Ulvshale Skov
Ulvshale. 326 ha.
En stor del af Ulvshales "jordbund" består af flintesten, som gennem tiden er skredet ned fra Møns Klint og ført med strøm og bølger til Ulvshales kyst. En gåtur på tværs af Ulvshaleskoven er en tur op og ned af de mange strandvolde af flintesten, der gennem de sidste 12.000 år er lejret her.

Man skulle tro, at planter ikke kan slå rod i de mange sten. Men Ulvshaleskoven er en meget frodig skov, hvor eg, avnbøg og småbladet lind er de dominerende træarter. Det sjældne træ tarmvrid-røn er talrig i visse dele af skoven. Den statsejede del af Ulvshaleskoven er naturskov "under særlig pleje". Plejen består i at bevare skovens særlige karakter.

Sammen med Nyords vidtstrakte enge er Ulvshales engområder meget vigtige fuglelokaliteter.

Fællesgræsningen, Horsnæs og Vedelen er engarealer nord og syd for skoven. Engene græsses af kreaturer, der holder vegetationen nede. Det gør områderne attraktive for mange fuglearter, der yngler her. Engene er også et vigtigt sted for trækfugle, der hviler og spiser her inden den fortsatte tur nordpå om foråret og sydpå om efteråret.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken