Referat af møde i DOF-forum Naturstyrelsen Hovedstaden.

 

Mødet blev afholdt mandag den 13. november kl. 15.00-16.30 2017 på Naturstyrelsen Hovedstadens enhedskontor, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg.

 

Til stede:

Inge Christiansen, DOF

John Frisenvænge, DOF

Knud Flensted, DOF

Lars Nørgaard Andesen, DOF

Søren Hedemand, DOF

Hans Harrestrup, DOF

Hans Henrik Christensen, NST

Sven Norup, NST (referent)

Dorte Flindt-Egebak, NST

 

 

 1. Driftsplanens 3 scenarier for den fremtidige naturforvaltning. Konsekvenser for engfugle mv.
  Dorte Flindt-Egebak redegjorde kort for status i arbejdet med driftsplanen. Naturstyrelsen forventer, at have den endelige plan klar til høring medio december. Der er en 8 ugers høringsperiode.

 

Knud Flensted spurgte om der var truffet nogle valg i forhold til de 3 scenarier der er nævnt i for hørings materialet.  Der vil i planen være tiltag der ændre de nuværende drifts mål, bl.a. et forslag om at gøre Fasanskoven mere tør af hensyn til hjortevildtets trivsel, ved at sænke vandstanden i denne del af Kalvebod Fælled. Knud Flensted kunne godt bakke op om ideen med helårsgræsning, bare det er optimalt for vadefugle. Hans Henrik Christensen var bekymret for dyrenes trivsel, da Kalvebod Fælled er for våd om, særligt i vinter perioden. Knud Flensted foreslog, at man kunne udsætte vildheste som det er gjort på Sydlangeland. Hans Henrik Christensen svarede, at vildhestene på Sydlangeland ikke er vilde, da de bliver behandlet med medicin og parasitbehandles, og hingstene bliver kastreret. Desuden er der mange der rider på Kalvebod Fælled, og det vil ikke være muligt, hvis der var flokke af vildt heste mellem ryttere.  Desuden er området er alt for vådt for heste om vinteren.

 

Lars Nørgaard Andersen spurgte om der ikke er andre egnede racer, der kan trives på strandengene hele året. Hans Henrik Christensen svarede, at han ikke havde kendskab til racer der kan, og gjorde opmærksom på, at Kalvebod Fælled er en kunstig skabt natur, og der ikke er mulighed for dyrene, at trække op på tørrere tilstødende arealer.

 

Hans Harrestrup var enig i, at Kalvebod Fælled ikke egner sig til helårsgræsing.

 

Lars Nørgaard Andersen var bekymret for den tivolisering af Kalvebod Fælled, som han oplever med Naturpark Amager projektet. Hans Henrik Christensen svarede, at det er en relevant problemstilling, for hvordan passer vi på naturen, og samtidig sikre adgang til den. Under alle omstændigheder så kommer der flere og flere besøgende, da antallet af indbyggere i København er stigende.

 

Lars Nørgaard Andersen udtrykte bekymring over græsningstrykket på Kofoeds enge, og bekymring for kreaturernes forstyrrelse af de jordrugende fugle i området. Var uforstående overfor, at mennesker ikke er tilladt at færdes på Kofoeds enge i yngletiden, når dette færdselsforbud ikke gælder køerne. Sven Norup svarede, at det er to problemstillinger der bliver rejst, dels forstyrrelser og dels trampeskadeproblematikken. Der er et meget lavt græsningstryk på Kofoeds enge i yngletiden, med en belægning på 0,2 storkreatur pr. ha. Samtidig afgræsses der med amme kvæg, der erfaringsmæssigt er de mest skånsomme, når det gælder trampeskader. Ifølge Sven Norup er både Kofoeds enge og Aflandshage meget velplejet. Endeligt kunne Sven Norup forklare, at køerne ikke forstyrre fuglene på samme måde som mennesker, da køer ikke opfattes som rovdyr af de jordrugende fugle. 

 1. DOF`s fugletællinger i 2017
  Hans Harrestrup udleverede rapporten ”Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017”, udarbejdet af Tidal Consult for DOF København. Hans Harrestrup bad om, at rapporten i første omgang, kun er til NST`s interne brug.

 

Hans Henrik Christensen takkede mange gange for rapporten. Sven Norup forslog, at der bliver afholdt et møde med ham og caretakerne, hvor rapportens resultater og anbefalinger drøftes. Sven Norup sender forslag til mødedatoer.

 

Sven Norup takkede for caretakernes bidrag til hydrologiprojektet, ved at stå for monitering af fuglene på Koklapperne.

 

 1. Naturforbedrende tiltag, herunder DOF`s anbefalinger til beskyttelse vadefugle mod ræve, forbedringer af afgræsning og forbedret vandstandsregulering.

Sven Norup foreslog, at dette blev drøftet på det forestående møde med ham og caretakerne, og mange af forslagene ikke er driftsplan stof, men gode råd der uden videre ville kunne effektueres. Sven Norup bad så inderligt om, at hvis caretakerne fik kendskab til rævegrave, så blev det omgående meddelt til ham, og ikke videregivet skriftligt flere måneder senere. 

 1. Fugletårnes aktuelle tilstand og vedligeholdelse.
  Lars Nørgaard Andersen orienterede om, at der er hul i taget i fugletårnet ved Hejresø. Sven Norup takkede for oplysningen, der er videregivet til rette vedkommende.

 

Der var generel utilfredshed med tilstanden af vinduerne i fugletårnene. Dels er vinduerne meget beskidte, og dels var de svære at åbne. Det blev foreslået at finde en anden løsning på åbning af vinduerne. Hans Henrik Christensen svarede, at NST ser på mulighederne.

Lars Nørgaard Andersen og Inge Christensen spurgte om det ikke var muligt, at det ved det mellemste og nordlige fugletårn, blev muligt at så på diget ved siden af tårnene, da der ofte er for lidt plads inde i tårnene. Sven Norup svarede, at han var bekymret for forstyrrelsen af fuglene i Klydesø, da man vil komme til at stå i silhuet, hvilket erfaringsmæssigt giver forstyrrelser. Hans Henrik Christensen mente at man må kunne finde en løsning med nogle ”læmure”.   

 1. Regulering af færdsel. Herunder muligheden for at beskytte sjældne/sårbare arter.
  Sagen var rejst på grund af fuglefotograf Ulrik Brun, der ved Villahøj fik skræmt et par kobbersneppe par væk fra det område, hvor de var ved at gøre et yngleforsøg. Sagen har været drøftet mellem Sven Norup og caretakerne undervejs. Thomas Hellesen har gjort NST opmærksom på, at Jagt- og vildtforvaltningslovens § 8, forbyder fotooptagelser ved reder. Sven Norup bad om, at han blev orienteret omgående, hvis caretakerne observer Ulrik Brun uden for veje og stier i områder med ynglende vadefugle.

 

John Frisenvænge foreslog, at der blev bygget et fotoskjul ved Villahøj. Hans Henrik Christensen tog forslaget til efterretning.

 1. Cykeludlejning. Undersøgelse af mulighed for at leje cykler fra kl. 9.00
  Sven Norup forklarede, at det er mulig at leje cykler i Friluftshuset på Naturcenter Amager, allerede fra kl. 08.00 i weekender, ved at forudbetale for cykellejen. Til hverdag kan der lejes cykler fra kl. 9.00

 

 1. Eventuelt.
  Lars Nørgaard Andersen spurgte om det ikke var muligt, at gøre noget ved de mange hurtigt kørende cykler. Hans Henrik Christensen svarede, at det er færdselslovens regler der gælder, men at NST godt kender problematikken.

 

Inge Christensen foreslog at der blev etableret bump på udvalgte steder. Hans Henrik Christensen svarede, at han ikke på nuværende tidspunkt vil ligge sig fast på en bestemt løsning, men problemstillingen blev forfulgt.

 Referent Sven Norup