Referat af møde i Brugerråd Nord, den 24. september 2008

Referat fra Brugerråd Nords møde den 24. september 2008

Tilstede:

Hans Nielsen , Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Henrik Troels-Smidt, Udvalget for Ridning i Dyrehaven

Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet

Vibeke Preisler, Friluftsrådet

Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening

Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Der var afbud fra:

Thomas Læssøe, Botanisk Institut, Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk kommune

Jens Ole Juul, Københavns kommune

Jeppe Aagaard Andersen, Landskabsarkitekt

Vibeke Peschardt, Rudersdal kommune

Mogens Vad, Gentofte kommune

Jan Kidholm deltog som referent. Sven Norup, Karsten Gasseholm, Hans Kolling Andersen alle Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog under enkelte punkter.

Dagsorden

  1. Meddelelser.
  2. Natura 2000-planlægningen
  3. Plantning i Dyrehaven
  4. Ulvedalsteatret
  5. Mountainbikebane i Geel Skov
  6. Mølleåprojektet
  7. Befæstningsprojektet
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde.

Udkast til dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 2. september 2008. Der var ikke fra brugerrådets medlemmer fremsat ønsker til yderligere punkter til dagsordenen.

Ekskursion

På brugerrådets ønske gik ekskursionen til Erum Dam og Enrum Eng samt Bøllemose. Hans Kolling Andersen og Waage orienterede i Enrum om forhistorien for Naturstyrelsens overtagelse af driften i området samt om naturgenopretningsprojekterne med oprensning af Enrum Dam og rydning med efterfølgende afgræsning af Enrum Eng.

Meddelelser

Waage indledte mødet med at byde velkommen til Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening, som er nyt medlem. Philip fik overrakt ”medlemskortet” til brugerrådet i form af Bogen om Dyrehaven.

Waage orienterede desuden kort om den påtænkte afskedigelser af skovarbejdere og håndværkere i Naturstyrelsen, hvor i alt 56 medarbejdere samme dag har fået oplyst, at styrelsen påtænker at afskedige dem. Hovedstaden har i den forbindelse måttet varsle 3 medarbejdere om den påtænkte afskedigelse. Afskedigelserne sker som et led i omlægningen af Naturstyrelsens profil, hvor opgaver indenfor traditionel skovdrift løbende bortfalder samtidig med at fokus øges på publikumsoplevelser og naturnær skovdrift.

Natura 2000 planlægningen

Waage redegjorde for status, hvor Hovedstaden løbende har været i dialog med Roskilde Miljøcenter, som udarbejder Natura 2000 planerne for Hovedstadens arealer – Vestamager, Bøllemose og Mølleåen/Dyrehaven.

Jette Baagøe spurgte til rammeplanerne for Bøllemosen. Waage oplyste, at der med Miljøcentret har været drøftelser om, hvorvidt planen skulle sikre status quo, så den nuværende hængesæk ikke tillades ændret i omfang eller kvalitet eller om man kunne anlægge en mere dynamisk vinkel, hvor man i planen fokusere på at sikre en vis udstrækning af hængesækken, men lader planen være så fleksibel, at hængesækken kan udvikle sig ud over vandfladen samtidig med, at de ældre dele af hængesækken vokser til med birk.

Hans Nielsen foreslog, at birken nedskæres på hængesækken, hvorefter man over en lang periode forsigtigt øger vandstanden, så ny tilgroning undgås. Waage understregede, at Naturstyrelsen – Hovedstaden netop for i fremtiden at have mulighed for at lave fx vandstandshævninger m.v. har ønsket, at Natura 2000 rammerne er rummelige og fleksible.

Jette Baagøe tilføjede, at det var positivt, at vandstandshævningen i Bøllemosen kan ske ved en simpel blokering af den eksisterende grøft.

Hans Nielsen understregede, at DN ikke er enig i de forslag, som Hovedstaden har indgivet til Roskilde Miljøcenter omkring Dyrehaven. Foreningen finder fx ikke, at der bør kunne plantes nye kulturer på overdrevsarealerne. Waage oplyste hertil, at Hovedstaden alene ønsker at de rammebetingelser, som fastlægges i planen, muliggør at bevare dynamikken, så den kulturbetingede driftsform, som har været fulgt i århundreder forsat kan følges. Herved kan Dyrehavens unikke landskabelige og kulturhistoriske værdi bevares samtidig med naturbevaringen. Naturstyrelsen – Hovedstadens forslag skal således ikke ses som en plan om at plante på overdrevene, men som et ønske om at kunne forsætte den hidtidige driftsform.

Hans Nielsen tilkendegav, at det ville have været interessant, hvis brugerrådet havde haft lejlighed til at drøfte planerne sammen med Miljøcentermedarbejderne. Waage var enig heri og oplyste, at Miljøcentret har været inviteret til de sidste 2 møder, men at de desværre ikke havde fundet mulighed for at deltage.

Brugerrådet afsluttede herefter drøftelsen med et tilsagn fra Waage, om at brugerrådet får tilsendt Natura 2000 rammerne for enhedens arealer, så snart de foreligger til offentliggørelse.

Plantning i Dyrehaven

I Torben Christiansens fravær oplyste Jan Kidholm, at der helt som planlagt endnu ikke er foretaget plantninger i Dyrehaven i 2008. Den planlagte plantning ved de Blå Bomme vil blive udført omkring 1. november 2008.

Ulvedalsteatret

Waage oplyste, at Det Kongelige Teater har valgt at udsætte næste års forestilling et år, så næste forestilling – De Tre Musketerer - bliver i 2010. Waage oplyste endvidere, at sidste forestilling blev set af 83.000 tilskuere.

Waage afsluttede punktet med at orientere om, at Teatret og Naturstyrelsen – Hovedstaden i øjeblikket undersøger mulighederne for at lave permanente bunkere under jorden til teknik, toiletter mm, så man ikke hvert tredje år behøver at lave store midlertidige anlægsarbejder. Waage vurderede, at et permanent anlæg vil være langt mere skånsomt for området.

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Mountainbikebane i Geel Skov

Sven Norup orienterede om samarbejdet med mountainbikerytterne omkring etablering af mountainbikerute i Geel skov. Mountainbikerne har udarbejdet et forslag til baneføring, som enheden nu vil kigge nærmere på. Rådsmedlemmerne fik udleveret kopi af forslaget. Sven nævnte i den forbindelse, at specielt banens placering i forhold til de mange registrerede oldtidsagerspor skal vurderes. Enheden forventer at inddrage Kulturarvsstyrelsen i dette arbejde. Desuden vil enheden i det videre arbejde fokusere på hensynet til de andre brugere i området. Målet med at etablere en banen i Geel skov er at få sat den allerede eksisterende aktivitet i nogle rammer, hvor generne for andre brugere begrænses mest muligt.

Hans Nielsen kunne ikke anbefale etableringen af banen i Geel skov, da der i forvejen er et meget omfattende brug af skoven. Hans Nielsen tilføjede, at han generelt ikke kan anbefale mountainbikebaner på Hovedstadens arealer på grund af den allerede store udnyttelse. Jette Baagøe bemærkede hertil, at hvis banen kan placeres, så oldtidsagrene ikke berøres, er Geels skov ideel, da skoven i forvejen er præget af den store udnyttelse. Poul Erik Birk støttede anlæggelse af banen, som han fandt, vil kunne bidrage til at løse de gener, som mountainbikerne har givet i området. Henrik Troels-Smidt bemærkede, at det er væsentligt at få adskilt mountainbikere fra andre brugere.

Jette Baagøe opfordrede til, at der på landsplan gøres en indsats for at informere om de mange skadelige påvirkninger mountainbikekørsel kan have på naturen. Eksempler fra Geel skov kunne anvendes i en sådan kampagne.

Mølleåprojektet

Waage oplyste, at projektet følger planen. Der har endnu ikke vist sig tekniske vanskeligheder eller andet, som har medført ændring af de planlagte aktiviteter. Waage tilføjede, at det i øjeblikket undersøges, om Dumpedalsrende kan inddrages i projektet. Der er dog en endnu ikke løst problematik omkring tilledning af spildevand til Dumpedalsrenden i tilfælde at store regnskyl, som skal løses.

Waage kunne endvidere oplyse, at EU nu har meddelt, at de vil støtte projektet, hvilket også vil initierer flere penge fra Naturforvaltningsmidlerne.

Københavns Befæstning

Karsten Gasseholm gave brugerrådet en kort status. Styregruppen har udvalgt 13 projekter som vil modtage støtte. 7 af disse projekter skal medfinansieres af de forskellige kommuner. Og denne medfinansiering forventes også at komme på plads i løbet af efteråret i forbindelse med budgetlægningen i kommunerne. Ud over, at Lyngby-Taabæk kommune har trukket sig ud af projektet, så vurderede Karsten, at projektet har god fremdrift.

Formidlingsprojektet er sat i gang. Som Karsten tidligere har orienteret om, er det Bysted og Zentropa, som er valgt som leverandør af formidlingsdelen på projektet. Karsten har store forventninger til, at netop kombinationen af Bysted og Zentropa kan give et rigtig godt resultat. Karsten tilføjede, at projektet har støttet Befæstningens Dag, som er en samlet markedsføring af en række fæstningsanlæg i Københavns Befæstning. Befæstningens Dag løber af stablen søndag den 28. september og Karsten opfordrede interesserede til at gå ind på Københavns Befæstnings hjemmeside på www.kbh-befaestning.dk for at få nærmere information om dagens program.

Karsten oplyste afslutningsvis, at Gentofte kommune nu er klar til at søge om tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven til retablering af Hvidørebækken, som rådet tidligere er blevet orienteret om. Karsten uddelte Gentofte Kommunes udkast til ansøgning og tilføjede, at det ambitiøse og nok urealistiske mål er at retablere Hvidørebækken helt ud til Øresund!

Waage forespurgte til status for fæstningskanalen i Lyngby. Hans Nielsen kunne oplyse, at der har været kontakt til Real Dania om finansieringen af projektet.

Eventuelt

Waage orienterede om planerne for et større renoverings- og udbygningsprojekt for Fortun Stalden. Naturstyrelsen – Hovedstaden arbejder i øjeblikket i samarbejde med Fortunstaldens forpagter på at udarbejde projektmateriale som kan danne grundlag for et større partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen – Hovedstaden, Forpagter og rideklub.

Hans Nielsen spurgte til de pågående arbejder på Strandmøllekroen. Waage oplyste, at den udvendige renovering er afsluttet. Der arbejdes nu på at bringe det indvendige i tidssvarende stand.

Henrik Troels-Smidt udtrykte sin tilfredshed med, at lågen ved Posemandens Hus nu er bragt i orden efter påtalen ved sidste brugerrådsmøde. Den tidligere lågepal udgjorde en fare for ryttere, men alt er nu i orden og virker efter hensigten.

Næste møde

Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13.00

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken