Referat af brugerrådsmøde, Naturstyrelsen Hovedstaden, 29. august 2017

Deltagere:

Peter Anthonsen, Hørsholm,

Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

Jan Nielsen, Dansk Ornitologisk forening

Henrik Troels-Smith, Danmarks Rideforbund

Jan Skovbo Nielsen, Gentofte Kommune

Berit Valentin, Danmarks Jægerforbund

Birgitte Ruhmann (Dansk Rideforbund)

Vibeke Preisler (Friluftsrådet)

Hans Henrik Christensen (HHC), Ole Ejlskov Jensen (OEJ), Peter Søland, Steen Bjarke Hansen, Torben Christiansen (TCH), Dorte Flindt-Egebak (dofeg) (Naturstyrelsen)

 

Dagsorden:

 

Velkomst og orientering v. Hans Henrik Christensen

 

 

Drøftelsespunkter

 

A. Naturstyrelsens udkast til tiltag i den kommende driftsplan

HHC orienterede om, at drøftelserne vedr. driftsplanen gælder for alle arealerne på enheden. Der kører en særskilt proces for arealerne på Kalvebod Fælled, men brugerrådet er velkomne til at komme med bemærkninger hertil.

Der blev taget udgangspunkt i det tilhørende bilag med forslag til tiltag, og skovene blev gennemgået en for en, hvor brugerrådet havde mulighed for at spørge ind til tiltag eller komme med forslag.

 

B. Rådets ønsker til evt. supplerende tiltag

Rude Skov m.fl.:

Der blev spurgt ind til forslaget om anlæg af teknikbane for mountainbikere i Geel Skov, og NST uddybede, at det var tænkt som små tiltag på den eksisterende bane, som ekstra udfordringer.

Hørsholmskovene:

Der blev spurgt ind til tiltagene i den gamle aboret-udplantning, hvor NST uddybede, at det drejede sig om at få en tiltrængt skovning gennemført, da stykket er groet til. Herved bliver området mere tilgængeligt.

Strandarealerne:

Det blev præciseret, at de nævnte stitiltag er dels anlæg af et mindre stykke sti i forlængelse af den eksisterende strandparksti, og dels en opgradering af stien ved Lokeshøj.

Dyrehaven:

Henrik Troels-Smith bemærkede, at der mht. markering, skiltning og blandet færdsel på ridestierne især i området indenfor Klampenborg porten og frem forbi Bakken er en udfordring. HHC svarede, at skiltning og udfordringerne ved samfærdsel med bl.a. gående og ryttere er med i enhedens overvejelser, og at NST gerne vil have input fra brugerrådet.

Peter Antonsen spurgte, om tiltagene omkring reetablering af parforcejagtveje skulle have en højere prioritet, så det sikres at der passes på vejen?

HHC uddybede, at tiltaget er i samspil med UNESCO verdensarv-udpegningen og således en del af et større projekt med flere samarbejdspartnere og har en lang horisont. Tiltaget vil desuden kræve at der kan sikres en finansiering.

Der er tale om to konkrete strækninger, som vil blive prioriteret såfremt der skulle komme mulighed for det. Strækningerne er dog ikke truet.

Hans Nielsen ønskede uddybning af følgende nævnte tiltag:

Grøftespærringerne: Torben Christiansen forklarede at grøftespærringerne skal sikre, at vandet holdes lidt længere tid på arealerne.

Den botaniske undersøgelse: Den gennemføres af botanisk kyndig person. Analysen skal danne grundlag for at udpege egnede steder for tilplantninger og således kvalificere en beslutning. Forud for en beslutning inddrages brugerrådet.

Hvordan ønskes det at tydeliggøre Kongevejen: TCH forklarede, at stiforløbet er lidt diffust, men projektet er ikke konkret beskrevet endnu.

Lysning for de gamle ege: Hans opfordrede til, at dette fik prioritet 1, og at der evt. blev lavet en registrering. NST tog inputtet til efterretning, og HHC opfordrede til, at brugerrådet gør opmærksom på træer.

Henrik Troels-Smith spurgte ind til:

Etablering af ridesti fra Galopbanen i Ordrup Krat og ind i Dyrehaven. NST forklarede, at der er mange galopheste, biler og Klampenborgvej, og at en bedre adgang vil gavne. Projektet kræver dog finansiering.

Fortunfortet: Har NST overvejet et samarbejde med Garderhøjfortet. Der er behov for bedre adgang, og det skal samtænkes med de øvrige forhold.

Galopsøen:Det er en del af et større projekt hvor der skal ske en separation af rent og forurenet vand. Projektet er gået lidt i stå.

Jægersborg Hegn m.fl.:

Hans Nielsen spurgte ind til:

Den ønskede skovgræsning, herunder hvilke dyr og græsningstryk.

TCH svarede, at det er et initiativ der skal bane vejen, hvis muligheden skulle vise sig. Der er ikke pt konkrete planer.

Naturlig succession i afd. 72:

Det er et lille areal, gennemskåret af jernbane og veje. Der vil blive holdt øje med opvæksten.

Tilgroning af tagrør:

Der var en drøftelse af metoder: opgravning eller at slå under vand.

 

Rygård og Kirkeskoven:

Ingen bemærkninger

 

Gentofteskovene:

Ingen bemærkninger

 

Kalvebod Fælled:

Peter Antonsen spurgte hvad et ”tudseskrab” er? OEJ forklarede, at det er små lave skrab i overfladen, der giver lave vandhuller, der er tilpasset strandtudsen, så den ikke bliver udkonkurreret af andre tudser.

 

Vibeke Preisler spurgte ind til hydrologiprojektet. OEJ orienterede kort om projektet, der skal give bedre levevilkår til vadefuglene i de tørre forårsperioder. Der er nu gravet grøblerender, der skal lede vandet ned til modtageområdet på fælleden.

 

Kongelunden:

Der blev spurgt ind til, hvorfor NST vil nedlægge en p-plads. HHC orienterede om, at det er en meget lille plads, der ofte benyttes til afbrænding af biler og deponering af affald.

 

Generelt:

Hans Nielsen spurgte indtil indholdet af driftsplanen. DOFEG svarede, at der vil udkomme en områdeplan for hvert område med uddybende beskrivelser som i den tidligere driftsplan. Tiltagene vil også blive yderligere beskrevet. Brugerrådet er inddraget på et tidligt tidspunkt, og derfor er udkast områdeplanerne ikke skrevet færdig på nuværende tidspunkt. Planen er derfor ikke mere færdig, end der stadig kan kommes med input til det udkast, der sendes i offentlig høring senere på året.

 

C. Det offentlige møde, nyt tidspunkt

OEJ orienterede om, at det tidligere indkaldte offentlige møde vedr. driftsplanen d. 6. september bliver aflyst. Da driftsplanprocessen er blevet udskudt lidt vil det være relevant at skubbe mødet, så det passer med de øvrige tiltag og aktiviteter i processen

Orienteringspunkter

 

  1.        Eghjorte

OEJ orienterede om, at der er klækket eghjorte efter de sidste 5 års udsætninger. Der er som minimum klækket eghjorte på et sted, og sandsynligvis også flere steder.

 

  1.       Strandtudser

Behandlet under drøftelsespunkt B.

 

  1.       Hydrologiprojektet på Amager

Behandlet under drøftelsespunkt B

 

  1.       Naturpark Amager

Der gennemføres pt udbud, der skal sikre en bygherrerådgiver til projektet.

  1.       Evt.

Jan Nielsen spurgte ind til gymnasiefesten i Dyrehaven (”Puttefesten”), og om det ikke kræver tilladelse at afholde et sådant arrangement. HHC fortalte, at når det er et uorganiseret arrangement, kan der ikke rigtig gøres andet end at forsøge at afhjælpe de problemer der opstår. I år var afviklingen en succes med stor bevågenhed fra medier, gymnasierne, Røde Kors, Natteravnene og politiet.