Referat fra Brugerråd Nords møde den 5. maj 2010

Referat af møde i Brugerråd Nord den 5. maj 2010

Til stede var:

K. Waage (formand)
Hans Nielsen (DN)
Vibeke Preisler (Friluftsrådet)
Poul Erik Birk Jakobsen (D.I.)
Henrik Troels-Schmidt (Rideforbundet)
Jens Ole Juul (Københavns Kommune)
Niels Mellergaard (sagkyndig landskabsarkitekt)

Afbud:
Jens Ive, Philip Francis Thomsen

Fra skoven deltog desuden:
Skovfoged Torben Christiansen og skovfoged Steen Bjarke Hansen,
Arkivar Jens Bekmose og studerende Ida Grundahl

Mødet indledtes med en ekskursion, hvor rådet besigtigede overfaldsanlægget i Københavns Befæstning, Ermelunden. Rådet udtalte stor interesse for det særprægede anlæg.

Herefter så man på opbygningen af skuespil i Ulvedalene. Det så meget omfattende ud, men K. Waage redegjorde for, hvordan man ved den særlige indsats i år havde sikret sig mod langvarige opbygnings- og nedtagningsperioder ved fremtidige spil.

Der var tilfredshed hermed.

Sidste punkt om en detalje i parforcejagtstrukturen i Dyrehaven i relation til UNESCOS Verdensarv.

Selve mødet.

 1. Nyt brugerråd
  K.W. bød velkommen til det eneste nye medlem, der var mødt: Den særligt udpegede landskabskyndige Niels Mellergaard fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.Han modtog en bog om Dyrehaven af Torben Christiansen til brug for forberedelser til kommende møder.
 2. Distriktets økonomi
  K.W. redegjorde summarisk for de pålagte besparelser og bad rådet acceptere, at det betød væsentligt nedsat aktivitet, også på områder, hvor man havde gode opgaver, som ønskedes gennemført.
 3. Københavns Befæstning
  Jens Bekmose redegjorde for nogle detaljer i fortsættelse af besigtigelsen. K.W. oplyste, at der ville blive offentlig åbningsseance på Trekroner den 25.6.2010 og tilsvarende begivenheder forventedes i sommeren 2011 (Garderhøj) og 2012 (Vestvolden). Projektet kører for særligt bevilligede midler uden for besparelserne.
 4. UNESCOS Verdensarv
  Ida viste på kort, hvor stort projektet var geografisk, og K.W. fortalte om fondsbevilling, så projektet fortsætter uanset besparelser.
  Der fremvistes laserskanning af landskabet. ( Efterfølgende undersøgt, om vi kunne sende et link. Det kan vi ikke. Hver enkelt institution er henvist til selv at søge ”Den danske Højdemodel”.)
 5. Mølleåen
  K.W. redegjorde for projektets stade:
  1. Naturgenopretning og publikums tiltag i løbet fra Bastrup Sø til
  Furesøen er næsten afsluttet med stor succes.
  2. Projektet i det nordlige kildeområde: Rude Skov og Dumpedal-
  renden. Han anbefalede et besøg i Rude Skov, der har ændret
  karakter til mere åbent landskab. Dumpedalsrenden påregnes at
  kunne holdes vandførende hele året, når arbejdet er færdigt.
  3. Naturgenopretningen langs åens nedre løb er tæt på at være
  færdigt. der mangler nogle få arbejder, der iværksættes efter
  fuglenes yngletid.
  4. Hovedgrebet med at lede vand tilbage i systemet har voldt nogle
  problemer. Der igangsættes nu en VVM-undersøgelse, der skal
  afklare, om der vil komme uønskede virkninger på naturen. Først
  når VVM er afsluttet, vil der blive taget stilling til realisering af
  denne del.
  K.W. redegjorde for, at projektet er enestående af sin art og er
  rettet mod et af de største problemer i bynær natur, nemlig at
  overfladevandet langsomt forsvinder fra naturen. Et vellykket
  resultat kan vise sig ganske værdifuldt i fremtiden, især ved at
  betragte spildevand som en positiv ressourcemulighed i natur-
  genopretning.
  Hans Nielsen understregede, at DN er imod projektet af hensyn
  til naturen i Furesøen.
 6. Borgerhenvendelse
  Steffen Schmidt. Rådet var for så vidt enige i klagen over sliddet på ”Det Danske Schweiz”, men havde ikke gode råd til løsning af problemet.
  Hans Nielsen havde foretaget besigtigelse af fældningen i Ravnholm Skov oven for Nymølle og konstateret, at alle de største/ældste træer var blevet fældet, hvilket er i strid med naturnær skovdrift, hvor der skal bevares gamle træer til forfald. Han tilføjede utilfredshed med mærker på de blivende træer.
  TCH oplyste, at der var tale om permanent mærkning af faste kørespor, der er en del af naturskovsstrategien og statsskovenes certificering.
  Der var enighed om, at mærkningen ikke var køn.
  K.W. foreslog H.N., at DN retter en generel henvendelse til styrelsen, da det var et generelt landsdækkende problem.
  K.W. svarer Steffen Schmidt i overensstemmelse med debatten. Hugsten og mærkningen søges drøfter på næste møde med deltagelse af medarbejdere med større indsigt.
  Lene Kaspersen . Der var almindelig støtte til håndtering af sagen: Ikke mere bilkørsel til Eremitageslottet.
  Hans Nielsen . Stien langs Mølleåen ved Topsøe. H.N. tilbød, at DN står for nedskæring/oprydning. K.W.accepterede med tak og beder Hans Kolling Andersen aftale medHans Nielsen , hvad der gøres. Der var almindelig tilfredshed i rådet med H.N.’s samarbejdsvilje.
  Poul G. Martens
  K.W. orienterede om en helt ny henvendelse, der ikke var udsendt på forhånd.
  Der er tale om en sag fra 2007, hvor skoven har nægtet køretilladelse til en handicappet person, der ønskede at køre i Dyrehaven for at kunne deltage i turneringsbridge i golfklubben.
  K.W. orienterede om, at man havde sagt nej af principielle grunde, idet der ikke er lejet ud til turneringsbridge, men alene til golf. Han havde tidligere henvist til, at turneringsbridge ikke nødvendigvis burde afvikles inde i Dyrehaven med biltrafik til følge.
  Sagen havde tidligere været påklaget til Naturstyrelsen , der havde fulgt distriktets afvisning.
  Klager ønskede nu sagen forelagt ombudsmanden under henvisning til menneskerettighedskonventionen.
  Brugerrådet støttede enstemmigt afvisningen af ret til bilkørsel begrundet i bridgespil.
 7. Forstbotanisk Have
  Punktet udsat på grund af Jan Kidholms fravær.
 8. Brugerrådets sammensætning
  udsat da 3 ud af 4 kommunale medlemmer var fraværende.
 9. Eventuelt
  Ros fraHans Nielsen til Torben Christiansen for en velduftende foderblanding denne vinter.
 10. Næste møde
  22. september 2010 kl.13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken