Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Nord den 11. maj 2011

Tilstede:
Hans Nielsen,Danmarks Naturfredningsforening
Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden


Der var afbud fra:
Jens Ole Juul, Københavns kommune
Eyvind Vesselbo, Gentofte Kommune
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening
Niels Mellergaard, Slot- og Ejendomsstyrelsen
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Jens Ive, Rudersdal kommune

Følgende deltog ikke:
Thomas Læssøe, Botanisk Institut

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltogJan Kidholm som referent og Peter Søland som ansvarlig for skovning og turguide på ekskursionen.

Dagsorden

  1. Velkomst ved Hans Henrik Christensen.
  2. Orientering
  3. Brugerrådets repræsentation i de ny tilførte områder i Hørsholm – opfølgning på drøftelser på sidste møde.
  4. Skovning på NST, Hovedstadens arealer – punkt fremsat af Hans Nielsen, som vedlægges til Bru gerrådets orientering.
  5. Orientering om status for skovhjælperprojekt i Tvendehus
  6. Eventuelt
  7. Næste møde

Dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 29. april 2011. Fra Hans Nielsen, DN var der forud for mødet indsendt forslag om drøftelse af skovningsaktiviteterne på enheden.

Ekskursion
Ekskursionen gik til de skove, som enheden per 1. januar 2011 har modtaget fra det nu nedlagte SNS, Øresund. Der var stop i Folehaven, Hørsholm Slotshave, Rungsted Hegn og Rude Skov. I Folehaven drøftedes, hvorledes den særlige problematik med områder med ask, som er ramt af askesyge. I Hørsholm Slotshave sås eksempler på den parkdrift, som enheden udfører. I Rungsted Hegn så brugerrådet den mindesten, som er sat ved stedet, hvor en ung mand i vinteren tog sit eget liv. Stenen har givet anledning til bemærkninger fra lokalområdet og brugerrådet anbefalede, at stenen flyttes lidt ind i bevoksningen, så den ikke er så synlig for almindelige skovgæster. I Rudeskov besigtigede brugerrådet en række af de store rydninger af primært gran i vådområder. Der var bred enighed om, at rydningerne og de retablerede søer vil give en væsentlig forøgelse af naturindholdet og de oplevelsesmæssige muligheder for publikum. Endelig fik brugerrådet lejlighed til at se skovningsoperationer med maskiner og drøfte, hvorledes enheden søger at sikre at skovninger ske så skånsomt som muligt.

1 . Velkomst
Hans Henrik Christensen indledte med at præsentere sig selv som ny skovrider på Naturstyrelsen, Hovedstaden og i egenskab heraf som formand for Brugerrådet. Hans Henrik opfordrede til, at drøftelserne i brugerrådet kunne forgå i en åben og konstruktiv atmosfære, også i de tilfælde, hvor der efterfølgende kan være behov for at afklare baglandets opbakning og mandat.

2. Orientering
Hans Henrik orienterede om status for Mølleåprojektet, hvor behovet for en VVM redegørelse netop nu overvejes af projektets parter. Dette kan betyde en væsentlig forsinkelse af projektet, som kan få betydning for de tilskudstilsagn, som projektet har fra EU-Life.

Hans Henrik kunne desuden fortælle, at Slot- og Ejendomsstyrelsen er i gang med at projektere en renovering af Eremitageslottet. Renoveringen forventes at omfatte det indvendige og indgangspartiet.

Hans Henrik orienterede om status for enhedens økonomi. Budgettet bliver som de foregående år meget stramt. Som følge af de meget store besparelser på budgettet de seneste år, har enheden et stort efterslæb på vedligeholdelse fx på veje, huse og publikumsinstallationer.Enheden forventer, at det i år vil være muligt at afsætte flere midler til vedligeholdelse, så en del af efterslæbet kan indhentes. Der arbejdes stadig på godkendelse af brugerbetaling på p-pladsen ved Klampenborg og for brug af toiletter, som brugerrådet gav sin støtte til på efterårsmødet i 2010.

Endelig oplyste Hans Henrik, at projekt Københavns Befæstning er i god gænge og forventes afsluttet i 2012.

Jan Kidholm tilføjede en kort status for projektet om oprydning i Forsthaven. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få selve projektbeskrivelsen afsluttet, så den kan anvendes som arbejdsplan i marken. Enheden satser stærkt på at oprydning og udtynding kan se enten nu i den tørre periode eller til vinter.

Brugerrådet tog orienteringerne til efterretning.

3. Brugerrådets repræsentation i de ny tilførte områder i Hørsholm – opfølgning på drøftelser på sidste møde.
På tidligere drøftelser i brugerrådet har der været enighed om, at et brugerråd på 13 – 14 personer er en god størrelse for at sikre en god og effektiv dialog. Hans Henrik foreslog at tilbyde en plads til Hørsholm Kommune, som efter enhedens overtagelse af skovene i Hørsholm bliver en vigtig samarbejdspartner og repræsentant for kommunens beboere.

Jan Kidholm oplyste, at beboerforeningen i Rådvad har ytret ønske om at få en repræsentant i brugerrådet. Der var enighed i Brugerrådet om, at beboerforeningen med den særlige status som lejere af Naturstyrelsens boliger ikke var oplagte medlemmer i rådet. Foreningen opfordres til at holde sig orienteret om rådets møder via hjemmesiden.

Hans Nielsen udtrykte bekymring for, at kommunerne får for meget plads i brugerrådet i sammenligning med interesseorganisationerne og mente at samarbejdet mellem kommuner og Naturstyrelsen, Hovedstaden burde kunne foregå i andet regi. Hans påpegede desuden, at flere af kommunerne har udvist meget lille interesse for at komme til møderne, hvorved disse pladser ikke udnyttes optimalt. Hans Nielsen gentog sit tidligere ønske om, at Danmark Naturfredningsforening andre lokalforeninger i enhedens område tildeles en plads.

Vibeke Preisler tilkendegav, at også Friluftsrådet har flere lokalkredse indenfor det område som Brugerråd Nord dækker, som kunne være interesseret i at være med i brugerrådet.

Paul Knudsen påpegede, at han som kommunerepræsentant, har stor glæde af at deltage i drøftelserne og høre signalerne fra brugerne af Naturstyrelsens arealer og han mente også, at kommunerne generelt kan bidrage til at kvalificere debatten.

Hans Henrik foreslog at en størrelse på max 14 medlemmer fastholdes med den tilføjelse, at interesseorganisationerne efter aftale kan invitere lokale repræsentanter til drøftelser, hvis et særligt lokalkendskab skønnes fordelagtigt.

De øvrige medlemmer støttede Hans Henriks forslagog Hørsholm kommune tilbydes en fast plads i rådet.

4. Skovning på Naturstyrelsen Hovedstadens arealer
Punktet var indledningsvis behandlet på ekskursionen. Det sidste år har der været noget større skovningsaktivitet på enhedens arealer. Dette skyldes dels, at maskinskovningen søges samlet i større klumper, hvor maskinen så kun kommer hver tredje/fjerde år og dels, at enheden for at få råd til den øvrige drift har haft behov for at øge indtjeningen fra skovning. Hans Henrik understregede, at hugsten stadig ligger under tilvæksten, og at der kun have været tale om tyndinger og afdrifter, som er beskrevet i den langsigtede driftsplan. Hans Henrik var enig med Hans Nielsen i, at skovningen på Hovedstadens bynære arealer har en særlig udfordring i forhold til at planlægge indsatsen, så varige skader på veje og skovbund samt gener for publikum undgås i videst muligt omfang. På Hans Nielsens forespørgsel oplyste Hans Henrik, at der er situationer, hvor enheden vælger at stoppe skovningsoperationer, som følge af uventet ændring af vejrliget, hvor jordbunden ikke længere er stabil nok til at bære de store maskiner. Hans Henrik mindende afslutningsvis om, at selvom skovdyrkningen på Hovedstaden ikke har fokus på træproduktion, så bidrager indtægterne dog til, at enheden kan gennemføre de mange andre publikumsrettede aktiviteter.

Hans Nielsen påpegede at sommerskovning af løvtræ kan udgøre et problem, da hugstaffaldet med udtørrede blade er synligt igennem længere tid. Peter Søland medgav at sommerskovning i hovedsagen bør foretages inde i bevoksninger, hvor hugstaffaldet ikke er så synligt. Endelig opfordrede Hans til, at enheden anvender flisning som oprydning, hvor der efter skovningen af tømmer ligger meget hugstaffald tilbage på arealet.

Derefter drøftede brugerrådet behovet for information, når større skovningsoperationer går i gang. Enheden bør forsat informere på hjemmesiden og i lokalpressen men skiltning ved skovningsstedet kunne måske også overvejes.

5. Orientering om status for skovhjælperprojekt i Tvendehus
Den 1. april 2011 startede et nyt skovhjælperprojekt op med udgangspunkt i Tvendehus i Springforbiområdet. Brugerne af projektet forventes primært at blive misbrugere fra lokalkommunerne. I første omgang vil skovhjælperne løfte opgaver i Springforbiområdet med indsamling af affald, naturpleje, rengøring og pasning af toiletter mm. Senere forventes skovhjælperne at indgå i plejen af Forsthaven.

6. Eventuelt
På Hans Nielsens opfordring vedtog brugerrådet, at fortsætte den hidtidige procedure for udsendelse af dagsorden, hvor udkast til dagsorden udsendes minimum 3 uger før mødet med opfordring til medlemmerne om at indsende eventuelle dagsordenspunkter.

7. Næste møde
Næste møde blev fastlagt til 7. september 2011 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken