Vinderup Skov

Generelt
Vinderup Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt lige nord for Vinderup, der blev påbegyndt i 1992. Skovrejsningen skal ske inden for et udpeget område på 959 ha. Når skovrejsningsprojektet er tilendebragt kommer skoven til at udgøre ca. 400 ha og strække sig om den nordlige del af Vinderup med hovedvægt nordøst for byen. Der er indtil den 1.1.1999 opkøbt  ca. 172 ha fordelt på en håndfuld arealer i hele området.
Terrænet er fladt og kun 5 til 10 meter over havet, stigende mod øst.
Området er stadig meget domineret af de åbne landbrugsarealer, men også af enge og de unge løvtrækulturer, der overvejende er tilplantet med eg iblandet andre løvtræarter.

Regionplan, fredninger m.v.
Der er i regionplanen ingen særlige arealudpegninger med hensyn til natur i området. Arealet ligger for den østlige dels vedkommende i kystnærhedszonen. Fra vest mod øst deles arealet i område med særlige drikkevandsinteresser, område med drikkevandsinteresser og område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Der er ingen fredninger m.v. på arealet.

Naturskov
Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

Kulturhistorie
Der er ingen fredede fortidsminder i skoven.

Geologi
Den nordlige del af Vinderup Skov, omkring Bjørnkær ligger på grænsen mellem hedeslette mod nord og morænelandskabet der strækker sig sydover mod Sønderhede. Størstedelen af arealerne i               Vinderup Skov ligger i morænelandskabet. Både i Hedeslette- og morænelandskabet findes dødistopografi. De vestligste arealer omkring Moselund ligger på hævet stenalderhavbund.

Arealerne på hedesletten i den sydlig del af Sahl Kommuneplantage og i Stokholm Mose er hedeslettesand  med postglacialt ferskvandstørv  og -gytje  i de lavere beliggende områder. De fleste af arealerne i Vinderup Skov ligger på glacialt smeltevandssand  aflejret inden for isranden og med postglacialt ferskvandstørv  i lavningerne.  Der findes et mindre område med flyvesand  på arealet umiddelbart vest for Vinderup.

Jagt
Distriktet forestår den overordnede jagt- og vildtforvaltning. Dele af arealet er udlejet.

Friluftsliv
Skoven er nyanlagt og endnu ikke sammenhængende.  Der er anlagt en primitiv lejrplads i afd. 702 tæt ved Mosehuset, hvor der er en lille lokalhistorisk udstilling. Der er anlagt stier og opsat informationstavler i områderne ind mod Vinderup by med en p-plads på Hasselholtvej og Sevelvej. Skovområdet langs Sevelvej er hundeskov. Især området tæt på byen er jævnt besøgt.

Langsigtet mål for skovdrift
Skovdriften sigter imod anlæg af stabile, robuste skove overvejende med løvtræ eller stabile nål/løvblandinger. Rekreative mål prioriteres. Mosaikken mellem lavtliggende områder i vedvarende græs langs moser og vandløb og de tilplantede områder bevares med lange randområder til følge.

Plan for driften af naturområder
Afd. 700a,b - 702q,r,s - 704h,j,k - 706d,e,f - 707a,b,c,d - 708l,n,o - 709b - 710a - 711h,j,l - 712a,b - 714a,b - 715a
(ENG - i alt 63.10ha, MOS - i alt 9.50ha, SØ - i alt 5.50ha, HED - 0.6ha, VLB - 0.20ha, km)
§ 3-beskyttet fersk eng, mose, sø, hede og vandløb. De foreløbige erhvervelser til det igangværende skovrejsningsprojekt Vinderup Skov omfatter ovenlistede § 3-beskyttede arealer. Disse udgøres af 8 engstykker, 13 moser/moseparceller, 13 søer, 1 lille hedeparcel og godt 3 kilometer vandløb. Desuden findes 5.1 hektar slettearealer. Områderne beskrives her kortfattet under ét med undtagelse af afd. 714a og b, som beskrives særskilt.
Engene er uden undtagelse omlagte og gødskede kulturenge, som overvejende forpagtes bort til sommergræsning med kreaturer. Der foregår dog også lidt græsslæt (710a) og hestegræsning (708l). Fugtighedstilstanden varierer fra våd, evt. vinteroversvømmet til tør. Moserne er mest bevokset med tagrør og pilekrat. Søerne er alle kunstige, enten ældre tørve- og mergelgrave eller vildtdamme fra nyere tid.


Flora:
Enkimbladede: Kors-Andemad, Mose-Bunke, Bredbladet Dunhammer, Gul Iris, Skov-Kogleaks, Knæbøjet Rævehale, Lyse-Siv, Toradet Star, Manna-Sødgræs, Tagrør, Lyse-Siv, Vejbred-Skeblad, Svømmende Vandaks.
Tokimbladede: Hyldebladet Baldrian, Bellis, Kæmpe-Bjørneklo, Lådden Dueurt, Engkarse, Dusk-Fredløs, Vild Kørvel, Mælkebøtte, Smalbladet Mærke, Stor Nælde, Gåse-Potentil, Kær-, Lav Ranunkel, Tigger-Ranunkel, Butbladet Skræppe, Kruset Skræppe, Almindelig Syre, Ager-Tidsel, art af Vandranunkel.
Vedplanter: Grå-Pil.
Ynglefugle: Blishøne, Gråand, Knopsvane.
Naturværdi: 3
Plejebehov: 2 i engene, 4 i moser og søer.
Målsætning: Gradvis forbedring af naturværdierne i de p.t. ret trivielle områder. Dette forventes at ske ved fortsat græsning af engene (gerne suppleret med slæt), efter ophør af gødskning og omlægning mm., ved et vist forfald af drænsystemer og efter ophør af udsætning og fodring i dammene, evt. ved oprensning og forbedret formgivning af nogle af disse.

Afd. 714a (HED - 0.60ha)
§ 3-beskyttet hede. Parcel af større hede domineret af revling med spredt, døende lyng og pletter af bølget bunke. Grundigt ryddet for opvækst, der har tidligere været meget bjergfyr. Terræn kraftigt furet af gamle planteriller. Nærmest jernbanen fugtigere blåtophede.
Flora: Enkimbladede: Blåtop, Bølget Bunke, Sand-Star.
Tokimbladede: Hedelyng, Revling, Engelsk Visse.
Vedplanter: Birk, Eg, Bjerg-Fyr, Skov-Fyr, Almindelig Gedeblad, Krybende Pil, Pors, Almindelig Røn.
Laver: Hede-Rensdyrlav.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 2
Målsætning: Bevaring af åben hede med øget andel af lyng.

Afd. 714b (MOS - 0.70ha)
§ 3-beskyttet mose. Våd mose hvor der tidligere har været gravet tørv. Bevokset med ældre dunbirk, længe urørt med begyndende naturskovspræg. Bundvegetation af lave, spredte tagrør og tørvemos.
Flora: Enkimbladede: Tagrør.
Vedplanter: Dun-Birk, Bævreasp, Almindelig Gedeblad, Grå-Pil.
Mosser: Tørvemos.
Naturværdi: 2
Plejebehov: 4
Målsætning: Bevaring af urørt mose.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken