Brugerråd Naturstyrelsen Himmerland

 

I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle landets statsskovdistrikter på initiativ af daværende miljø- og energiminister Svend Auken. Ideen med rådene er, at brugerne af statsskovene skal have indflydelse på driften af disse skove.

Brugerrådet på besigtigelse

Brugerrådet på besigtigelse i Rold Skov. Skovrideren fortæller om en spændende nåleskovtype, der er en kopi af nordvestamerikanske bjergskove: Douglasgran i forskellige aldre med undervegetation af den skyggetålende Skarntydegran (Tsuga).

På Naturstyrelsen Himmerland er der nedsat ét brugerråd med 14 medlemmer. Der afholdes minimum 2 møder årligt. Medlemmerne er dels uorganiserede (vælges for en periode på 4 år) dels fra organisationer som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danske Idrætsforbund og kommuner.

På brugerrådsmøderne kan medlemmerne fremsætte spørgsmål, forslag eller kritik, hvis noget kan gøres bedre. Naturstyrelsen Himmerland afholder også offentlige møder og andre arrangementer, hvor alle kan møde frem og give udtryk for deres ønsker til skovenes drift.

Referater:

Brugerrådet på besigtigelse

Brugerrådet diskuterer genplantning eller ikke genplantning af et af de mange stormfaldsarealer i Rold Skov. Stormfaldet har åbnet muligheder for både en større løvtræsandel før oprindelig planlagt, og for etablering af skovsletter og enge.

Brugerrådsmedlemmer (pdf)

 

Brugerrådet på besigtigelse ved Mosskovgård

Skovdistriktet har for længst gjort op med den driftsform, hvor enhver våd plet i skoven blev afdrænet og tilplantet med eksempelvis Sitkagran. Gennem de sidste 10 år er i snesevis af skovens små moser blevet ryddet og gjort vådere, eller der er etableret små skovsøer. Indenfor de allerseneste år er projekterne vokset betydeligt, f.eks. med højmosegenopretning af Store Økssø mose.

Retningslinjer for brugerrådet

Øget inddragelse af befolkningen i driften af statsskovene.


Målsætning:

  • Rådet skal have indflydelse på statsskovdistriktets arealdrift
  • Rådet skal øge lokale brugers engagement i skovens benyttelse
  • Kommunikationen skal være en dialog mellem medlemmer og statsskovdistriktet
  • Råd fra medlemmer skal efter behandling i brugerrådet tilstræbes udført i praksis
  • Medlemmerne fungerer som ambassadører i lokalsamfundet der kan viderebringer information om statsskovdistriktets virke


Antal brugerråd:

Ét pr. enhed som suppleres af en række mere lokale brugergruppe ved eksempelvis større naturgenopretningsprojekter
Medlemmer (i alt 14 personer eksl. distriktets personale):

Fast repræsentation:

Skovrideren er formand og distriktet fungerer som sekretariat for brugerrådet.
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Idrætsforbund
Kommuner

Yderligere organisationer, foreninger og myndigheder:

Rebild Porten
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Rold Skov Orienteringsklub

 

Yderligere pladser:

4 indvalgte borgere

Udskiftning af medlemmer:

 års varighed

Udgifter:

Afholdes af skovdistriktet – ingen godtgørelse for deltagelse.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken