Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Nord den 7. september 2011

Tilstede:
Hans Nielsen,Danmarks Naturfredningsforening
Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Niels Mellergaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen
Peter Antonsen, Hørsholm Kommune
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden

Der var afbud fra:
Jens Ole Juul, Københavns kommune
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Jens Ive, Rudersdal Kommune
Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune

Følgende deltog ikke:
Thomas Læssøe, Botanisk Institut
Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening
Eyvind Vesselbo, Gentofte Kommune
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Fra Naturstyrelsen, Hovedstaden deltogJan Kidholm som referent, Torben Christiansen og Sven Norup som turguide på ekskursionen og under behandling af punkter på mødet.

Dagsorden for mødet i Dyrehavehus:

  1. Orientering ved Hans Henrik Christensen.
  2. Projekt om reintroduktion af Eghjort og EU-lifekorridorer, Sven Norup
  3. Forslag om ændring af havredyrkningen på Eremitagesletten til gavn for såvel Dyrehavens overdrevsnatur som dens publikum. Hans Nielsen
  4. Forslag om at bevare Rejsestalden ved Fortunen af hensyn til områdets store kulturhistoriske og landskabelige værdier. Hans Nielsen
  5. Forslag om udarbejdelse af nyt projekt for renovering af kystbeskyttelsen og strandpromenaden i Springforbi Strandpark. Hans Nielsen
  6. Henvendelse fra Dansk Vandrelaug om deltagelse i brugerrådet. Jan Kidholm
  7. Eventuelt
  8. Næste møde

Dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 29. august 2011. Fra Hans Nielsen, DN var der forud for mødet indsendt forslag om drøftelse af punkterne 3,4 og 5.

Ekskursion
Ekskursionen gik først til kystsikringen ved Springforbi, hvor skaderne på den nuværende kystsikring blev besigtiget. Herefter videre til Stampeskoven, hvor Torben Christiansen og Sven Norup orienterede om enhedens ønske om at deltage i nationalt projekt om genudsætning af Eghjort og Eremit. Desuden blev enhedens overvejelser om fremtidens pleje af skovområdet for at skabe mere lys på skovbunden og omkring de gamle ege drøftet. Enheden overvejer, at lade arealet afgræsse enten ved kreaturer eller ved flytning af Dyrehavehegnet, så hjortene kan klare opgaven. Herefter videre til den vestlige del af Dyrehaven, hvor et område udlagt til urørt skov bærer tydelige præg af, at de gamle ege ikke kan klare presset fra bøgene. Enheden har bedt om tilladelse fra den centrale styrelse til at lave hugst i bøgene for at fritstille egene. Brugerrådet var positive overfor en lempelse af restriktionerne ved urørt skov. Niels Mellergaard foreslog, at man lavede en kombination af fældning og ringning af træerne, så man hurtigt fjernede de mest skadende bøge og lod de andre dø ved udtørring, for derigennem at få et mere naturligt billede. Endelig videre til markerne på Eremitagesletten, hvor Torben Christiansen orienterede om behovet for slåning af brændenælder, tidsler med mere, som hjortene lader stå. Sletten er tydeligvis meget næringsrig og markskiftet, hvor de 4 marker drives i en treårig rotation er for enheden afgørende for at bevare et attraktivt græsdække for hjortene, hvilket er afgørende for, at publikum kan opleve de store flokke af hjorte på sletten. Hans Nielsen orienterede om baggrunden for DN’s ønske om at udtage nogle af områderne fra markdrift for bl.a. at tilgodese de sjældne svampe, som findes i området. Hans foreslog, at enheden udtog marken ned mod Hjortekær, hvorefter rotationsdriften kunne fortsætte på de øvrige marker.

1. Orientering
Hans Henrik startede med at byde Peter Antonsen velkommen som nyt medlem af Brugerrådet for Hørsholm Kommunen.

Hans Henrik oplyste desuden, at enhedens økonomiske situation for 2012 endnu ikke er kendt, men at vi kan forvente, at den aftalte JobBoligplan vil betyde, at de statslige styrelser igennem besparelser og effektivisering skal finansiere aftalen ved en bevillingsreduktion på 2 ½% i henholdsvis 2012 og 2013. Hvorvidt og hvordan dette vil får betydning for enheden er endnu ukendt. Niels Mellergaard opfordrede til, at enheden fokuserede på at skabe projektet med ekstern medfinansiering, hvor drift og udvikling af oplevelser kombineres.

Endeligt orienterede Hans Henrik om status for projekt Københavns Befæstning, hvor broen ved Ejby netop er indviet, og hvor projektering af projekterne for Garderhøjfortet og Charlottenlund er i god gænge. Dog har der vist sig en særlig udfordring på Garderhøjfortet, hvor en membran, som skal sikre mod vandindtrængning har vist sig at være utæt, hvilket formentlig vil fordyre projektet med 6- 7 mio. kr mere en afsat til projektet.

Brugerrådet tog orientering til efterretning.

Egehjort

2. Projekt om reintroduktion af Eghjort og EU-lifekorridorer
Sven Norup orienterede om de landsdækkende projekter, som også var blevet behandlet på ekskursionen. Projektet om reintroduktion af Eghjort og Eremit er nationale projekter med bevilling. Projektet vedr. EU-Life-korridorer er et EU-finansieret projekt, hvor enheden selv skal finansierer 50% af udgifterne og EU-Life støtter med de resterende 50%. Enheden har budt ind på begge projekter og forestiller sig, at Stampeskoven og andre dele af Dyrehaven med dets høje andel af gamle træer og dødt ved vil være et ideelt sted. Projektet vil ud over udsætning primært fokusere på lysestilling af gamle træer. Spredning-korridorerne vil fokusere på at skabe våde og lysåbne områder så der skabes trædesten for de udvalgte arter mellem Hovedstadens kerneområder til Gribskovområdet.Ansøgningsfristen er 30. september 2011. Brugerrådet støttede projekterne.

3. Forslag om ændring af havredyrkningen på Eremitagesletten til gavn for såvel Dyrehavens overdrevsnatur som dens publikum
Hans Nielsen havde rejst punktet, som også blev drøftet på ekskursionen. Hans Henrik fandt, at det helt afgørende er, at de overordnede driftsplaner for Dyrehaven fastholdes, da det jo netop er dem, som har sikret, at Dyrehaven har en meget stor biodiversitet og et stort naturindhold og dermed også et væld af oplevelser for publikum. Enheden har derfor indledt drøftelser med kommunen som er myndighed på §3 områder og med Landsdelscenter Roskilde, som er myndighed på Natura 2000, for at skabe en fælles forståelse af de overordnede linjer.

Hans Nielsen pointerede, at DN ikke er uenig i det overordnede sigte og bakker op om en fortsat drift på fx30 hektar af arealerne, men særligt de områder, som ligger tættest på Hjortekær, vil kunne udvikle sig til enestående rige overdrev, hvis de får lov at udvikle sig naturligt. Hans Nielsen foreslog dog, at omdriften med korn på de resterende arealer nedsættes til en til to år for derefter at overgå til græsproduktion for at undgå lange perioder med hegn. Den nedsatte foderproduktion må så kompenseres ved indførsel af foder.

Hans Henrik takkede for forslagene og inviterede Brugerrådet til forsat at komme med input til de drøftelser, som enheden har indledt for at få en helhedsplan for Dyrehavens drift.

4. Forslag om at bevare Rejsestalden ved Fortunen af hensyn til områdets store kulturhistoriske og landskabelige værdier
Hans Nielsen havde rejst emnet og indledte med at redegøre for, hvorfor DN er kommet med indsigelse mod enhedens renoveringsprojekt for Fortunstalden, hvor det blandt andet indgår at rive den gamle rejsestald ned. Hans Nielsen oplyste, at DN støtter inddragelsen af parkeringsarealet nord for Fortunstalden for derigennem at sikre plads til udvidelsen.

Jan Kidholm redegjorde for projektets status, hvor Byplanudvalget har bedt enheden om at udarbejde alternative forslag for området. Baggrunden for ønsket om nedrivning af rejsestalden er dels, at den er i en meget dårlig stand og dels at den ikke vil kunne bruges til hesteopstaldning, når den nye hestelovs regler træder i kraft. Det er særligt kravet om lysindfald, som ikke kan tilgodeses uden at øge vinduesarealet markant. Jan understregede, at det selvfølgelig er op til Kulturarvsstyrelsen at afgøre, hvorvidt bygningen, som kun er udpeget som bevaringsværdig, kan nedrives. Enheden vil nu gå i gang med at se på alternative muligheder blandt andet med en ny placering af det nye byggeri og en alternativ udnyttelse af rejsestalden til faciliteter til rideklub, opbevaring og kontor. Jan understregede, at hele projektet kræver ekstern medfinansiering. Rideklubben tidligere har tilkendegivet, at de vil kunne bidrage til at skaffe de nødvendige midler.

Hans Henrik oplyste i tilknytning til punktet, at enheden også undersøger, hvordan kapervognenes voksende problem med at finde opstaldningsplads kan løses. En af ideerne er at placere en stald i området mellem Strandvejen ved Bellevue og Klampenborg Port. Hvorvidt disse planer kan realiseres vides endnu ikke, og de vil givet fald også skulle finansieres eksternt.

Brugerrådet tog enhedens overvejelser og planer til efterretning.

5. Forslag om udarbejdelse af nyt projekt for renovering af kystbeskyttelsen og strandpromenaden i Springforbi Strandpark
Hans Nielsen havde rejst punktet, som også var drøftet på ekskursionen. Kystsikringen med nedfaldne betonelementer og udbredt nedslidning skæmmer området. Hans Henrik oplyste, at det tidligere projekt om etablering af strandpark som en del af kystsikringen er taget af bordet. Dels er finansieringen inddraget til andre formål og dels har åbningen af en række strandparker og nye bademuligheder for københavnerne medført, at presset på Bellevue Strandpark er betydeligt reduceret. Behovet for anlæg af ny strandpark ved Springforbi er derfor også reduceret. Hans Henrik havde svært ved at se, hvorledes der kan skaffes finansiering til et stor kystsikringsprojekt pt og det vil være uhensigtsmæssigt at lave små lappeløsninger.

Hans Nielsen foreslog, at enheden fokuserer på at rydde Mølleåens udløb for betonrester, som har spredt sig i og uden for udløbet. Hans Henrik lovede, at enheden vil se på forslaget.

Niels Mellergaard foreslog, at enheden tilknyttede en specialestuderende til at udarbejde et nyt projekt som indarbejdede såvel kystsikring som nye publikumstiltag. Et sådant projekt vil formentlig kunne opnå ekstern medfinansiering.

6. Henvendelse fra Dansk Vandrelaug om deltagelse i Brugerrådet
Jan oplyste, at Enheden har givet afslag til Dansk Vandrelaugs ansøgning om optagelse i Brugerrådet med henvisning til ønsket om en rådsstørrelse på ca. 14 medlemmer og det overordnede princip om, at specialforbundene skal søge indflydelse via deres paraplyorganisation – i dette tilfælde Friluftsrådet.

Brugerrådet var enig i afslaget.

7. Eventuelt
Hans Nielsen spurgte til Mølleåprojektet. Hans Henrik oplyste, at der nu udarbejdes en VVM-redegørelse. Når denne foreligger, kan der tages stilling til projektets videre skæbne. Brugerrådet vil blive informeret, når der foreligger nyt i sagen.

7. Næste møde
Næste møde blev fastlagt til onsdag 9. maj 2012 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken