Referat fra Brugerråd Nords møde den 22. september 2010

Referat fra Brugerråd Nords møde den 22. september 2010

Tilstede:

Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
Henrik Troels-Smith, Udvalget for Ridning i Dyrehaven
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Philip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening
Niels Mellergaard, Slot- og Ejendomsstyrelsen
Paul Knudsen, Lyngby-Taarbæk kommune
Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden
Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet
Thomas Læssøe, Botanisk Institut

Der var afbud fra:
Jens Ole Juul, Københavns kommune
Jens Ive, Rudersdal kommune

Følgende deltog ikke:
Eyvind Vesselbo, Gentofte Kommune

Jan Kidholm deltog som referent. Hans Kolling, Torben Christiansen, Steen Bjarke Hansen og Sven Norup, alle Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog ved rådets behandling af udvalgte dagsordenspunkter.

Dagsorden

 1. Meddelelser
 2. Charlottenlund Skov
 3. Punkter fra sidste møde
 4. Verdens Arv ansøgning
 5. Dyrehavedriften
 6. Grønne Partnerskaber
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Udkast til dagsorden for mødet var fremsendt til brugerrådets medlemmer den 13. september 2010. Der var ikke fra brugerrådets medlemmer fremsat ønsker til yderligere punkter til dagsordenen. Hans Nielsen havde før mødet bedt om drøftelse af mulighederne for en stiunderføring under Klampenborgvej ved Posemandens Hus. Punktet blev taget op ved besigtigelse under ekskursionen.

Ekskursion
Ekskursionen gik til Charlottenlund Skov og Slotshaven. Ved Akvariet orienterede Waage om Naturstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen drøftelser om et tættere samarbejde om driften af Charlottenlund Skov og Slotsparken, hvorefter driften i højere grad kan planlægges uafhængigt af ejendomsskel mellem de 2 statslige institutioner. Waage udpegede eksempler på uhensigtsmæssig placering af pølsevogn, busskilte og læskur, som foringer publikums oplevelse af det gamle barokanlæg. Danmarks Akvarium flytter efter planen til nye lokaler i Tårnby, hvorefter der skal tages stilling til den fremtidige anvendelse af bygningerne/eventuel nedrivning. Slots- og Ejendomsstyrelsen er ved at lave en helhedsplan for området, hvor et tættere samarbejde med SNS vil blive tænkt ind.Det kan efter SES's opfattelse eventuelt komme på tale at foretage mageskift i hovedaksen for at få en brede helhed i henholdsvis skovdriften og driften af Slotshaven.

Efter en kort spadseretur gennem skoven et kort ophold ved Forsthaven, hvor Waage kort orienterede om overvejelserne om fjernelse af bøgehæk og flytning af hovedindgang.I forbindelse med turen gennem skoven blev det af flere bemærket, at det vil være ønskeligt hvis der i driften blev arbejdet med en større friskæring omkring de gamle egetræer, så stammerne i højere grad kommer til at gøre sig gældende i det visuelle udtryk.

Herefter videre til Klampenborgvej, hvor Hans Nielsen orienterede om DN’s forslag om underføring af sti under Klampenborgvej ved Posemandens hus. I øjeblikket er det meget vanskeligt for både gående og ryttere at passere vejen pga. dårlige oversigtsforhold og trafikkens relativt høje hastighed. Enighed i rådet om, at en underføring lidt vest for Posemandens hus vil være en god løsning. Waage oplyste om finansieringsmulighederne på Hans Nielsens spørgsmål, at midlerne til Københavns Befæstning, efter hans mening ikke kan bringes på banen, da projektet ikke er afgørende for Befæstningsprojektet. Klampenborgvej er en kommunevej og sikkerheden omkring denne er et kommunalt anliggende. Paul Knudsen bemærkede hertil, at hans umiddelbare vurdering er, at Lyngby Tårbæk kommune ikke vil kunne finde de fornødne midler i de nærmeste år.

1. Meddelelser
Jan Kidholm orienterede kort om udviklingen i enhedens økonomiske situation siden sidste møde i foråret. Enhedens driftsbevilling er reduceret med yderligere 4,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Derudover forventes Bakken, som leverer et betydeligt bidrag til enhedens økonomi, at få et lidt dårligere resultat end i 2009. Enheden har derfor forsat stop for alle udgiftskrævende aktiviteter, som kan udsættes eller undlades og rigtig mange opgaver er overtaget af egne medarbejdere. Jan oplyste, at denne situation forventes at forsætte i 2011. På Poul Erik Birk Jakobsens spørgsmål om hugsten størrelse, oplyste Jan, at den planlagte hugst i 2010 godt nok er højere end planhugsten, som er fastlagt i enhedens overordnede driftsplan, men set over en femårig periode, er den faktiske hugst lavere end planhugsten. Der er med andre ord sket en vedmasseopsparing, som vi nu høster noget af.

Waage orienterede desuden om Miljøministeriets beslutning om at fusionere Naturstyrelsen med Naturstyrelsen til en samlet Naturstyrelse. I forbindelse med fusionen er det besluttet at nedlægge enheden Øresund, hvis opgaver og mandskab deles mellem Naturstyrelsen – Hovedstaden og Naturstyrelsen – Nordsjælland. 1. januar 2011 modtager Naturstyrelsen – Hovedstaden således godt1.000 hektar og 3 medarbejdere fra Øresund. Desuden udvides enhedens skovlovsområde med Hørsholm Kommune. Efter sammenlægningen har Naturstyrelsen – Hovedstaden6.200 hektar og besøgstallet i enhedens skove er ifølge de seneste opgørelser 9,4 mio. besøgende, hvilket svarer til 39% af alle besøgene i statsskovene.

Steen orienterede om genetableringen af græsdækket i Ulvedalene efter sommerens teater. Efter det store anlægsarbejde i år, hvorefter scenefundament og fundament til tilskuertribune bevares på stedet og overdækkes med jordlag med græs, vil der fremover være langt mindre omfattende anlægsarbejder i forbindelse med de tilbagevendende Ulvedalsforestillinger. Steen oplyste, at de faste indretninger allerede nu har medført ansøgninger om flere forestillinger. Enheden fastholder dog af hensyn til det øvrige publikum, at det kongelige teaters forestillinger kun kan opsættes hvert tredje år.

Endelig oplyste Waage, at han har valgt at søge sin afsked i forbindelse med pensionering med virkning fra 1. maj 2011. Dette møde vil derfor være det sidste med Waage for bordenden.

2. Charlottenlund Skov
Punktet var behandlet på ekskursionen. Niels Mellergaard fra Slots- og Ejendomsstyrelsen udtrykte håb for, at den fremtidige drift i området i højere grad tilpasses Slotshavens/skovens karakter og ikke tilfældige ejendomsgrænser.

Jan orienterede herefter om status for Forsthaven. Med støtte fra Augustinusfonden er enheden i samarbejde med landskabsarkitektInger Ravn ved at udarbejde projektbeskrivelse for en oprydning i haven, hvorefter haven kan indgå i den fremtidige drift af området i SNS, regi. Forstbotanisk Have, som blev etableret i 1836 med forskning og undervisning for øje, er som bekendt opgivet af KU-Life, hvorefter driftsfokus fremover er rettet mod at give publikum friluftsmuligheder, som en del af Naturstyrelsens tilbud. Projektbeskrivelsen forventes færdig i løbet af den kommende måned, hvorefter den vil indgå i ansøgning om fondsmidler til en engangsoprydning i haven med fokus på fjernelse af væltede træer og udtynding og generel oprydning.

Jan oplyste, at der er etableret en følgegruppe, som er kommet med indspark til projektet og har haft projektbeskrivelsen til kommentering. Følgegruppen består af naboer, Gentofte kommune, DN, Friluftsrådet, repræsentanter fra Arboretet/ KU-Life, Dendrologisk Forening samt Skovbrugsmuseet. Det er planen, at følgegruppen får den endelige projektbeskrivelse til høring, når den foreligger i færdigt udkast.Hans Nielsen ønskede, at brugerrådet fik projektet i høring, inden der tages endelig stilling til det videre. Selvom de foreninger og myndigheder, som har direkte interesse i haven, er med i følgegruppen, lovede Jan, at brugerrådet vil få tilsendt projektbeskrivelsen til høring.

3. Punkter fra sidste møde
Hans Nielsen havde på sidste møde rejst spørgsmål om mærkning af træer i Ravnholmene.

Hans Kolling Andersen oplyste, at der er tale om afmærkning af faste kørespor, som vi skal foretage og benytte ved kørsel i terrænet i henhold til SNS strategi for naturnær skovdrift.Hans Nielsen fandt afmærkningen meget i øjnefaldene og grim. Hans Kolling medgav, at det er en hårfin balance mellem at lave afmærkningen synlig for traktorførerne, som skal bruge dem og samtidig undgå, at den springer for meget i øjnene på det øvrige publikum.Hans Nielsen undrede sig over, at afmærkningen ikke kan ske digitalt med GPS punkter, som maskinerne så kan køre efter. Teknologien er desværre endnu ikke anvendelig til dette, men på længere sigt forventes, at registreringen kun vil være digital.

Poul Erik Birk tilføjede, at der i forbindelse med løbsafholdelser kan være et problem for løberne at adskille løbsafmærkning fra afmærkningen af de faste kørespor. Dette har givet uventede udfordringer flere gange.

Waage tilbød, at enheden vil viderebringe ovennævnte budskaber til den centrale styrelse, som administrerer de overordnede retningslinjer for den naturnære drift.

Brugerrådet er tidligere informeret om sagen om Poul G. Martens, hvor enheden i forlængelse af de generelle retningslinjer har givet afslag til Martens ansøgning om tilladelse til at køre bil til bridgespil i Golfklubben i Dyrehaven. Waage oplyste i forlængelse heraf, at Folketingets ombudsmand har afvist at undersøge klagesagen fra Poul G. Martens.

Foranlediget af den kommende udvidelse af enhedens areal, ønskede Waage en drøftelse af om brugerrådet skal udvides, nu hvor Hørsholm kommune bliver en del af enhedens myndighedsområde. Hans Nielsen foreslog, at DN gives flere pladser i rådet, som følge af den geografiske udvidelse. Rådet har tidligere afsøgt mulighederne for at udpege et rådsmedlem blandt naboer, men siden Morten Knudsens udtræden af rådet, har der ikke været naborepræsentation.

Waage understregede, at der ifølge retningslinjerne ikke må være mere end 14 medlemmer, og spørgsmålet er om den sidste plads skal tilbydes Hørsholm Kommune eller til andre. Enighed om lade beslutningen vente til næste brugerrådsmøde, hvor såvel fusion som ny formand er på plads.

4. Verdens Arv ansøgning
Waage orienterede om status, hvor ansøgningen forventes at gå af sted til Kulturarvstyrelsen i løbet af de næste uger. Efter behandling i KUAS forventer/håber vi, at ansøgningen går videre til UNESCO i begyndelse af 2011. Brugerrådet tog orientering til efterretning.

5. Dyrehavedriften
Torben Christiansen orienterede om dyrehavedriften. Der er ikke foretaget nyplantninger i Dyrehaven de sidste 2 år pga. den stramme økonomiske situation. Det betyder, at der stadig er2,9 hektar tilplantningsareal tilbage i tilplantningsplanen. Enheden forventer, at dette areal tilplantes i 2011 og der skal derfor udarbejdes en ny tilplantningsplan, som skal forelægges brugerrådet i løbet af 2011. Brugerrådet tog orientering til efterretning.

6. Grønne partnerskaber
Sven Norup orienterede om den nye tilskudsordning for Grønne Partnerskaber. Der er på nationalt niveau afsat 30 mio. kr. over en seksårig periode, som kan anvendes i forbindelse med Grønne Partnerskaber. Projekterne kan få op til 50% finansiering fra SNS og skal have følgende fokus:

 • Forbedring natur
 • Forbedring af muligheder for friluftsliv
 • Forbedrede muligheder for formidling af natur

De enkelte projekter kan dog maksimalt få 400.000 i tilskud. Ansøgningen sendes til den lokale SNS enhed. Nærmere information om ordningen kan ses på www.groennepartnerskaber.dk .

Hans Nielsen spurgte, om der også gives tilskud til driftsudgifter. Waage oplyste, at der principielt godt kan gives til driftsudgifter i en anlægsfase, men kun til aktiviteter, som man ikke er forvejen er forpligtet til. Brugerrådet tog orientering til efterretning.

7. Eventuelt
Waage oplyste, at der endnu ikke foreligger en afgørelse fra Naturklagenævnet på klagesagen vedr. tilladelse til etablering af havremarken i Dyrehaven. Der er nu gået 15 år fra enheden sendte den første ansøgning om tilladelse til flytning af havremarken, som indgår i den historiske drifts af slette og fodermarkområderne i Dyrehaven. Hans Nielsen gjorde opmærksom på, at den meget lange sagsbehandlingstid blandt andet skyldes ændret lovgivning og resortfordeling.

Waage ønskede at høre brugerrådets holdning til nye indtægtsmuligheder for enheden.

 • Betaling ved toiletbesøg i Dyrehaven. Enheden har 6 toiletter, som hidtil har været åbne året rundt. Den årlige udgift til drift beløber sig til ca. 500.000 kr. Siden 2009 har toiletterne været lukkede i vinterhalvåret, hvor behovet ikke er så stort. Enheden har overvejet at indføre betaling for adgang til toilet via mobiltelefon. En betaling per besøg på fx 5 kr. ville kunne dække alle udgifter og overvejes indført. Brugerrådet havde ikke indvendinger mod eventuel indførsel af betaling.
 • Betalt parkering. Waage oplyste, at generel erfaring tyder på at følgende forudsætninger skal være til stede, hvis der skal opkræves p-afgift på en given p-plads.
  • Parkeringsbehovet skal have et vist omfang
  • Der må ikke være anden lovlig gratis parkering i nærheden
  • Der må ikke være indkørselsmulighed indi naturområdet – da det medfører ulovlig indkørsel og parkering på selve naturarealet.
  • Øget betaling fra Eremitageløbet. Waage oplyste, at enheden har været i dialog med Eremitageløbets arrangører om fastlæggelse af klare rammer for løbets afholdelse samt om muligheden for at hæve betalingen fra de nuværende 2 kr. per deltager til 20 kr. Der er nu lavet aftale om rammerne for løbets afholdelse, men for 2010 var det kun muligt at foretage en mindre indeksregulering af deltagerbetalingen til 2,50 kr. per deltager. Enheden finder forsat en forhøjelse til 20 kr. eller ca. 10% af det samlede deltagergebyr rimelig set i forholdt til, hvad andre arrangementer, som også har et både almennyttigt og kommercielt islæt betaler. Brugerrådet fandt en forhøjelse af betalingen til mindst 20 kr. for rimelig og støttede, at enheden arbejder videre med at øge deltagerbetalingen.

  Hans Nielsen spurgte afslutningsvis til de netop afsluttede skovningsaktiviteter i Ordrup Krat, som har mente var meget omfattende. Hans Kolling oplyste, at der netop er foretaget udtynding i en lange række bevoksninger i området. Skovningsaktiviteten virker måske lidt voldsom, fordi der igennem mange år ikke har været foretaget udtynding i Ordrup Krat. Hans Nielsen ønskede, at der blev plantet nogle egetræer i det store hul, der er opstået i skoven ved Krathusvej . Hans Kolling oplyste hertil, at der er rigtig meget naturlig opvækst i området, så skoven komme hurtigt lige meget hvad vi gør. Men det kunne være en ide at indplante eg eller stikke agern i jorden for at være sikker på en vis egeandel i de nye kulturer.

  8. Næste møde
  Som følge af Waages afgang inden næste brugerrådsmøde blev fastlæggelsen af næste møde udsat, indtil den nye skovrider er tiltrådt.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken