Referat af brugerrådsmøde i Brugerråd Nord

Efterårets møde blev afholdt tirsdag den 18. november 2014 kl. 13.00 – 15.00.

Mødested: Dyrehavehus ved skovridergården.

Tilstede:
Hans Harrestrup Andersen, DOF
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Hans Nielsen, DN
Birk Jacobsen, DIF
Birgitte Ruhmann, DRF
Peter Anthonsen, Hørsholm kommune
Court Møller, Rudersdal kommune
Karsten Lomholt, Lyngby-Tårbæk kommune
Hans Henrik Christensen, Ole Ejlskov Jensen, Stella Blichfeldt (punkt 9) og Heidi Stranddorf, NST-Hovedstaden

Dagsorden for brugerrådsmøde i Brugerråd Nord

Efterårets møde afholdes tirsdag den 18. november 2014 kl. 13.00 – 15.00. Mødested: Dyrehavehus ved skovridergården.

Dagsorden for mødet:

 1. Velkomst og orientering v. Hans Henrik Christensen
 2. Nyt om brugerråd på NST-Hovedstaden
 3. Status for ny Kaperstald, Hans Henrik Christensen
 4. Orientering om LIFE-beetle-projekt.
 5. Status for forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven
 6. Status for Eghjortprojektet
 7. Status for retablering efter stormskader på kyststrækninger i Springforbi, Mikkelborg og Struckmannsparken
 8. Status for Rejsestalden ved Fortunen
 9. Orientering om projekt ved Skodsborg Station
 10. Orientering om evt. fredning af Dyrehaven
 11. Driftsplanlægning for NST-Hovedstaden
 12. Eventuelt

Referat:

1. Velkomst og orientering v. Hans Henrik Christensen

Intet

2. Nyt om brugerråd på NST-Hovedstaden

Hans Henrik orienterede om, at By & Havn, Dragør kommune, Tårnby kommune, Københavns kommune og Naturstyrelsen har gang i et stort projekt om Naturpark Amager. Der skal i den forbindelse etableres et Naturparkråd.

 HHC orienterede om at vi er blevet bedt om fremadrettet kun at have et brugerråd, fordi vi ellers vil få en uheldig dobbeltadministration, idet der nu nedsættes et Naturparkråd i regi af Naturpark Amager. Så det vi hidtil har kaldt brugerråd nord bliver brugerråd for alle enhedens arealer.

 Brugerrådet i Syd bliver nedlagt, og et nyt brugerråd etableres med både Nord og Syd. Syd har tilkendegivet, at det er tilfredsstillende nok, hvis de er indeholdt i Naturparkrådet for Naturpark Amager.

 Der er god fremdrift på Naturpark Amager. By og Havn har lige offentliggjort vinderen af arkitektkonkurrence, for arealet syd for arenaen. Der kommer nye  boliger.

Ministeren har nedsat en Tænketank for et friluftslaboratorium, også med henblik på fundraising-ideer. 1 mio. kr. er givet af Nordeafonden til projekt på KU, der blandt andet skal se på, hvordan området kan udvikles – også til forskellige sociale grupper.

HHC konkluderede, at med mindre i er ragende uenige så bliver det denne kreds der skal tage sig af det nordlige mens det vil være Naturpark rådet der tager sig af syd. Der vil dog kunne være situationer hvor dette råd skal udtale sig om noget for både nord og syd.

Der er i ryttere repræsenteret i Naturparkrådet. DIF har drøftet internt om rideforbundet er repræsenteret, men det klarer DIF internt.

Hans Nielsen supplerede med at det formelle med at dække hele enheden vel først og fremmest er i forbindelse med driftsplanen. I de tilfælde må vi tage repræsentanter fra syd med.

HHC sagde at driftsplanen kommer Naturparkrådet også til at have en mening om.

3. Status for ny Kaperstald, Hans Henrik Christensen

Der sker en del på og omkring Bakken.

Der er ved at blive bygget et helt nyt projekt, Korsbæk. 

Der er givet 7 mio. til ny hestestald. AP-Møller fond betaler. Årsagen er ny lovgivning vedrørende stalde til heste. Kaperstalden forventes at være klar til sæsonens start. Samtidig sanerer enheden bygningsmassen på materielpladsen.

Kan man komme ind og se? OEJ sagde det skulle man nok kunne komme til. Vi kan tage ideen op når byggeriet er færdigt.

4. Orientering om LIFE-beetle-projekt.

Internationalt LIFE-projekt som NST-Hovedstaden er gået ind i med fokus på Eremitten, Stellas mosskorpion og andre sjældne og beskyttede arter

5. Status for forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven

Undersøgelsesprogrammet kører videre. Men der er ikke overordnet noget nyt.

6. Status for Eghjortprojektet

Endnu en introduktion af Eghjorte er sket i sommeren 2014. Vi vil gerne have en fuld cyklus så derfor sætter vi ud så mange årgange vi får råd til.

Det første år var det ”dyreste” fordi hele myndighedsbehandlingen skete her. I 2014 og frem er der kun udgifter til indsamling, transport og udsætning. Vi har genbrugt udsætningsvoliererne.

 7. Status for retablering efter stormskader på kyststrækninger i Springforbi, Mikkelborg og Struckmannsparken

Springforbi: Vi ser hvad man kan gøre for i størrelsesordenen 4 mio. kr. Der var borgermøde i lørdags. 65 deltagere gav deres besyv med

Konsulenterne tygger på input og kommer med oplæg til et nyt møde der bliver holdt til januar.

Vi får ikke alt, men vi skal sikre at hvis vi anvender 4 mio. kr, så skal det give en løsning der fungerer, og som der er opbakning til.

Både Mikkelborg og Struckmann er blevet genetableret.

Hans Nielsen nævnte at DN arbejder meget med Springforbi.  DN vil have at strandpromenaden bliver bevaret. DN vil gerne betale for at lægge grus og muld så der kan sås græs på stien. Græs vil gøre det mere robust. DN vil gerne tage sig af det med muld og græs, og foreslog at NST så skal sørge for kystsikringen.

Hans Henrik syntes umiddelbart at initiativet lyder spændende. Selve projektet vender vi tilbage til i det andet projekt. Vi vil ikke lave ting der påfører os driftsomkostninger.

Hans Nielsen anførte, at Bodil efter DNs vurdering var en 300-1000 års-hændelse, og at der derfor ikke er grund til at en ny sti skal ligge højere end den nuværende. Hans Nielsen anførte videre at det jo er spændende, hvad der kan skaffes til projektet via fundraising

Peter Anthonsen oplyste at Kystdirektoratet har givet afslag på at gøre andet end nødtørftige forbedringer i Hørsholm, og foreslog at NST hører Kystdirektoratet på et tidligt tidspunkt så man ikke har brugt kræfterne unødigt.

8. Status for Rejsestalden ved Fortunen

NST vil gerne have heste og synes at det er en fin aktivitet i området. Har haft forskellige overvejelser om, hvad der skal gøres. Det overvejes om der skal laves en lokalplan for området. LP kan være et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvad man vil med området. Endvidere kan en vedtagen lokalplan, som der er tilslutning til fra kommune og stat, være et rigtig godt afsæt for at kunne tiltrække ekstern finansiering.

I LP proceduren er der også en rigtig fin ramme for høring og dermed mulighed for, at alle kan komme til orde.

Peter Anthonsen: Hvor sløje er bygningerne nu?  Svar: Ret sløje. Et skifertag er forholdsvist robust, så det ser mindre robust ud end det er, men det holder ikke længe.

Hans Nielsen sagde at bygningen ikke er den oprindelige. Det er den ældste bygning i området. Det er jo en oplagt ”indgang” også til fortælling om Par Force jagt. Man ønsker at være loyal over for formsproget

9. Orientering om projekt ved Skodsborg Station

Stella orienterede om Skodsborg Stationsprojekt hvor DSB, BaneDanmark, Rudersdal kommune og NST er gået sammen for at gøre Skodsborg Station kendt som en port til en tur i skoven på linje med Klampenborg St. og Hareskovby.

Det helt store trækplaster tror vi vil være en skovlegeplads.

Der har været Borgermøde, hvor både ideer og bekymringer blev rejst.

Vi vil nu lave en sti ind i skoven. Rudersdal kommune laver en chausse-belægning, der fører ind i skoven og der vil blive lavet en bedre skiltning på stedet.

Næste skridt bliver at få bilerne væk fra pladsen. P-pladser skal erstattes af andre p-pladser ellers bliver der ballade.

Vibeke Preisler: Har I tænkt at sætte noget op på stationen om hvad der skal ske det næste stykke tid?

Svar: Det er en rigtig god idé

Peter Anthonsen: er der nogen der er interesseret i at leje lokaler i stationen?

Svar: Vi har hørt, at der er nogen der har vist interesse, men tingene følges ad, når folk kommer dannes forretningsgrundlaget.

NST arbejder sammen Rudersdal om etablering af kløverstier i området

Bøllemosen: Vi igangsætter en skitsering om, hvordan man kan gøre med Bøllemosen så vi kan få beskyttelsen til at gå hånd i hånd med benyttelsen. Board-walks kan muligvis være en god måde at skabe adgang uden at mosen lider overlast.

Birgitte Rühmann gjorde opmærksom på vigtigheden af at sikre gode oversigtsforhold der hvor gangstier krydser ridestien langs banen.

10. Orientering om evt. fredning af Dyrehaven

Status er, at NST er godt i gang med at lave et fredningsforslag (internt p.t.) og har haft forskellige drøftelser. Vi tager udgangspunkt i hvad formålet med Dyrehaven er og så opstiller vi bestemmelser der skal sikre den fortsatte drift. Dyrehaven er et resultat af en mange-hundredårig drift. I princippet skal vi stå med en fredning, der beskriver hvad det er for en ramme som driften skal foregå under. Det er i god gænge.

Næste skridt er drøftelser med DN og beliggenhedskommunerne med henblik på at kunne rejse sagen sammen overfor fredningsnævnet.

11Driftsplanlægning for NST-Hovedstaden

Der bliver afholdt internt ”sættemøde” i december og der bliver talt om arbejde i 2015-2016. Vi får bistand på omkring 1 ÅV over perioden og forventning er at vi selv skal lægge 1,5 ÅV over perioden.

 Peter Anthonsen: Krydser fredningen driftsplanen.

Ole: Nej, fredningen tager udgangspunkt i ”hvad er formålet med Dyrehaven?”. Driftsplanen konkretiserer hensigterne i konkrete tiltag

12. Eventuelt

Hans Nielsen: Nede ved Hjortekær er der røget en del kastanietræer. Hvad er strategien. Skal det være kastanietræer fremadrettet, genplantning.

Ole: Vi vil ikke have kastanjetræer, miner-møl gør at vi ikke vil anvende hestekastanjer fremadrettet.

Hans Henrik: Vi har ikke tænkt konkret endnu, men måske egetræer. De er gode til at være solitære.