Spøttrup Sø

Generelt
Spøttrup Sø ligger et par kilometer vest for Rødding og kun et par hundrede meter fra Kås Bredning. Vest for søen er terrænet fladt og kun omkring 5 meter over havet, mens det mod øst stiger jævnt ind mod Rødding. Arealet ligger mod syd i et morænelandskab, hvor jordbunden er domineret af moræneler. Mod nord ligger søen på marint forland, hvor jordbunden overvejende består af ha-vaflejringer af sand og skaller.
Søen er retableret ved naturgenopretning i 1994. Stedet er domineret af søen, engarealerne og de omkringliggende landbrugsarealer.

Regionplan, fredninger m.v.
I regionplanen er arealet beliggende i et særligt beskyttelsesområde, ligesom det ligger i kystnær-hedszonen. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området.

Naturskov
På arealet er ikke udpeget arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er ingen fredede fortidsminder i dette område.


Geologi
Spøttrup Sø ligger som vig af fjorden ind i et morænelandskab, der for 8000 år siden var dækket af Stenalderhavet.
Arealerne består sandsynligvis af hævede havaflejringer

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
Spøttrup sø er et meget besøgt naturområde og beliggenheden lige ved siden af middel-alderborgmuseet "Spøttrup Borg", (50.000 årlige besøg) gør området til et yndet udflugtsmål.
Ved Spøttrup Borg findes en stor parkeringsplads, hvorfra der er stiforbindelse til Polakkasernen, hvor der findes en udstilling om søen, dens tilblivelse og dyrelivet heromkring. Her findes også p-plads og grill-plads og stiforbindelse til fugletårnet vest for søen.
Der er endvidere en p-plads vest for søen, hvorfra der går en sti ind til søen og til det omtalte fugle-tårn indrettet i det gamle pumpehus. Herfra er det muligt at overskue søen. Der er også her informa-tionstavler angående fuglearterne og de gamle pumper kan beses. Man kan som nævnt fra fugletår-net gå på stier nord om søen over til Polakkasernen og Spøttrup Borg. Der er af hensyn til fred i om-rådet ikke anlagt stier o.l. langs bredderne i søens sydlige del.


Langsigtet mål for skovdrift
Der er ikke egentligt skov på arealet, men en mindre nåletræholm på søens vestside fjernes.

Plan for driften af naturområder
Afd. 470b,c,e (SØ - 49.40ha, ENG - 39.00ha, MOS - 11.60ha) - 471a (VLB - 1.10ha)
§ 3-beskyttet sø, eng og mose. Den tidligere afvandede Spøttrup Sø udgør efter naturgenopretning i 1994 et samlet naturområde på ca. 114 hektar. Områdets historie og naturgenopretningsprojektet er beskrevet i folderne "Spøttrup Sø, Miljøministeriet 1994" og "Spøttrup Sø - Geddal Strandenge, Vandreture i Statsskovene nr. 103". Søen har været til stor gavn for fuglelivet (både vand- og eng-fugle), mens floraen på de tidligere dyrkede arealer, som nu er udlagt som mose og eng, endnu er triviel.
Flora: Enkimbladede: Draphavre, Almindelig Hundegræs, Kryb-Hvene, Almindelig Rajgræs, Almindelig Rapgræs, Knæbøjet Rævehale, Rørgræs, Lyse-Siv, Vejbred-Skeblad, Håret Star, Sand-Star, Almindelig Sumpstrå, Manna-Sødgræs, Tagrør, Liden Vandaks.
Tokimbladede: Bellis, Fliget Brøndsel, Almindelig Firling, Foder-Kulsukker, Vild Kørvel, Stor Nælde, Vand-Pileurt, Bidende Ranunkel, Lav Ranunkel, Tigger-Ranunkel, Almindelig Røllike, Butbladet Skræppe, Kruset Skræppe, Sump-karse, Ager-Tidsel, Strand-Vandranunkel.
Alger: art af Kransnålalge.

Fugle: Søen huser ikke antalsmæssigt så mange fugle som Geddal , men til gengæld ses der relativt flere fugle med yngel. Følgende arter er set ved søen:

Andefugle: Gråand, krikand, pibeand, gravand, skeand, spidsand,  atlingand,
hvinand, troldand, taffeland,  toppet skallesluger, stor skallesluger, lille skallesluger,
grågås, kanada gås,
knopsvane og sangsvane.
Vadefugle: Rødben, hvidklire, mudderklire,
alm. hjejle, vibe, stor præstekrave,
alm. ryle, dværgryle, krumnæbbet ryle, islandsk ryle
brushøns, dobbeltbekkasin, strandskade og stor regnsporve.
Lappedykkere: Toppet lappedykker, lille lappedykker, sorthalset lappedykker og gråstrubet lappedykker.
Vandhøns: Blishøns og grønbenet rørhøne.
Rovfugle: Musvåge, rørhøg og tårnfalk.
Storkefugle: Fiskehejre.
Spurvefugle:

Naturværdi: 2
Plejebehov: 2
Målsætning: Bevaring af sø omkranset af åbne eng- og moseområder.

Afd. 471a (VLB - 1.10ha, ca. 1400 meter), Spøttrup Bæk
§ 3-beskyttet vandløb, som er målsat som laksefiskevand(B2).

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken