Strandareal ved Harrevig

Generelt
Strandareal ved Harrevig er beliggende ved sydsiden af Harrevig ca. 10 km vest for Roslev.
Strandareal ved Harrevig omfatter et areal på ca. 3 ha, der blev opkøbt for at sikre offentlighedens adgang til stranden.
Terrænet er let skrånende ned mod vigen og ligger ca. 5 meter over havet. Arealet ligger på marint forland og jordbunden består derfor af havaflejringer af sand og skaller.
Arealet af domineret af skoven, vigen og de omkringliggende landbrugsarealer.

Regionplan, fredninger m.v .
I regionplanen er området udpeget som særligt beskyttelsesområde. Arealerne ligger inden for kystnærhedszonen og stranden er regional badestrand. Harrevig ligger i område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. i området.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der findes ingen fortidsminder i området.


Geologi
Arealet ligger på marint forland, med aflejringer fra Stenalderhavet, der dækkede arealet for 8000 år siden. Jorden består sandsynligvis af hævet havbund med sand og skaller.

Jagt
Der drives ikke jagt på arealet.

Friluftsliv
Området har en p-plads og et toilet. Der er en del besøgende til området, men områdets betydning har mest lokal karakter.

Langsigtet mål for skovdrift
Ingen skov af betydning på arealet.

Plan for driften af naturområder
Afd. 681c,d (STG - 0.60ha, STB - 0.20ha)
Strandbred og § 3-beskyttet strandeng. Trods det beskedne areal rummer området en rig og varieret vegetation med såvel arter knyttet til sandstrand og tørt strandoverdrev som arter knyttet til de fugtige lavninger mellem strandvoldene. Blandt de sidstnævnte findes såvel sure, magre partier med kæruld, pors og krybende pil som kalkrige partier, som er betinget af forekomst af skalgrus. I sidstnævnte findes en pæn bestand af det sjældne festgræs. Vegetationen er generelt åben, mager og lavtvoksende og har ikke behov for pleje ved f.eks. græsning, men birk og pil er ved at kvæle porse-krattet. Der bør derfor foretages rydning med mellemrum, herunder bør alt kvas fjernes fra de værdifulde partier.
Flora: Karsporeplanter: Bredbladet Mangeløv.
Enkimbladede: Blåtop, Bølget Bunke, Mose-Bunke, Festgræs, Fløjlsgræs, Hoved-Frytle, Mangeblomstret Frytle, Almindelig Hundegræs, Kryb-Hvene, Almindelig Kvik, Smalbladet Kæruld, Marehalm, Eng-Rapgræs, Lyse-Siv, Almindelig Star, Hare-Star, Krognæb-Star, Sand-Star, Énskællet Sumpstrå, Eng-Svingel, Rød Svingel, Tagrør.
Tokimbladede: Bellis, Brombær, Djævelsbid, Engelskgræs, Gederams, Almindelig Kongepen, Sump-Kællingetand, Mælkebøtte, Gåse-Potentil, Bidende Ranunkel, Rødknæ, Almindelig Røllike, Kruset Skræppe, Gul Snerre, Kær-Snerre, Lyng-Snerre, Bidende Stenurt, Strandarve, Ager-Svinemælk, Sværtevæld, Almindelig Syre, Tormentil, Trævlekrone, Vandnavle, Glat Vejbred, Strand-Vejbred.
Vedplanter: Vorte-Birk, Stilk-Eg, Rød-El, Bjerg-Fyr, Engriflet Hvidtjørn, Almindelig Hyld, Grå Pil, Krybende Pil, Øret Pil, Pors, Almindelig Røn.
Naturværdi: 1
Plejebehov: 2
Målsætning: Bevaring af lysåben, varieret vegetation på strandvoldsdannelser.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken