Søby Brunkulslejer

Bjerre Plantage

Skov nr. 403, Kort nr. 10
Plantagen udgør de omgravede og tilplantede brunkulslejer i den sydøstlige del af Søby-området (Del af det Nationale Geologiske Interesseområde nr. 82). Efter selve brunkulsudvindingen var ophørt blev størstedelen af det tørre areal tilplantet med contortafyr, der endnu i dag dominerer store del af området. Contortafyren er ved at nå den alder, hvor den traditionelt falder sammen, og det er derfor aktuelt at overveje, hvorvidt der kan indføres nye arter i denne store contortaflade. På en stor del af området er færdsel især med maskiner stadig forbundet med fare p.g.a. jordens labile karakter. Det må derfor tolereres, at den eksisterende contorta og dennes selvforyngelse endnu i en del år vil være den eneste mulige træart. Mod nordvest forsøges det at supplere fyrren ved indplantning af bl.a. skovfyr, eg, lærk og birk. Dette øger artsvariationen og sikrer på langt sigt en mere stabil vestrand. Det er planen med tiden at fortsætte denne suppleringsplantning mod øst, i takt med at områdets stabilitet øges. I afdeling 866 tilplantes et større areal med løvtræer med hovedvægten på lind. I afdeling 867 afdrives contortafyren, og i stedet sættes mindre hegninger med skovfyr, eg og andet løv. På langt sigt tilstræbes for området som helhed en udvikling i retning af et blandet skov- og naturområde.

Plantagen blev i Niels Ehlers Kochs undersøgelse Skov og Folk i 1980 klassificeret som meget ekstensivt anvendt, hvilket svarer til 0-10 besøgstimer pr. ha pr. år. Et i 1987 etableret udsigtspunkt i afdeling 865 og en turist-bilvej rundt om hele plantagen har fået stor søgning, men fri publikumsfærdsel på arealerne må i mange år fremover frarådes af sikkerhedsgrunde. Der findes to mindre parkeringspladser i plantagen dels ved løvtrædemonstrationsanlægget i afdeling 861 dels i tilknytning til udsigtspunktet i afdeling 865. I indeværende periode er det planen at etablere endnu en P-plads i afdeling 864.

Plantagen må i sammenhæng med resten af brunkulslejerne i Søby-området betragtes som et stort fortidsminde og skal også formidles som sådan, hvilket også sker i dag. Der er dog ikke planer om yderligere formidlingstiltag i plantagen. Dels er plantagen som skrevet ikke specielt velbesøgt dels formidles brunkulsgravningens historie på tilfredsstillende vis i selve Søbylejet.

Naturstyrelsen har iværksat en udredning med henblik på klarlæggelse af styrelsens interesser i brunkulslejerne, og Bjerre Plantage vil naturligvis indgå heri.

Der drives hverken jagt eller fiskeri i plantagen.

Se driftsplan for Søby- og Haunstrup Brunkulslejer

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken