Referat af møde i Brugerråd Nord, den 5. maj 2008

Tilstede:
Hans Nielsen , Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Henrik Troels-Smidt, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Thomas Læssøe, Botanisk Institut, Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Der var afbud fra:

Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Jens Ole Juul, Københavns kommune
Jeppe Aagaard Andersen, Landskabsarkitekt
Vibeke Peschardt, Rudersdal kommune
Mogens Vad, Gentofte kommune

Jan Kidholm deltog som referent. Karsten Gasseholm, Torben Christiansen, Jes Aagaard og Ejgil Andersen alle Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog under enkelte punkter.

Dagsorden

 1. Mølleåprojektet under miljømilliarden
 2. Befæstningsprojektet
 3. Bekæmpelse af invasive arter
 4. Meddelelser
 5. Plantninger i Dyrehaven
 6. Ulvedalsteatret
 7. Mountainbike-bane
 8. Ønske fra DN om opdatering af hjemmeside
 9. Forslag fra DN om ændring af fodringsmetode i Dyrehaven
 10. Forslag fra DN Oprensning af Fuglsangsø
 11. Forslag fra DN om afholdelse af offentligt møde
 12. Eventuelt

Udkast til dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 8. april 2008. Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforening fremsendt yderligere fire punkter til dagsordenen.

Waage indledte med at byde velkommen og foreslog at følge rækkefølgen fra udkastet til dagsorden.

1. Mølleåprojektet under Miljømillarden v. Ejgil Andersen

Ejgil redegjorde for projektets status, hvor der er udpeget 5 delområder. Farum Præstemose, Sortemose, Klevadsmose, Vasserne, Lyngby Åmose, og Ravnholmene.    Der er lavet udkast til projektbeskrivelse for de 5 delområder. Man er nu ved at være klar til at søge myndighedsgodkendelser på de påtænkte projekter.

Til selve hovedprojektet har SNS ansøgt EU om tilskud fra Lifemidlerne. SNS har endnu ikke modtaget forhåndstilsagn fra EU. Waage uddelte en beskrivelse af hovedprojektet lavet af projektleder Ida Dahl-Nielsen, SNS. Waage oplyste, at hovedprojektets hovedfokus på at rense spildevandet til en meget stor renhedsgrad, er ganske nyt i DK og der vil formentlig skulle udvikles ny teknologi i forbindelse med projektet, som forhåbentligt kan udnyttes af andre.

Hans Nielsen påpegede, at man burde starte oprensning af vandløbet opstrøms. Waage var enig med Hans Nielsen i, at i den ideelle verden ville dette være den rette fremgangsmåde. Der er imidlertid givet afslag på at bruge naturforvaltningsmidler til slamoprensning. Vi er derfor nødt til at forsøge i det små at skaffe penge til et lille demonstrationsprojekt. Hvis det lykkes, kan vi måske få gang i noget større på et senere tidspunkt. HN havde ingen bemærkninger hertil.

Waage oplyste afslutningsvis, at der er planer om at arrangere en offentlig tur med fokus på Mølleåprojektet, som projektleder Ida Dahl-Nielsen vil stå for.

2. Befæstningsprojektet v. Karsten Gasseholm
Karsten Gasseholm redegjorde for projektstatus. Projektet er lettere forsinket, da processen i kommunerne har krævet mere tid end forventet. Projektforslagene præsenteres for projektgruppen den 7. maj 2008 af projektejerne. Herefter forelægges projektgruppens indstilling for styregruppen, som i løbet af juli 2008 forventes at beslutte, hvilke projekter som skal igangsættes.

Karsten oplyste, at der i øjeblikket pågår drøftelser om, hvorledes den daglige drift skal organiseres. En mulig løsning forventes at blive en interessentskabs model med deltagelse af projektejerne.

I øjeblikket arbejdes der med 13 projekter efter at projekterne vedr. Dyrehavestillingen, Lyngby Kanal og Flakfortet er bortfaldet.

Endelig orienterede Karsten om formidlingsprojektet, hvor reklamefirmaet Bysted har fået opgaven efter licitation. Bysted samarbejder med firmaet Asta Experience. Samarbejdet tegner meget spændende og Karstens vurdering er, at der vil blive lanceret er række nye måder at formidle på.

Hans Nielsen spurgte til, hvad der skal ske med det ryddede areal mellem Ermelundsvej. Karsten oplyste, at arealet skal sås til med græs. Karsten nævnte, at der er en problematik omkring den forurenede jord, som kommunen skal tage stilling til. Karsten mente, at eventuelle lugtgener kan skyldes, at lermembranen over den forurenende jord er brudt i forbindelse med prøvetagningerne. Projektet ved Hvidøre bækken er budgetteret til 10. mio. kr.

Jette Baagø spurgte til, om statens Forsvarshistoriske museum er med i projektet. Karsten Gasseholm oplyste, at de er med som faglige eksperter på formidlingsprojektet og projektejer på vidensbanken.

3. Bekæmpelse af invasive arter v. Landskabsarkitektstud.   Kristina Jensen
Kristina fortalte om hendes projektarbejde, hvor hun koncentrere sig om Gyldenris, Rød Hestehov, Canadisk Bakkestjerne, Rynket Rose, Kæmpe Bjørneklo og Pileurt.

Projektarbejdet omfatter en registrering af forekomster med tilhørende beskrivelse af planterne, deres historie og spredningsøkologi samt bekæmpelsesmuligheder. Arbejdet omfatter hele enhedens område bortset fra Amager.

Jette Baagøe fortalte om en rigtig god beskrivelse af bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Fuglevad Mølle, som Kristina kunne få inspiration fra. Bekæmpelsesmetoden blev i øvrigt foreslået af Hans Nielsen. Poul Erik Birk Jensen nævnte, at man vel bliver nød til at prioritere sin indsats, da udbredelsen af invasive arter er stor. Fx er det vigtigt at fjerne mindre forekomster af arter, som spreder sig hurtigt. Torben nævnte, at Specielt Gylden Ris kommer i stort omfang i hegningerne i Dyrehaven.

4. Meddelelser, herunder status for medlemmer i brugerrådet
Waage oplyste, at Peter Günther, København Amt og Mogens Knudsen er gået ud af brugerrådet. Waage oplyste, at entomologisk forening har bedt om at være høringspart. Waage foreslog, at foreningen tilbydes medlemskab i brugerrådet. Rådet støttede forslaget.

En rollespilsforening har også henvendt sig, men Waage oplyste, at de var blevet henvist til at søge indflydelse via deres paraplyorganisationer.

Waage spurgte til forslag til, hvordan lokalområdet kan repræsenteres i brugerrådet efter Morten Knudsens afgang. Enighed om at søge en lettere måde end sidste gang evt. med kommunens hjælp. Enighed om at der det store opland til Dyrehaven skal vægtes højt.

Mountainbikerne påvirker i stadig større grad arealerne på enheden og antallet af konflikter mellem denne brugergruppe og andre brugere er stigende. Waage foreslog, at mountainbikerne på den baggrund tilbydes optagelse i rådet. Rolf Aagaard-Svendsen mente ikke, at mountainbikerne skulle have individuel repræsentation, da de på linie med fx rollespilsforeninger bør søge indflydelse via deres paraplyorganisation. Brugerrådet var enig heri.

- Naturstyrelsens strukturændringer
Waage orienterede om den SNS’s nye organisation efter etableringen af Naturstyrelsen. Alle de gamle statsskovdistrikter har fået nye navne og kaldes nu enheder. I denne proces har Jægersborg Distriktet skiftet navn til Naturstyrelsen – Hovedstaden (HST). Waage oplyste desuden, at SNS har øget sit fokus på at tilbyde naturoplevelser til befolkningen.

- Naturforvaltningsprojekter
Ud over de 2 store projekter – Mølleåen og Befæstningen - oplyste Waage, at projektet ved Enrum Dam, som rådet tidligere er blevet informeret om, er afsluttet. Enrum Eng er også afsluttet. Søllerød kommune er i gang med et større genopretningsprojekt i Maglemosen. SNS medfinansierer projektet med 2 mio. kr., som anvendes til forøgelse af den offentlige adgang til området. Derudover ønsker enheden at komme i gang med genopretning i Fuglesang sø og forbedring af kvaliteten af Kirsten Pihls kilde. Enheden har først den 30. april modtaget bevillingerne for 2008 og har derfor endnu ikke haft mulighed for at afsætte midler til projekterne.

- Natura 2000-planlægning
Waage orienterede om det første møde med Naturstyrelsen – Roskilde, som er i gang med udpegningen og fastlæggelse af udpegningsgrundlaget. Her på enheden er udpeget 3 områder – Bøllemosen, Nedre Mølleådal og Dyrehaven. I Bøllemosen er der den særlige diskussion omkring hængesækken. NATURA 2000 beskytter den øjeblikkelige tilstand mens enhedens pleje indtil nu har fokuseret på at understøtte den forsatte succession, hvor hængesækken spreder sig ud over vandfladen samtidig med, at trævegetationen langsomt vandrer ind på den gamle del af hængesækken.

I Nedre Mølleådal er det områderne omkring kilderne på nordsiden af dalen som er særlig interessante.

Hans Nielsen spurgte til, om Miljøcentrets udpegning vil blive behandlet i brugerrådet inden høringsfasen afsluttes i december 2008. Waage lovede, at så snart udpegningsgrundlaget er på plads, vil det komme med på førstkommende brugerrådsmøde.

- Golfbaneprojektet
Golfklubben har på baggrund af forslag fra en botaniker fra Naturstyrelsen ændret deres oprindelige forslag til nye placering for teested ved hul 9.

Teestedet foreslås nu placeret på et sted, hvor der tidligere har været teested. Herved kan den meget iøjnefaldende nuværende placering på skrænten nedlægges og det undgås at berører de værdifulde overdrevsarealer i området.

5. Plantninger i Dyrehaven.
Plantningerne følger en langtidsplan, som er udarbejdet for 10 år siden. Der mangler 5 plantninger fra denne plan. HST ønsker at udfører nr. 2 i 2008 og nr. 10 og nr. 9 herefter.

6. Ulvedalsteatret 2009

Rolf oplyste, at han forventer, at Ulvedalsteatret vil blive udskudt til 2010. Der har været fra teatrets side været tanker om at se på muligheden for at lave permanente indretninger til teatret – fx gemt i underjordiske bunkere. Der er også tanker om udarbejdelse af nye tribuner til tilskuerne. Sådanne permanente indretninger skønnes at mindske påvirkningen af naturen og vil reducerer de løbende udgifter til opbygning af scene m.m.

7. Mountainbike-bane.
Waage oplyste, at der er stigende problemerne med mountainbikere. Senest har der i Geels Skov været et overfald i forbindelse med et løb i skoven. HST undersøger hændelsen og håber, at sagen kan blive belyst og eventuelt overdraget til politiet.

I Ravnholmene kunne man knytte et forbud mod cykling til fredningen – et selvstændigt forbud mod mountainbikere er ikke muligt, da disse ikke kan adskilles fra almindelige cykler. Poul Erik Birk Jensen nævnte, at man bør lave særlige ruter og styre mountainbikerne derhen, hvor de gør mindst skade. Waage lovede at give Poul Erik Birk Jakobsen lidt flere information om hændelsen i Geels Skov, så han kan gå videre med sagen i idrætsforbundet med henblik på at undgå lignende i fremtiden.

Hans Nielsen mente, at man bør være tilbageholdende med at lave mountainbikeruter på Hovedstadens arealer. I forhold til Geels Skov kunne man indkalde til borgermøde, hvor etableringen kunne drøftes. Hans mente, at hundeskove og mountainbikere ikke er en særlige god cocktail. Generelt er områderne på HST meget belastet af besøgene og derfor bør mountainbikerne henvises til andre enheder fx Østsjælland eller Øresund. Poul Erik Birk Jakobsen og Jette Baagøe mente, man fortsat bør søge samarbejde med bikerne og styre bikernes færden i stedet. – det nytter ikke at forbyde mountainbikere adgang og det giver ingen mening at fordrive bikerne til andre enheder. Dog ville det være godt, hvis fredningen af Mølleådalen indeholdt et forbud mod maountainbike-kørsel.

Waage nævnte, at også mountainbikernes aktiviteter er en publikumsbenyttelse, der prioriteres af SNS generelt.    HST kan ikke stritte imod styrelsens generelle målprioritering men bør søge at løse konflikterne på anden vis.

Forespørgsel fra Hans Nielsen om opdatering af Hjemmeside
Jes Aagaard oplyste, at det normalt er den centrale styrelse, som opdaterer enhedernes hjemmesider med det generelle stof. Information om Natura 2000 er endnu ikke blevet opdateret fra centralt hold, men Jes har netop opdateret HST’s side. Jes oplyste, at der vil ske større ændringer i forbindelse med overgangen til et nyt system. I den forbindelse vil en større del at hjemmesiden blive bygget op omkring en central database, hvor opdateringerne kan ske centralt og på engang. Dette forventes at ske omkring sommer. Hans Nielsen foreslog, at der laves gode søgemuligheder, så man fx ved at klikke på en bestemt lokalitet, kan få oplysninger om området. Jes bemærkede, at teknikken bliver bedre og bedre, men der findes mange forskellige indgangsvinkler til SNS’s data.

Forslag fra DN om ophør med anvendelse af ildelugtende foder i Dyrehaven
Torben oplyste, at man er gået bort fra havreneg, da denne metode var alt for dyr. Helsædsensilagen opfylder de kravene til foderet, særligt fordi kernerne kan blive i produktet. Desuden kan fodringen foretages uden yderligere indretninger. De fleste kendte alternativer kræver fodertrug og indretninger, som sikre, at de enkelte dyr får den rette mængde foder. Torben oplyste, at han ikke kendte en bedre metode, men gerne ville høre, hvis der er gode forslag. Hans Nielsen mente stadig, at der burde være bedre metoder. Henrik Troels Smidt nævnte, at der er forsket meget i dyrefoder og wrapløsningen er meget udbredt og sikre en god foderkvalitet.   Brugerrådet fandt bortset fra Hans Nielsen , at den nuværende fodermetode virker tilfredsstillende.

Forslag fra DN om genopretning af Fuglesangsøen i Dyrehaven
Waage oplyste til Hans Nielsen , at enheden ikke haft bevillingsmæssig mulighed for at igangsætte projektet, men vil igangsætte, når der er mulighed for det – formentlig allerede i 2008.

Forslag fra DN om afholdelse af mindst et offentligt møde i 2008
Offentlige møder med generel dagsorden er prøvet før uden succes. Brugerrådet har i forlængelse heraf tidligere besluttet, at offentlige møder skal afholdes som temamøder efter behov. Waage mente derfor ikke, der var noget nyt i forhold til de tidligere drøftelser i brugerrådet. Rådet var enig i denne betragtning. Waage tilføjede, at der som nævnt tidligere ventes et offentligt møde i form af vandring i Mølleåprojektet, når der er kommet svar på ansøgningen til LIFE midler.

Eventuelt
Henrik Troels-Smith beklagede, at flere af hestestierne i Dyrehaven er i dårlig stand. Ved porten ved Posemandens hus stikker palen ud i en meget uheldig højde. Dette kan give alvorlige skader på hestene. Henrik Troels-Smith bad enheden se på problemet.

Waage orienterede om bevillingerne til Lokale Miljøinitiativer, hvor 2 projekter indenfor enhedens område har fået tilskud.

Waage orienterede om bevillingerne til Grønne Partnerskaber. I enhedens områder er der ikke imødekommet ansøgninger til Grønne partnerskaber. Waage oplyste afslutningsvis, at den samlede bevilling til Grønne Partnerskaber fordobles i de kommende år til 20 mio. kr. Waage opfordrede de tilstedeværende til at være opmærksomme på muligheden for at få tilskud og henviste i øvrigt til styrelsens hjemmeside, hvor der er en udførlig forklaring af tilskudsmulighederne.

Springforbi planen. Waage oplyste, at enheden ikke har presset på for at få sagen færdigbehandlet - blandt andet fordi styrelses samlede økonomi i øjeblikket ikke har plads til igangsætning af projektet.    DN har sammen med Taarbæk Grundejer- og Borgerforening og initiativgruppen for udvikling af Springforbi Strandpark fremsendt forslag til Springforbi Strandpark til SNS den 7. marts 2008. Forslaget vil indgå i overvejelserne, når sagen igen tages op.

Henrik Troels-Smith bemærkede, at rideafgift bør kunne betales med bankoverførsel. Ved betalingen kan man påføre de nødvendige oplysninger. Waage forklarede, at baggrunden, for at der kræves en postkvittering som bevis for betalingen, er, at de nødvendige oplysninger for at identificerer hesten er på kvitteringen. Men enheden vil være opmærksom på om de nødvendige oplysninger kan sikres på anden vis ved bankoverførsler – uden at der opstår mulighed for misbrug ved kopiering.

Næste møde
Onsdag den 24. september 2008 kl. 13.00. Forslag om at se Enrum Dam/Eng efter færdiggørelsen.

Forslag om at se Bøllemosen med drøftelse af succession og status.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken