til (tilgroningsflade bevaret i sydenden) og som atter er gravet ud til sø i 1970. Brunvandet med stejle bredder, opgravede tørvevol-de og et par små øer.
Flora: Karsporeplanter: Bredbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Blåtop, Bredbladet Dunhammer, Tue-Kæruld, Lyse-Siv, Grå Star, Næb-Star, Manna-Sødgræs.
Vedplanter: Dun-Birk, Grå-Pil.
Mosser: Almindelig Jomfruhår, Tørvemos.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af sø.

Afd. 226c (SØ - 0.10ha)
§ 3-beskyttet sø. Lille gravet sø med ø fra 1975. Meget lavvandet og skygget af høje rødgraner fra syd.
Flora: Karsporeplanter: Bredbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Lyse-Siv, Næb-Star, Manna-Sødgræs.
Tokimbladede: Bukkeblad.
Vedplanter: Dun-Birk, Rød-Gran, Grå-Pil.
Mosser: Almindelig Jomfruhår, Tørvemos.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af sø, ingen pleje i planperioden, men der skal til sin tid holdes bedre afstand til søen ved nykultur i 226a.

Afd. 234a (HED - 3.20ha)
§ 3-beskyttet hede. Arealet er tilkøbt skoven i slutningen af 1970'erne. Hede på nordvendt dalside mod Sejbækken. Domineret af revling på skrænten og af bølget bunke i den øverste del. Rester af døende hedelyng. Heden har været ryddet ved overtagelsen, men er nu atter meget tilgroet.
Flora: Enkimbladede: Blåtop, Bølget Bunke, Mark-Frytle.
Tokimbladede: Hvid Anemone, Hedelyng, Klokkelyng, Revling, Lyng-Snerre, Tyttebær.
Vedplanter: Birk, Bærmispel, Bævreasp, Bjerg-Fyr, Skov-Fyr, Rød-Gran, Grå-Pil, Almindelig Røn.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 4
Målsætning: Det lille, meget tilgroede og utilgængeligt beliggende hedestykke udlægges til urørt naturskov sammen med mosen i 234b og 236f.

Afd. 234b - 236f (MOS - i alt 1.80ha)
§ 3-beskyttet mose. Forlængst opgivet eng, som nu er næsten tilgroet med pil. Bunden skråner mod Sejbækken og er præget af trykvand. I lysåbne partier findes rester af engflora.
Flora: Karsporeplanter: Dynd-Padderok, Skov-Padderok.
Enkimbladede: Mose-Bunke, Smalbladet Kæruld, Tue-Kæruld, Lyse-Siv, Næb-Star, Top-Star.
Tokimbladede: Hvid Anemone, Brøndkarse, Eng-Kabbeleje, Kragefod, Almindelig Mjødurt, Smalbladet Mærke, Eng-Nellikerod, Stor Nælde, Bidende Ranunkel, Lav Ranunkel, Almindelig Syre, Kær-Tidsel, Eng-Viol.
Vedplanter: Birk, Grå-Pil, Pors.
Mosser: Almindelig Jomfruhår, Tørvemos.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 4
Målsætning: Det lille, meget tilgroede og utilgængeligt beliggende mosestrøg udlægges til urørt na-turskov sammen med heden i 234a.

Afd. 635
Tidligere privatejet plantage, hede og eng på i alt ca. 15 hektar, som er tilkøbt statsskoven i 1986. De § 3-beskyttede dele omtales særskilt nedenfor. I de øvrige dele er der foretaget rydning af plan-tage til åbne arealer (litra d og f) og til plantning af eg (litra b). I nordenden findes endnu lidt nåletræsplantage (litra a og c). De ryddede arealer hegnes og afgræsses under ét sammen med de beskyttede hede- og mosestykker. Egestykkerne tages med heri som græsningsskov. Herved vil der dels kunne etableres hede-/overdrevsarealer og egekrat, dels kunne gennemføres tiltrængt pleje af § 3-områderne.

Afd. 635e (HED - 5.10ha)
§ 3-beskyttet hede. Den nordlige del er hede på nordvendt dalside med bl.a. klokkelyng. Hedestyk-ket er delvis ryddet, delvis bevokset med åben skov af fyr og bævreasp på hedebund.
Den sydlige del er helt revlingdomineret hede med ener og enkelte større skovfyr og birk. Heden har for en del år siden været ryddet for bjergfyr mm., som den har været kraftigt tilgroet med. En del senil lyng, kun lidt græs.
Flora: Enkimbladede: Blåtop, Bølget Bunke, Håret Frytle, Katteskæg.
Tokimbladede: Gederams, Hedelyng, Klokkelyng, Revling, Tyttebær.
Vedplanter: Birk, Bævreasp, Eg, Ene, Skov-Fyr, Krybende Pil, Almindelig Røn.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 1
Målsætning: Bevaring af åben hede primært ved græsning sammen med de øvrige dele af afd. 635, øget andel af hedelyng.

Afd. 635g (MOS -  1.30ha)
§ 3-beskyttet mose. Opgivet eng langs Sejbæk med endnu kun spredt opvækst af pil. Trykvandspåvirket og med rester af engflora. I sydkanten en gammel engvandingskanal.
Flora: Enkimbladede: Blåtop, Bølget Bunke, Mose-Bunke, Lyse-Siv, Almindelig Star.
Tokimbladede: Hvid Anemone, Eng-Kabbeleje, Almindelig Mjødurt, Eng-Nellikerod, Stor Nælde, Almindelig Syre, Kær-Tidsel.
Vedplanter: Pil.
Mosser: Tørvemos.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 1
Målsætning: Genopretning af eng ved afgræsning sammen med de øvrige dele af afd. 635.

Afd. 234c - 635h (VLB - i alt 0.20ha), Sejbæk
§ 3-beskyttet vandløb. To delstræk af Sejbæk på tilsammen ca. 800 meter. Der etableres kreatur-spang(e) over bækken i afd. 635. Hvis der sker for kraftig optrædning af bredderne, bør disse frahegnes. Sejbæk er målsat som gyde- og opvækstvand for laksefisk.(B1)

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken