Brugerrådsmøde øst d. 23. sep. 2020 Naturstyrelsen Hovedstaden

Deltager: Hans Nielsen DN, Dorthe O. Andersen DIF, Vibeke Preisler Friluftsrådet, Anni Kær Pedersen Tårnby Kommune, Jesper Kamp Nielsen Gentofte Kommune, Karsten Lomholdt Lyngby Tårbæk Kommune, Kim Søderlund NST, Torben Christiansen NST, Peter Søland NST, Stella Blichfeldt NST, Jes Aagaard NST.

Fraværende: Hans Harretrup Andersen (DOF), Birgitte Rühmann Dansk Ride Forbund, Tobias Bøllingtoft Foreningen til svampekundskabens fremme, Aslak Kappel Hansen Entomologisk Forening, Henrik Troels-Smith Rytter, Ole Jervin Danmarks Jægerforbund, Jan H. Klit Hørsholm Kommune, Peter Læssøe Dragør Kommune, Court Møller Rudersdal Kommune, Niels Mellergaard Slots- og Kulturstyrelsen, 

Dagsorden

 

Orienteringspunkter

A. Ny urørt skov proces – status

Kim Søderlund oplyste at Regeringen den 10. juni 2020 officielt udpegede følgende til Urørte skove: Jægersborg Hegn (sydlige del) og Pinseskoven.

Og samtidig er al hugst stoppet, dvs. muligheden for fældninger af træ frem til 2026 er aflyst. Der skal udarbejdes nye retningslinjer for driften af urørte skove og når de er på plads, så skal der udarbejdes nye forvaltningsplaner, som skal i høring igen.

Derudover har Regeringen udpeget en række skove til potentielt nye urørte skove. Her er der pt også hugststop, som måske kan lempes for hugst af ikke-hjemmehørende træarter. Men indtil videre har Naturstyrelsen fastholdt et hugststop i disse skove for alle træarter. Det drejer sig om følgende skove:

Rude Skov, Geel Skov, Søllerød Kirkeskov, Jægersborg Hegn (nordlige del) Ravneholmene, Ordrup Krat, Ermelunden, Indelukket, Stampeskoven, Charlottenlund Skov samt den gamle del af Kongelunden.

Målet er at der udpeges ca 6.000 ha ny urørt skov blandt de potentielle urørte skove. Hvornår og på baggrund af hvilke kriterier det sker er ikke meldt officielt ud.

Kim Søderlund understregede, at brugerrådet bliver orienteret og inddraget i takt med at den af ministeren besluttede proces effektueres.

B. Hydrologi projekt. Enheden har via et program afsøgt alle de potentielle topografiske muligheder for etablering af nye vandhuller i vores skove.  

 Pt afventer vi retningslinjer for de urørte skove og efterfølgende skal der skaffes midler til arbejdet.

C. Regeringens sommerpakke pga. covid19.
Enheden modtog 1,4 mio kr til primært vedligeholdelse af vores faciliteter, som derfor har gennemgået en grundig renovering. Der er bl.a. renoveret shelters, lejr- og bålpladser, men der blev også råd til et nyt hundelufterområde på Kalvebod Fælled og etableret nye stier i Kongelunden, renoveret cykelstier i Vestskoven. og ny affalds ø ved Springforbi.

Vi er i færd med at forny alle infoskilte ved lejr og bålpladser. Indgange til naturområder forsynes med piktogrammer med link til naturguider for områderne og udvalgte steder kommer der infoskilte med kortoversigt.

D. Enheden har fået en trold!
Kunstneren Thomas Damgård tilbød Naturpark Amager en trold i Kongelunden, som er støttet af partnerskabet bag Naturpark Amager.

 

E. Status for Naturpark Amager herunder projektprogrammet og Naturparkplan

-        Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om sø og vandløb ved Arenakvarteret

-        Konflikter mellem hurtigt kørende motionscykelister og øvrige bruger af stierne i Naturparken.

 

Status for projektprogrammet

Kim Søderlund orienterede om, at proces og tidsplan for projektet følges som planlagt. Der er indsendt de nødvendige ansøgninger til relevante myndigheder og der arbejdes samtidig på projekteringen af præcise udformning af bygninger og anlæg. Projekteringen forventes afsluttet i løbet af efteråret for både Naturstyrelsen og Københavns Kommune og efterfølges af udbud af de to projekter.

På seneste programstyregruppemøde blev projektbeskrivelserne for den ”sociale dimension” og de ”tværgående aktiviteter” godkendt. Næste offentlige møde arrangeret af Tårnby Kommune og Naturstyrelsen, var planlagt til afvikling d. 15.9 kl. 16, hvor der var inviteret til informationsmøde om etablering af saunaforening ifm. det sydlige blå støttepunkt. Dette møde er aflyst på grund af den aktuelle Covid-19 situation. Mødet vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

 

Retablering af sø og vandløb

Kim Søderlund orienterede om, at Naturstyrelsen naturligvis har taget afgørelsen til efterretning; og Københavns Kommune har taget kontakt til Naturstyrelsen og By & Havn for at drøfte, hvordan retableringen skal ske.

 

Konflikter mellem trafikanter på Kalvebod Fælled

Kim Søderlund orienterede om, at Naturstyrelsen havde inviteret Københavns Politi og trafikeksperter fra Københavns og Tårnby kommuner til et møde om ovenstående. 

Konklusion på mødet var bl.a. at der på mødet ikke var nogen, som kendte til nemme tekniske løsninger. Grundlæggende skal sikkerheden bedres ved at alle overholder færdselsloven og alle tager hensyn til alle.

På baggrund af mødet har Naturstyrelen har ansøgt Københavns Politi om tilladelse til montering af rumleriller ved 10 indgange og ved badebroen ved Dæmningsvej på Kystdiget.

Det er også Naturstyrelsens konklusion på baggrund af mødet, at det bør overvejes at afprøve at påføre gul belægning på halvdelen af stien udfor indgangen fra Vestamager Metro station.

Kommentar:

Dorte DIF – anbefaler vi maler zoner på stierne for at opdele trafikanter. Kim svarer, at det er med i overvejelserne, men det er en dyr løsning og stierne er lange og smalle.

F. Status Naturstyrelsens driftsplan og plejeplan for Kalvebod-kile fredningen

Kim Søderlund orienterede om at på grund af stort arbejdspres i Naturstyrelsens planlægningsafdeling, er driftsplanen og plejeplanen endnu ikke blevet færdig. Naturstyrelsen forventer, at plejeplanen bliver færdig i 2020.

G. Vores Natur – stor DR satsning. Samlet over 220 arrangementer.

 

H. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2019. Se vedlagte bilag 4

Kim Søderlund henviste til det udsendte materiale, som nu viser alle enhedens arealer og understregede, at opgørelsen ikke er helt konsistent mellem årene, så materialet kan kun anvendes til at få et overblik og vurdere tendenser. Jægersborg Dyrehave er grundlæggende ikke med i tallene.

Det ses, at antal aktiviteter (uden lejrslagning) nok er lidt faldende i perioden 2015-2019, men med uændrede antal deltagere; så niveauet er 1000-1100 arrangementer med 130.000 deltagere for den nye enhed.

Benyttelsen af lejrpladserne udviser en stigning i niveau i antal:  2400 overnatninger med 52.000 deltagere (hvis man fratrækker madpakkehuset i Geel Skov). Det er tydeligt, at de store sheltere er populære. Vi er opmærksom på, at der desværre er en del som reserverer et shelter uden at bruge det; og på den vis fratager andre borgere en god mulighed for en naturoplevelse. Men pt. kan vi ikke gøre noget ved det udover at bede borgere bekræfte deres reservationer. Og så arbejder vi på at udvide kapaciteten bl.a. med nye sheltere i Sjælsølund og Folehaven i samarbejde med Hørsholm Kommune og lejrpladsen ved Strandmøllen udvides med 2 små sheltere med støtte fra Friluftsland mens den gamle erstattes af 5 nye små sheltere – øget kapacitet og fleksibilitet.

I lagkagediagrammet kan man se, at det er march, orienteringsløb og motionsløb, som kommer med de fleste deltagere.

Naturstyrelsen er meget opmærksom på, at de aktiviteter, som er ”voldsomme” eller som er meget forstyrrende for andre skovgæster som hundetræning, cykelløb og rollespil ikke overtager skovene på bekostning af den stille skovgæst. Det kan kun gøres for de organiserede aktiviteter, og det gøres via styringen:

 • Hundetræning i form af organiseret lydighedstræning får som udgangspunkt et nej.  Men man må naturligvis træne sin egen hund i en hundeskov – forudsat den er under kontrol. Der tillades spor- og markprøvetræning i hundeskove, og det har ikke resulteret i problemer.
 • Cykelløb: krav til ruteafmærkning og skiltning - og som udgangspunkt maksimalt 3 cykelløb pr. halvår pr. skov
 • MTB-orientering: Vi har som forsøg justeret på retningslinierne, således at man i weekenden ikke mere skal være i mål senest kl. 11 aht. andre skovgæster. Det har ikke givet anledning til klager eller kritik fra andre skovgæster, så denne retningslinie fortsætter, men der er fortsat krav til skiltning som ved cykelløb Og normalt giver vi kun tilladelse i Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, Slagslunde Skov, Krogenlund Skov, Sperrestrup Skov samt Rude Skov.
 • Rollespil: som udgangspunkt kun 1 stort rollespil pr. måned i ikke-stille-skove. Dog gives der derudover løbende tilladelser til SFO’ers rollespil på hverdage.

 

Kommentarer:

Jesper Kamp Gentofte: Hvor søger man og til hvad? Man søger på udinaturen.dk, når aktiviteten kræver noget der belaster andre, kræver opsætning af udstyr/poster/afmærkning, skal have særlig udstyr ind i skoven eller tager plads.

Dorte DIF: Søllerød O-klub er  kede af, at de er varskoet, at de får tilladelse  til Molboløbet i 2021 i Jægersborg Hegns sydlige del, men at det nok bliver sidste gang i Jægersborg Hegn. Kim: Baggrunden er den, at vi forventer at den del af skoven skal være en del af Jægersborg Dyrehave, og at det er ikke hensigtsmæssigt at tillade orienteringsløb i Dyrehaven af hensyn til hjortenes trivsel; hvilket brugerrådet foreløbigt tog til efterretning.

Der var en generel debat om brug af kraftig lys til friluftsaktiviter om natten,

Dorte O. Andersen nævnte at hun havde set at tællere andre steder på Naturstyrelsens arealer viser en lav aktivitet om natten.

I. Kampagne mod at smide hundeposer i Charlottenlund skov.

Kampagnen blev til på initiativ af LINK Enviromental Ambassadors og DN Gentofte, som løbende frivilligt rydder op i skoven, og som gerne ville formidle at man ikke skal smide hundeposer i skoven. Det er vurderingen, at kampagnen har øget bevidstheden om, at hundeposer ikke nedbrydes, og det er positivt. På den anden side er der desværre fortsat en del borgere, som demonstrativt fortsat lægger deres hundeposer ved udgangene, hvor de jo mener, der burde stå en skraldespand (det er naturligvis ikke lovligt).

 

J. Opprioritering af naturplejen:
Naturstyrelsen har udviklet et nyt styringsredskab til de lysåbne arealer: Ved kontraktforlængelser skal der udarbejdes en ”naturmålsplan” for det enkelte areal, hvor det tydeligt fremgår hvilke arter, der skal prioriteres ved græsning/høslæt og på hvilken måde. Naturplanens ”konklusioner” skrives ind i aftalerne, så det er tydeligt for alle, hvad der skal prioriteres og på hvilken måde. Det kommer til at tage en del år, før der er en naturmålsplan for alle arealer.

 

K. Brugerråd: Brugerrådene har nu fungeret i 25 år, og Naturstyrelsen igangsatte primo 2020 en proces med evaluering. Arbejdet med evalueringen er gået i stå pga stort arbejdspres. Så indtil videre fortsætter HST med de 2 gamle brugerråd i 2021.

L. Ny lejrplads
på Strandmølle Lejrplads renoveres gennemgribende med nedtagning af det gamle shelter og opsætning af 7 små nye shelters, nye bålpladser m.m.

 

 

Samarbejde med Hørsholm Kommune om etablering af 4 friluftsbaser: lejrplads og udeskolebase i Folehave Skov, lejrplads v. Sjælsø og picnicplads med motionselementer i Rungsted Hegn.

 

Drøftelsespunkter

 

 1. Kampagne for ulovlig MTB kørsel i Ravneholmene. Opfølgning på tidligere punkt.

 

Kim Søderlund: NST er enig i, at der er stier, som bør lukkes ved, at der fældes træer ud over dem. Derudover har skovløberne fået besked på, at de bare skal fjerne de hop, som de møder i skovene uden for MTB-sporene.  NST deltager gerne i en kampagne om bedre og lovlig kørsel. Men NST er ikke enig i, at der skal være stier i Ravneholmene med cykling forbudt, idet det i praksis vil kræve megen skiltning og opsyn. Der er aftalt separat med møde mellem Naturstyrelsen og DN om sagen.

 

 1. Hans Nielsen DN Forslag vedr. omdrift på havremarkerne på Eremitagesletten til Skovbrugerrådets møde den 23. september. Se bilag 1

Kommentar: Torben gav forklaring for praksis med de flyvende marker. Effekten af de flyvende marker bliver pt. undersøgt af et biologistuderende som hendes speciale. Studiet skal klargøre, om det giver øget biodiviversitet at blotlægge og dyrke jorden med års mellemrum eller ej Ændring af praksis vil kræve en konsekvens analyse ift. Natur2000 beskyttelsen.  Sagen drøftes igen, når den studerendes opgave er færdig.

 

 1. Hans Nielsen DN Forslag vedr. afpudsning af overdrev på Eremitagesletten til Skovbrugerrådets møde den 23. september. Se bilag 2 og 3

Kommentar: Torben oplyste at det siden overgangen til økologisk markdrift i 1996 har været en rutinemæssig behandling at afpudse de felter på Eremitagesletten, hvor der er ”flyvende marker”. Det er sket i de perioder, hvor felterne ikke har været under hegn og tilsået med havre. Tidligere blev ”uønskede planter” sprøjtet væk med kemi, nu benyttes mekanik. Der bliver ikke afpudset arealer uden for de arealer, der er eller har været med i markdriften.

Afpudsningen bliver foretaget efter en forudgående konkret vurdering af arealets tilstand, og det er især opvæksten af marktidsler og brændenælder, vi ønsker at begrænse med afpudsningen. Yderligere har det betydning for hjortenes ophold og græsning på markfelterne, at græsset på disse felter fremstår grønt og lækkert. Aht. markens funktion som foder til hjortene ønsker vi at fremme kulturgræsserne på markerne, og det fremmes ved at slå græssets frøstande af inden blomstring, så planterne laver grøn genvækst og ikke prioriterer frøsætning.

Enkelte år undlader vi afpudsning af nogle af markfelterne, og det undlod vi i år på den mark, der er nærmest E-slottet, da hegnet er taget ned sidste efterår og den lige er lukket ud efter havrehøst. Den mark var meget nedbidt af hjortene gennem sidste vinter, og der var ikke endnu behov for afpudsning.

Tidspunktet for afpudsningen er valgt ud fra hensyn til, at dåkalvene meget ofte ligger i skjul i de små holme af marktidsler og brændenælder. Samtidig skal der være en opvækst af tidsler og brændenælder der kan slås, og som ikke har sat frø. Og dåkalvene kommer til verden fra cirka 20. juni og frem over sommeren, så vi afpudser arealerne mellem 15. og 20. juni for ikke at dræbe dåkalve der gemmer sig i vegetationen.

Hvad angår den vestligste mark, der er § 3 beskyttet, så vurderer vi, at vi overholder beskyttelsen, idet vi har fortsat den hidtidige drift med afpudsninger fra før, den blev §3 beskyttet.

Hvad angår den manglende registrering af den vestligste mark på Natura2000 basisanalysen for område 144 må kortet indeholde en fejl. Som det fremgår af vedhæftede kort over § 3 beskyttede arealer i Dyrehaven, er arealet registreret som § 3 beskyttet.

 Hans N:

Danmarks Naturfredningsforening har foretaget besigtigelse af overdrevet og konstateret, at der kun er en meget lille opvækst af agertidsler og brændenælder, som ikke kan begrunde en afpudsning af overdrevet. Den eneste begrundelse for afpudsningen er således at fremme kulturgræsserne ved at slå græssets frøstande inden blomstring, så det laver grøn genvækst. Men overdrevets primære funktion er at være levested for det plante- og dyreliv, der er tilknyttet overdrev og ikke at fremme kulturgræsser til hjortene. Det er efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse i åbenlys strid med naturbeskyttelseslovens § 3 at foretage afpudsning af et beskyttet overdrev for at begunstige kulturgræsserne på bekostning af overdrevsplanterne og deres dyreliv, men både Torben og Kim afviste, at den var ulovlig. DN anmodede derefter om en besigtigelse af overdrevet inden næste afpudsning, men det blev afslået.

Kim: Vi har noteret os dine synspunkter og overvejer sagen igen sammen med overvejelserne om de ”flyvende marker”.

Redaktionel bemærkning: Efter mødet er det aftalt at Hans Nielsen og NST besigtiger arealet primo juni 2021 for at drøfte behovet for pleje/afpudsning.

 

 1. Discgolf i Rude Skov

Kim Søderlund orienterede om sagen og dens status.

I 2018 havde det tidligere Naturstyrelsen Hovedstaden samarbejdet med Rudersdal Frisbee Club om etablering af en discgolfbane i den sydlige del af Rude Skov. Man var kommet til det stade, hvor der skulle startes på at ansøge myndighederne om de nødvendige tilladelser, dvs Miljøstyrelsen om en tilladelsen iht. skovloven og Rudersdal Kommune om en landzone-tilladelse. Forud for at der kan søges om sådanne tilladelser kræves imidlertid også, at etableringen er i overensstemmelse Naturstyrelsens driftsplaner for det pågældende areal. Det sidste var ikke tilfældet, og derfor skulle der først skaffes en planændring. Det var min vurdering, at den videre proces krævede en del arbejde, og det ikke var sikkert, at man ville få de nødvenlige tilladelser. Derfor satte jeg projektet i bero pga stort arbejdspres ved sammenlægningen af de 2 enheder, vel vidende at jeg skuffede discgolfspillerne, men også vidende at mange fra f.eks. Danmarks Naturfredningsforening ville være tilfredse, da de ikke ønsker, at der etableres en discgolfbane det pågældende sted.

Sagen er i foråret 2020 sat i proces igen i Naturstyrelsen: Kan der etableres en discgolfbane i den sydlige del af Rude Skov? Processen tager tid, da der er mange faktorer, som skal afvejes. Rude Skov blev pr 1.11 2018 omfattet af Regeringens udpegning af nye natura2000 områder og er også pr. juni 2020 udpeget som mulig urørt skov.

Jeg har i øvrigt foreslået klubben, at de udvikler nogle mobile stativer, således at de kunne stille en bane op i skoven og spille en weekend, for derefter at tage banen ned igen. Dette kræver ingen myndighedstilladelser og vil blot kræve en tilladelse af Naturstyrelsen som grundejer, og den vil de typisk få, hvis det ikke kolliderer med andre organiserede aktiviteter i skoven. Vi er således lige ved at godkende det første discgolf arrangement på enheden med mobile stativer i Ermelunden skov medio oktober.

Dorte:  Det handler meget om hvilke installationer der skal opsættes. De kan laves meget tilpasset skoven. Det er en måde at få nye brugere i skoven. Posterne kan evt. bruges til naturformidling lige som man kan gøre med Find vej-poster.

Vibeke: Det kan laves meget diskret og er samtidig en god familie aktivitet.

Hans: I Virum Parken er der lave en fin bane, hvor der god plads og mange mennesker. Disc-golf baner hører ikke til i skoven som fast inventar; der skal være mere plads til natur.

Kim afsluttede drøftelsen med at oplyse at muligheden for at etablere en disc-golfbane i Rude Skov fortsat er under overvejelse i Naturstyrelsens planafdeling.

 

 1. Dorthe O. Andersen DIFhåndtering af biodiversitet og friluftsliv.

Dorthe O. Andersen orienterede kort om ovenstående.

Kim Søderlund oplyste, at enheden under tidligere drøftelser med borgere og i brugerråd har noteret sig, at mange skovgæster ikke ønsker at gå ind i folde, og hvis det er nødvendigt skal stien i folden være så kort som mulig og oversigten god. Det bedste er, at der også er stier uden om folden. Derudover har Naturstyrelsen udarbejdet et standardskilt som giver gode råd. Der bør være et sådant skilt ved alle låger ind i folde.

Generel kommentar fra brugerråd -  Ønsker Ikke for mange hegn og i processen skal der gerne ske inddragelse af brugergrupper. Vigtigt at de græssende dyr er fredelige.

 

 1. Kørsel til Eremitage onsdage – nye retningslinjer.                                                  Nyt punkt som Naturstyrelsen gerne ville drøfte med brugerrådet. For 40 år siden kom der en generel tilladelse til at svagt gående og handicappede kunne køre op til Eremitageslottet om onsdagen. Målet var at hjælpe denne gruppe borgere op til slottet og samtidig begrænse bureaukratiet.

Den mulighed bliver i dag brugt at mange borgere, som ikke er svagt gående eller handicappede Og det har navnlig de to seneste år givet megen kørsel og parkering uden for P-pladsen, fordi P-pladsen var fyldt. F.eks. mødes veteranbilklubber, firmaer osv. Busser kommer op med skovbørnehaver og turister er også begyndt at køre ind til Eremitageslottet.

Der er nu så mange, at der ofte ikke er plads til de handicappedes biler og busser.

Skal vi blive ved med at give generel tilladelse til kørsel om onsdagen? Hvad siger Brugerrådet?

Der var bred opbakning fra brugerråd til ændring af praksis, således at ordningen målrettes svagt gående og handicappede. Det vil kræve en god kommunikation, skilte m.m.

Enheden vil på den baggrund planlægge en opstramning af praksis således at motorkørsel generelt er forbudt og at onsdagskørslen forbeholdes biler og busser med handicappede.

 

 1. Næste møde forslag 10. marts.
 1. Evt.

Kommentar: Jesper Kamp – tak for god møde disciplin. Godt med skype møde

Karsten – Borger henvendelser ang.  Cottage Parken, hvor sender henvendelser til enheden ang. mudder og vand på stien?

Kim: Vi har glæde af borger henvendelser med problemer på vores arealer, send gerne en mail med billede og placering af problem til Obfuscated Email.

Jes: Naturstyrelsen har besluttet at overdrage Dansk Cyklist Unions plads i Skovbrugerrådet til Sporlauget i Rude Skov, da det tidligere medlem Lui Vium, der var udpeget af Dansk Cyklist Union, er stoppet. På den baggrund overtager sporlaugets formand Klaus Back hans plads i Skovbrugerrådet.