Referat af brugerrådsmøde i Brugerråd for NST-Hovedstaden

07-09-2015

Deltagere:

Bertel Riber, Dragør kommune

Phillip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening

Birgitte Rühmann, Danmarks Rideforbund

Birk Jacobsen, DIF

Vibeke Preisler, Friluftsrådet

Peter Anthonsen, Hørsholm kommune

Jan Nielsen, DOF

Henrik Troels-Schmidt, Danmarks rideforbund

Hans Nielsen, DN

Karsten Lomholt, Lyngby Tårbæk kommune

 

Fra enheden deltog Hans Henrik Christensen, Ole Ejlskov Jensen, Lars Sørensen, Jes Aagaard, Stella Blichfeldt og Sven Norup.

 

 

 

Referat af mødet:

 1. Velkomst og orientering v. Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen bød velkommen til mødet og særligt til Dragørs repræsentant Bertel Riber.

 

 2. Nyt om brugerråd på NST-Hovedstaden

Enheden har fremadrettet ikke længere 2 men kun et brugerråd. Derfor er kredsen nu udvidet med repræsentanter fra Tårnby og Dragør kommuner.

 

3. Driftsplan, inddragelse af brugerrådet, bilag

Processen frem mod en ny driftsplan blev gennemgået, og brugerrådet har frem til 15. september nu lejlighed til at komme med tidlige input til den kommende plan. Input kan sendes til Lars Sørensen Obfuscated Email 

Brugerrådet vil senere i processen også få lejlighed til at kommentere på et egentligt planudkast, men har altså nu en ekstra mulighed i denne tidlige fase.

Hvis brugerrådets medlemmer ønsker at få kort over enkeltområder kan der rettes henvendelse til Lars herom på Obfuscated Email

Philip Francis Thomsen tilbød at fremsende artslister, hvilket enheden takkede ja til.

 På forespørgsel fra Hans Nielsen kunne enheden oplyse, at ”tilplantningsegnede” arealer vil blive identificeret som et led i processen

 

4. Drøftelse af kvælstofbalance for Dyrehaven, bilag

Rapporten blev fremlagt til evt. drøftelse, og 2 forhold blev fremhævet af enheden:

  • at der forsvinder ca. lige så meget kvælstof som der tilføres, og
  • at hjorteholdet isoleret set bidrager til nettoeksport af kvælstof

 

5. Status for Mathildebroen

Han Nielsen har påpeget at broen er i dårlig stand. Enheden oplyste, at istandsættelse er på årets arbejdsprogram, men at det måske må udsættes til 2016 af tidsmæssige årsager.

 

 6. Orientering om Livstræer

Jes Aagaard orienterede om det udsendte. Diverse organisationer vil blive opfordret til at indgå i arbejdet med udpegning af livstræer. I Dyrehaven udpeges ikke livstræer, da alle træer over en vis alder overlades til død og forfald.

Hans Nielsen fortalte om et åndsbeslægtet projekt i DNs regi der hedder Evighedstræer. Enighed om, at det kunne væres spændende at udpege en række af Dyrehavens ikoniske enkelttræer til sådanne, og enheden afventer DNs oplæg herom.

 

7. Orientering om Eghjort og LIFE-beetle

Der udsættes eghjorte denne sommer, og enheden håber at vi ved deltagelse i et LIFE-projekt kan opnå finansiering til at sætte ud også i 2016 og 2017.

 

8. rientering om ny Kaperstald

Anlægget er taget i brug til kaperfolkets store tilfredshed

 

9. Orientering om forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven

Forundersøgelserne er sat på hold, da det forventes at den kommende fredning vil forbyde vandindvinding i Dyrehaven

 

10. Orientering om arbejdet med retablering af kyststi i Springforbi

Projektets fase 1. går i udbud nu, og arbejderne forventes gennemført i efteråret. Strandsti-lauget er i færd med at udarbejde fondsansøgninger til det videre.

 

 11. Orientering om Rejsestalden ved Fortunen

Lyngby Tårbæk kommune og enheden arbejder videre med at udforme en lokalplan der sikrer af aktiviteterne kan videreføres. Det er tanken af den vedtagne lokalplan skal danne grundlag for fund-raising. Der arbejdes med at bevare rejsestaldens arkitekttoniske udtryk.

 

12. Orientering om projekt ved Skodsborg Station

Status er, at projektet er så langt, at der nu er grundlag for at kontakte fonde m.h.p. at opnå finansiereing. 1. fase er budgetteret til 7,5 mio. og 2. fase til 3-5 mio. En boardwalk henover Bøllemosen indgår i projektet, og den vil kunne reducere sliddet på mosen. Indhentning af myndighedstilladelser foregår også p.t.

 

13. Orientering om geninddragelse af Fortunens Indelukke i Dyrehaven

I 2015 opføres ”dyrehavehegn” på vestsiden af Indelukket, så Indelukke kan indgå i Dyrehaven igen fra en gang i 2016.

 

14. Orientering om evt. fredning af Dyrehaven

Processen er i god gænge, og det er forventningen af kommunerne i det tidlige efterår vil tage politisk stilling til om de ønsker at være medrejsere på fredningen.

 

15. Orientering om Hydrologiprojekt på Amager

Enheden orienterede om projektet, hvor oppumpet grundvand under motorvej og jernbanen påtænkes anvendt til at forbedre hydrologien på Kalvebod Fælled.

 

Jan Nielsen tilkendegav, at det lød som et rigtig godt projekt.

 

16. Orientering om Naturpark Amager

Enheden orienterede om at der arbejdes videre med projektet i 4 ”dimensioner:

  • Byranden
  • Den sociale dimension
  • Indgangene
  • Kysten

 

Videreudviklingen af ”Byranden” kommer nok til at kræve at det gamle militærhegn omkring området nedtages, og det vil kræve at dåvildtbestanden i området reduceres til et naturligt niveau.

 

Brugerrådet vil få tilsendt materiale om de forskellige dimensioner.

 

17. Eventuelt

Birk spurgte hvad det var man kunne læse i pressen om at dyrehaveportene forsvinder. Enheden oplyste, at man af sparehensyn har valgt at lade de 3 porte i Jægersborg Hegn udgå af de faciliteter vi vil opretholde fremadrettet, men at portene ind i Dyrehaven naturligvis vil blive bevarede.