Referat af møde i NST, Hovedstadens Brugerråd Nord den 18. september 2013

Tilstede:
Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening
Jørgen Elholdt, Danmarks Jægerforbund
Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Jan Nielsen, DOF
Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Ole Ejlskov Jensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden (referent)
Sven Norup, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Jes Aagaard, Naturstyrelsen, Hovedstaden (under punkt 9 og 14)
Stella Blichfeldt, Naturstyrelsen, Hovedstaden (under punkt 13)

Der var afbud fra:
Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening
Eyvind Vesselbo, Gentofte Kommune
Thomas Læssøe, , Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Randi Mondorff, Rudersdal Kommune
Jens Ole Juul, Københavns Kommune
Niels Mellergaard, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Peter Anthonsen, Hørsholm Kommune
Vibeke Preisler, Friluftsrådet

Dagsorden for mødet i Dyrehavehus:

1. Orientering ved Hans Henrik Christensen
2. Nyt brugerråd fra 1. januar 2014
3. Status for betaling ved p-pladser og toiletter, Hans Henrik Christensen
4. Status for ny Kaperstald, Hans Henrik Christensen
5. Status for Natura 2000 plejeplaner på Naturstyrelsen, Hovedstadens arealer, Sven
6. Status for Eghjortprojektet, Sven
7. Status for udvidelse af Dyrehaven i Stampeskoven, Sven (bilag)
8. Status for projekt om etablering af Sø i Folehaven, Peter (bilag)
9. Status for projekt om mountainbike-projekt i Geel Skov, Jes (bilag)
10. Status for projekt om kystsikring i Springforbiområdet (bilag)
11. Status for forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven, Sven (bilag)
12. Status for Rejsestalden ved Fortunen.
13. Orientering om møde med interesserede frivillige i Rude Skov, Stella (bilag)
14. Mountainbikekørsel i Ravneholmene
15. Besigtigelse og drøftelse af projekt om mere vand i Jægersborg Hegn, Sven (bilag).
16. Eventuelt

Endelig dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 12. september 2013.

Referat:
1. Orientering ved Hans Henrik Christensen
Ingen yderligere orienteringspunkter ud over dem dagsordenen indeholder.

2. Nyt brugerråd fra 1. januar 2014
Hans Henrik gjorde opmærksom på, at dette er det sidste møde i dette råd, da rådene bliver udpe-get i forbindelse med kommunalvalgene. Naturstyrelsen skriver til hovedorgansiationerne, der ud-peger medlemmer til det nye råd. Kommunerne udpeger medlemmer i forbindelse med konstitue-ringen.

3. Status for betaling ved p-pladser og toiletter, Hans Henrik Christensen
Toiletterne: Vi har haft lidt klager, lidt hærværk, tekniske udfordringer og temmelig små indtægter på SMS-løsningen. Vi har ikke evalueret, men det er ikke sandsynligt, at det bliver en løsning der fortsætter. Så er vi desværre nok nødt til at se efter andre måder at spare på, og det kan komme på tale at nedlægge et eller flere af de offentlige toiletter.

Til gengæld går det rigtig godt med betalingsløsningen på P-pladsen ved Klampenborg. Få klager og gode indtægter, og i tilgift har vi fået ryddet op i de mange ulovlige anvendelser der tidligere var af bl.a. handicap-pladserne.

4. Status for ny Kaperstald, Hans Henrik Christensen
Landzonetilladelsen er på vej fra kommunen, der bliver et meget beskedent indgreb i Dyrehaven. Enheden er samtidig i færd med at sanere materialepladsen, så siden ind mod Bakken kommer til at se pænere ud.


5. Status for Natura 2000 plejeplaner på Naturstyrelsen, Hovedstadens arealer, Sven
I regi af Natura-2000-plejeplanen skal der for Dyrehaven  laves en kvælstof-balance-beregning hvor fordring/landbrugsdrift etc. vil blive analyseret ud fra et ”kvælstof-perspektiv”. Når der foreligger et ”kommissorium” for denne analyse vil vi kunne drøfte den i brugerrådet.

6. Status for Eghjortprojektet, Sven
Billerne blev udsat af ministeren den 11. juni. De foreløbige evalueringer tyder på at vi har opnået god ynglesucces, der er set mange parringer. Der er også indhødtet erfaringer om udsætning af larver. De er besværlige og dyre at udsætte. Tyske og svenske eksperter der besøger Dyrehaven erklærer at habitaten er noget af det fineste de har set på grund af den meget store mængde af dødt ved der findes i Dyrehaven.

P.t. overvejer NST om vi skal udsætte yderligere voksne bille i 2014, alle tilladelser m.v. er på plads, så vi håber at vi kan få en så god pris på et antal voksne biller at vi kan få mulighed for at give den forhåbentlig spirende bestand en yderligere hjælpende hånd.
På nationalt niveau er der bestræbelser på at få etableret et LIFE-medfinansieret bille projekt med Eghjort, Eremit og Stellas mosskorpion. Enheden forventer at vores arealer kommer til at spille en rolle heri.

7. Status for udvidelse af Dyrehaven i Stampeskoven, Sven (bilag)
Hegnssætningen er i fuld gang. Vi forventer indvielse med ministerdeltagelse i maj 2014.

8. Status for projekt om etablering af Sø i Folehaven, Peter (bilag)
Vi er i gang med at rydde trævækst og forventer at få en tilladelse fra kommunen snart.

9. Status for projekt om mountainbike-projekt i Geel Skov, Jes (bilag)
Linjeføringen er ved at være fastlagt. Der er 4 MTB-klubber involveret i arbejdet. Vi arbejder for at adskille de ”hurtige skovgæster” fra de ”langsomme”. Vi sørger for ikke at beskadige de mange kul-turminder som skoven også rummer. P.t. indhenter vi tilbud på de dele som skal gennemføres af entreprenører, og vi forventer at anlægget gennemføres i år.

I forlængelse af orienteringen spurgte Henrik Troels-Smith om enheden oplevede MTB-rytteres brug af ridestiler som et problem. Hans Henrik svarede at vi ikke anser det som et stort problem.

Jes supplerede med, at vi imødeser en stigende ”organisering” af MTB-rytterne og at det vil øge vores muligheder for at være i nær dialog med denne brugergruppe.

10. Status for projekt om kystsikring i Springforbiområdet (bilag)
Hans Henrik indledte med at fremlægges enhedens vurdering af, at det er vanskeligt at opnå fonds-medfinansiering til sådanne restaureringsopgaver, og at vi nok på den korte bane er nødt til at tænke mere beskedent og nøjsomt.

Poul Erik Birk opfordrede til at tage fat fra den ende af, hvor der er sikkerhedsriscici.

Sven kunne oplyse, at vi allerede i sommer havde taget hånd om de ting som kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Han Henrik udtrykte glæde over at vi nu har et overblik, og at rapporten vil kunne vise sig nyttig hvis der pludselig dukker uventede finansieringsmuligheder op.

11. Status for forprojekt om evt. vandindvinding i Dyrehaven, Sven (bilag)
Undersøgelserne pågår, men er foregået i en usædvanlig tør sommer.

Hans Nielsen stillede spørgsmålstegn ved, om det giver mening at etablere dybe undersøgelsesbo-ringer nu.

12. Status for Rejsestalden ved Fortunen.
Enheden har skrevet til kommunen før ferien. Enheden finder at situationen kalder på en helheds-løsning der hensigtsmæssigt kunne blive til i en lokalplan-proces for området. Enheden har ikke modtaget et endeligt svar på kommunen på vores henvendelse, og enheden vil snart rykke for et svar.

13. Orientering om møde med interesserede frivillige i Rude Skov, Stella (bilag)
Enheden har inviteret til møde om frivillighedsprojekter i Rude Skov den 23. oktober.

Vi håber at mødet kan danne grobund for nye konstellationer og nye måder at tænke samarbejde og involvering på.

I Rude Skov er der som mange andre steder også bygninger som kunne indtænkes i processen.

Hans Nielsen vil gerne deltage og er velkommen.

Jan Nielsen syntes at det lød spændende.

14. Mountainbikekørsel i Ravneholmene
Der er meget uorganiseret kørsel i Ravneholmene, enheden overvejer om etablering af et ”trans-port-spor” vil kunne flytte noget af trafikken til f.eks. Geel Skov i stedet.

15. Besigtigelse og drøftelse af projekt om mere vand i Jægersborg Hegn, Sven (bilag).
Rådet kørte i skoven, og besigtigede de første rydningsarbejder.

16. Eventuelt
Enheden oplyste, at Hans Nielsen under stor festivitas er blevet kåret som årets minkfanger, flot arbejde!

Sven Norup kunne på given foranledning oplyse at enheden kun giver tilladelse organiseret hunde-træning herunder sportræning i vores hundeskove.

Hans Nielsen spurgte ind til aktiviteterne ved Stampen. Hans Henrik oplyste om arbejderne der er i gang og som udover nødvendige reparationer som følge af ælde rummer en klimatilpasningsdi-mension idet hidtil ikke–aktive rørunderføringer nu vil tage vand i højvandssituationer.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken