Referat af brugerrådsmøde Nord den 22. maj 2003

Brugerrådet mødte ved Tårbæk Port. 8 deltagere var mødt.

Til stede

K. Waage Sørensen, formand

P.E. Birk Jakobsen

Peter Günther

Rolf Aagaard Svendsen

Morten Knudsen

Morten Christensen

Vibeke Peschardt

For Anni Dalgas mødte Bent Peschardt

Fra skovdistriktet deltog endvidere skovfoged Steen Bjarke Hansen og under ekskursionen skovfoged Hans Kolling Andersen.

Ekskursionen gik gennem Springforbiområdet og Jægersborg Hegn til Søllerød Kirkeskov, hvor rådet gik en tur fra kote 56, vandtårnet til kote 21, renseanlægget. KWS redegjorde for, hvordan Søllerød Kommunes investering i fjernelse af renseanlægget forventedes at udløse bevilling til genopretning på statens areal, formentlig allerede i år.

Der var bred enighed om, at det var et meget fint projekt, som man så frem til blev gennemført.

Der var en kort diskussion om eng kontra sø. KWS fandt det vigtigt at se dalen uden renseanlæg og ryddet for vegetation, inden man traf det endelige valg. Han ville gerne tillægge det kulturhistoriske vægt – jf. malerier på kommunens kontorer.

Herfra kørtes til von Langens Plantage, hvor forfald, foryngelsesmetoder og sikkerhed diskuteredes. Særlig interesse var der om "oprydningsgraden" for det døde ved. M.C. oplyste, at der var ca. 700 bøgetræer under henfald på jorden – største samling i Danmark.

KWS redegjorde for politikken, som var et kompromis mellem hensynet til biologien i dødt ved og til publikums opfattelse af "rod".

Der var enighed om denne politik, hvorefter der fortsat "ryddes op" i de tættest befolkede dele af skoven, mens træet stort set lades ligge i områder lidt fra hovedstrøgene.

Morten Knudsen talte for at benytte og hejstere kysten anderledes. Det aftaltes, at M.K. efter aftale direkte med Steen Bjarke Hansen opstammer 2-3 hejstere vest for Peter Lieps Hus som et eksperiment.

Herefter besås det nye distriktskontor. Her påbegyndtes det egentlige møde.

KWS beklagede den noget sent udsendte dagsorden, men erindrede om, at tid og sted var aftalt den 23. oktober 02 og meddelte skriftligt med referatet den 12. november 02.

  1. Meddelelser

1.1

Nanna Ilmer har forladt brugerrådet, fordi hun er indtrådt i Friluftsrådet, der ikke tillader dobbeltroller. I stedet er Gunnar Brüsch, tidligere medlem af Dyrehaveudvalget, valgt til at repræsentere Friluftsrådet.

1.2

KWS orienterede om initiativet til et jægerforum pr. distrikt.

Birk Jakobsen bad om at få taget til referat, at han fandt det betænkeligt, at enkelte interesseorganisationer kunne få deres eget brugerråd. Det kunne andre, f.eks. DOF, jo også ønske. Han så ingen aktuelle konflikter i det netop nu, men ønskede at markere sin principielle holdning.

KWS var enig i, at der var et principielt problem. Distriktets jægerforum var opmærksom på risikoen og havde tilkendegivet, at de ville arbejde for at undgå problemer. KWS fandt, at det aktuelt kunne løses ved i et vist omfang at holde fællesmøder, når der var sager af fælles interesse. Formelt er der den forskel, at jægerforum har indstillingsret til en samlet bevilling på 15 mio kr.

1.3

Brugerrådet havde støttet udpegningen af Dyrehaven til UNESCO’s kulturarvliste. Distriktet har den 28.10.02 erindret styrelsen om initiativ. KWS har efterfølgende efterspurgt sagen telefonisk. Det var heraf fremgået, at det synes at være blevet meget vanskeligt efter, at sagsområdet var flyttet til Kulturarvstyrelsen, der ikke synes interesseret overhovedet.

1.4

Ulvedalsteatret. Efter initiativ fra P. Birk Jakobsen havde distriktet fremskaffet et mindre antal billetter til brugerrådet. De allersidste udleveredes på mødet til Bent Peschardt. Rådet takkede for initiativet.

Premiere er Grundlovsdag.

1.5

KWS orienterede om styrelsens økonomi, der ser meget sort ud for de kommende år.

2. De nye publikumstællinger

Der var rundsendt et uddrag af de nyudgivne publikumstællinger. Hele rapporten kan ses på Internettet under SKOVOGLANDSKAB. Den ventes at udkomme i slutningen af maj på papir.

Jægersborg distrikt har efter disse tællinger et årligt besøgstal på ca. 9 mio.

Materialet er endnu ikke detailanalyseret, men det ser ud til at svare til ca. 1/3 af alle besøg i statsskovene.

3. "Københavnerpakken"

KWS orienterede om et kommende initiativ til forøgelse af naturudbudet omkring København. I brugerrådets område er der tale om Springforbistranden, hvor der ventes bevilling til VVM-redegørelse i år. Denne redegørelse er bl.a. ønsket af Lyngby-Tårbæk Kommune for at sikre viden om evt. problemer i baglandet. Endvidere indgår Søllerød Kirkeskov – jf. ekskursion og også en forbedring af forholdene ved Skodsborg Strand. Her er bevillingen nu allerede til stede, affødt af kommunens beslutning om at afsætte midler til et fælles projekt. Arbejdet med at etablere offentligt toilet er igangsat, men standset på grund af en beklagelig formel fejl ved udstedelse af byggetilladelsen.

KWS benyttede lejligheden til at takke Vibeke Peschardt for et altid godt samarbejde med kommunen.

4. Eventuelt

Bent Peschardt rejste spørgsmålet om mountainbike-problemer især i Ravneholmene. En diskussion førte til enig erkendelse af problemet, men ingen umiddelbart brugbare løsninger.

En bane i Geel skov kolliderer med hundeskov, som vist ikke lader sig begrænse.

Birk Jakobsen gav et kort oplæg til drøftelse af nationalparker efter Friluftsrådets oplæg. For brugerrådet drejer det sig især om "Hovedstandens grønne Ring". Forslaget var ikke kommet med i ministeriets første udspil.

KWS mente, at det især skyldtes forskelle i opfattelsen af, hvad de kommende "større samlede naturområder" skal indeholde. Han så en mulighed for at devaluere indholdet i egentlige "naturparker" ved at medtage byområder, hvor det måtte anses for helt usandsynligt at påvirke, endsige bremse byudviklingen med naturparkudpegningen.

Han var derfor enig i, at forslaget omkring hovedstaden ikke bør fremmes som naturpark. Han imødeså i stedet et "Hovedstadsinitiativ" med større vægt på benyttelse end på naturbeskyttelse.

5. Næste møde

Næste møde blev fastlagt til

22. oktober 2003 kl. 13.00.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken