Tidspunkt: onsdag den 8. maj 2019 kl. 1300-1600

Sted: Dyrehavehus v. skovridergården Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg

Deltager:

Hans Harretrup Andersen, Birgitte Rühmann, Hans Nielsen, Poul Erik Birk Jakobsen, Vibeke Preisler, Ole Jervin, Jesper Meyer (Stand in for Lui Vium), Jesper Kamp Nielsen

Afbud fra: Kristin Arendt, Peter Læssøe, Court Møller, Karsten Lomholdt, Niels Mellergaard.

Mødet startede med en ekskursion til Ravnholm Skov, hvor Hans Nielsen viste eksempler på uønsket slitage på skovbunden fra ulovlig MTB kørsel.

Dagsorden:

Velkomst v. Kim Søderlund

Orienteringspunkter

 1. Status for økonomi og privatisering af opgaver for NST Hovedstaden. (Kim)
 2. Status for Naturpark Amager herunder projektprogrammet (Kim)
 3. Miljø og Fødevare Ministeren deltog i arrangement om udvidelsen af Dyrehaven i JH. (Kim)
 4. Status for diskgolfbane (Kim)
 5. Status Naturstyrelsens driftsplan og plejeplan for Kalvebodkile fredningen (Kim)
 6. Kampagne målrettet imod cykelryttere om hensyns cykeltræning på Kalvebod Fælled. (Jes)
 7. Modtaget 50.000,- kr. til nye cykelhjelme fra Trykfonden (Jes)
 8. Omlægning af MTB spor i Rude skov. (Jes)
 9. Friluftskonference

Drøftelsespunkter

 1. Styring af organiserede aktiviteter. Se vedlagt bilag med aktivitetsstatistik for Hovedstaden 2018. Bilag 1 (Kim)
 1. MTB-cykling i Ravnholm Skov.  Forslag om beskyttelse af Ravneholmskovene mod ødelæggelser forårsaget af mountainbikekørsel til Skovbrugerrådets. bilag 2 (Hans Nielsen)
 1. Næste møde
 1. Evt.

Orienteringspunkter

Ad 1. Kim gennemgik de overordnede rammer for enhedens  nye økonomiske virkelighed, dvs færre midler til drift af navnlig faciliteter for skovgæsterne. Enheden skal også udlicitere opgaver som er egnet til udlicitering og konkret skal enheden udlicitere opgaver for 9 årsværk og ved virksomhedsoverførsel overdrage  9 medarbejder til private entreprenører inden udgangen af 2021.

Poul Erik Birk Jakobsen stiller spørgsmål ved oprydning i forbindelse med skovning. Kim svarer, at vi rydder veje og store stier  så hurtig så muligt. Trampestier, skal trampes på ny.

 

Hans Nielsen ønsker, at vi gør opmærksom på manglende stykke kystsikring ved Springforbi. Kim svarede, at vi er åbne over for andre gør opmærksom på problemet og evt. søger fondsmidler.

Ad. 2. Naturpark Amager status for projektprogram

-        Udpegning af vinder for projektet gennemført i januar. Vinderen blev Møller og Grønborg

-        Borgerinddragelse i forbindelse med konkretisering af projekt, herunder et åbent tegnestuemøde og to interessentmøder.

-        Videre proces med konkretisering af projekt og myndighedsgodkendelse

-        Ny Naturparkplan i proces.

Ad. 3. Miljø og Fødevareminister Jacob Ellemand deltog i en pressebegivenhed omkring udvidelse af Dyrehaven. Dyrehavens areal bliver nu udvidet med en fjerdedel. Det sker som en del af den historisk store indsats for biodiversiteten i de danske skove. Høringen af forvaltningsplanen for udvidelse af Dyrehaven slutter d. 26. maj. Kim efterlyste  frivillige til f.eks. at hjælpe til med til veteranisering af træer i de kommende urørte skove.

Ad. 4. Etablering af diskgolfbanen i Rude Skov er indtil videre sat i bero.

Ad. 5. Afventer godkendelse.

Ad. 6. Naturstyrelsen Hovedstaden vil i maj måned gennemføre en kampagne på Kalvebod Fælled, hvis formål er at mindske konflikter mellem hurtige cykler og øvrige bruger af området. Erfaringer kan evt. anvendes andre steder.

Ad. 7. Vi udlejer cykler på Naturcenter Amager. Tryk fonden har begunstiget os med 50.000,- kr til nye cykelhjelme. Ikke alle københavnske børn har cykler + mange turister.

Ad. 8 Orientering om ønsker til ændring af MTB spor omkring Femsø Lyng.  Umiddelbart er der ikke hensigtmæssigt at MTB sporet går gennem Femsølyng og NST overvejer derfor at omlægge MTB-ruten, så den løber i selve Rude Skov.   Det er målet at omlægningen besluttes medio 2019 så de frivillige sporlæggere kan komme i gang. Der vil blive taget hensyn til naturen – og de andre skovgæster.Naturstyrelsen har taget initiativ til en stor friluftskonference, hvor alle kommuner var inviteret. 54 kommuner var repræsenteret. Målet er at gøre kommunerne opmærksom på de gode muligheder for grønne partnerskaber, hvor Naturstyrelsen og kommunerne i fællesskab udvikler friluftslivet med aktiviteter og faciliteter, i et praktisk og økonomisk samarbejde.

Ad. 9. De lokale kommuner i Hovedstaden vil blive inviteret til lokale friluftskonferencer i løbet af de næste uger.

Der blev uddelt et idekatalog fra Naturstyrelsen – Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur.

 

Diskussionspunkter 

 1. Kim gennemgik aktivitets statistik for 2018, som viser at vores skove bliver brugt af mange mennesker. Brugerrådet øst har ikke tidligere brugt statistikken for aktiviteter, men vil fremadrettet gennemgå den årligt, hvor det fremgår, om der sker stigninger eller fald i aktivitetstyper.

 

Der er lavet en aftale med MTB orientering på Naturstyrelsens Hovedstaden arealer.

Det er enhedens vurdering at følgende skove er egnet til MTB-orientering:

 • Rude Skov
 • Tokkekøb Hegn
 • Ravnsholt Skov
 • Slagslunde Skov og mindre del af Krogenlund Skov
 • Sperrestrup Skov

  

 1. Opsamling på besøg i Ravneholmene. Der er ingen tvivl om, at der er et stort og uorganiseret ulovlig kørsel med MTB kørsel i Ravneholmene. Hans Nielsen forslog, at der bliver nedsat en gruppe, der arbejder med løsningsforslag der skal hindre ulovlig kørsel.

Der var tilsagn om at deltage i en sådan gruppe fra

Birk Jacobsen (Dansk Orinteringsløbsforbund)

Vibeke Prisler (friluftsrådet) 

Jesper Meyer CTB

Jesper Tranberg NST og Hans indkalder til et møde, hvor der arbejdes med konkrete løsningsmodeller.

Der kan rettes henvendelse til DCU

 

 1. Næste møde: torsdag d. 3. okt. Kl. 14 – 16.30
 2. Intet at bemærke.