Referat af møde i Brugerråd nord den 22. oktober 2002

Til stede

K. Waage Sørensen, Jægersborg Skovdistrikt (KWS)

Anni H. Dalgas, Danmarks Naturfredningsforening (AHD)

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idræts Forbund (PEJ)

Henrik Troels-Smith, Udvalget for ridning i Dyrehaven (HTS)

Peter Günther, Københavns Amt (PG)

Morten Knudsen, Repr. For Grundejerforeninger (MK)

Vibeke Peschardt, Søllerød Kommune (VS)

Morten Christensen, Foreningen til Svampekundskabens Fremme (MC)

Jeppe Aagaard Andersen, Akademirådet (JAA)

Afbud

Nanna Ilmer, Friluftsrådet

Hanne Koktvedgaard, Gentofte Kommune

Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Tårbæk Kommune

Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet

Birgitte Kortegaard, Københavns Kommune

Desuden deltog fra skovdistriktet

Skovfoged Steen Bjarke Hansen (SBH)

Skovfoged Torben Christiansen (TC)

Skovfoged Hans Kolling Andersen (HKA)

Naturvejleder Annegrete Munksgaard (AM) (ref.)

Dagsorden

 1. Præsentation af det nyvalgte brugerråd. Der vedlægges liste over medlemmerne.
 2. Arbejdsform, herunder den nye situation efter nedlæggelse af Dyrehaveudvalget.

  Der vedlægges "Retningslinier for brugerråd".

 3. Gennemgang af arealerne og drift for arealer i brugerrådets område.

  Til nye medlemmer vedlægges et eksemplar af driftsplanen med kortbilag. Tidligere medlemmer har modtaget materialet.

 4. Større opgaver og projekter i de kommende år.

  Materiale vedrørende eventuel strandpark ved Springforbi vedlæg ges.

 5. Årets hugst og plantning. Distriktets årsplan vedlægges i uddrag. (Følger).
 6. Bidrag til distriktets kulturhistorie.
 7. Ulvedalsteater. Orientering.
 8. Bellevue. Orientering.

9. Distriktets økonomi, besparelse, afskedigelser og hjemsendelser.

 1. De nye publikumstal, der ventes fremme inden mødet.
 2. Eventuelt.
 3. Næste møde.

Ad 1. Præsentation af det nye Brugerråd

Oversigt over det nye Brugerråd var udsendt som bilag til dagsorden

Ad 2. Arbejdsform, herunder den nye situation efter nedlæggelse af Dyrehaveudvalget

PEJ er ikke tilfreds med nedlæggelsen af Dyrehaveudvalget, fordi Brugerrådet ikke har samme kompetence.

JAA oplyste, at Akademirådet overvejer at bede om at få oprettet udvalget igen om et par år.

AHD vil gerne have klare retningslinier og en praksis, hvor Brugerrådet får forelagt planer

KWS orienterede om, at distriktet efter Dyrehaveudvalgets nedlæggelse vil bruge Brugerrådet som sparringspartner også for hugst- og kulturplaner.

Et offentligt møde om driftsplanerne blev aflyst, fordi der kun var 1 person tilmeldt.

MK mente at det er fremmed for de fleste at se på driftsplaner der går 15 år ud i fremtiden.

Det blev besluttet af afholde 2 møder pr. år.

Ad 3. Gennemgang af arealerne og drift for arealer i Brugerrådets område

Skovdistriktet fremviste det nye kort, der er udarbejdet i forbindelse med driftplanen. Brugerrådets medlemmer fik hver udleveret et kort. Arealerne omfatter:

 • Trørød Skov og Enrum, som er privat ejet, distriktet forpagter arealet i 50 år
 • Kohaven og Kratmosen: en del fredet ved Egebæksvej. Bjørneklo bekæmpes.
 • Søllerød Kirkeskov og Rygård
 • Geelskov
 • Ravneholmene, hvor der bl.a. er landbrug.

Distriktet driver i alt 132,2 ha økologisk landbrug inkl. 4 felter indenfor Dyrehaven, hvor det siden 1756 har fungeret med 4 år i landbrugsdrift efterfulgt af 12 år, hvor hjorte græsser. Dyrehavens marker ligger i områder, hvor de ikke ødelægger kulturspor i form af hustomter og højryggede agre.

 • Jægersborg Hegn og Dyrehaven – var oprindelig én stor dyrehave på 1.600 ha.
 • Charlottenlund Skov
 • Ermelunden
 • Ordrup Krat blev givet i len til Bernstorff Slot. Nevøen A.P. Bernstorff udstykkede i 1700-tallet området til 8 landbrugsejendomme. Senere blev disse skovparceller solgt til rigmænd med deklarationen at ejendommene skal forblive som de er. Der er fredskov ned til 100 m2 på villagrundene og Jægersborg Skovdistrikt står for administrationen.

MK medbragte et von Langen - kort over Dyrehaven og foreslog, at det blev kopieret til Brugerrådets medlemmer.

Ad 4. Større opgaver og projekter i de kommende år

 • Søllerød Kirkeskov. Nedlæggelse af rensningsanlægget og genskabelse af enge skal i gang nu.
 • Galopbanen: Skovdistriktet modtager mange forslag til anvendelse af arealet, hvor Galopbanen ligger. Distriktet afviser andre aktiviteter, idet en tinglyst helhedsplan følges. Brugerrådet er enig i denne disposition. Hvis Galopbanen ophører, er det distriktets plan at inddrage området i Dyrehaven, altså at flytte hegnet ud til vejen.
 • Vildtkælder. Skovdistriktet har et skur fra 1800-tallet til vildtbehandling. Har fået godkendelse til at bygge ny 60-70 m2 bygning på P-pladsen ved Hjortekær. Det bliver en sort træbygning med røde vingetegl på taget. Der bliver et kølerum, et rum til finbehandling, skylning og vejning samt et kontor til vildtsalg. Samtidig fjernes den eksisterende toiletbygning. En ny kan forhåbentlig bygges og i mellemtiden kan evt. opstilles lejede toiletter. Arbejdet går i gang mandag den 4. november og starter med nedrivning af toiletbygningen. Det er håbet at den gamle vildtbygning kan bevares som kulturhistorisk minde og gøres offentlig tilgængelig med plancher om jagt og vildtbehandling.
 • Skovdistriktet har fået ny kontorbygning. Næste gang skal turen gå forbi her.

Ad 5. Årets hugst og plantning – gennemgået til sidst

Ad 6. Bidrag til distriktets kulturhistorie

Til Brugerrådets orientering var udsendt to artikler sammen med dagsorden: Artikel om statsskovene i Gentofte Kommune og udkast til artikel om Dyrehavens vegetationshistorie. Sidstnævnte artikel er udarbejdet på baggrund af debatten om overdrev som defineret botanisk eller kulturhistorisk.

Naturklagenævnet har med en afgørelse defineret overdrev som kulturhistorie. Københavns Amt vil revurdere overdrev i Dyrehaven, men afventer afklaring fra Naturstyrelsen.

MC mener, at for store områder af Dyrehaven var angivet med "rødt" som 1. klasses svampeareal. Der var enighed i Brugerrådet om, at der med mere præcise angivelser ville blive taget mere hensyn til vigtige svampeområder.

Ad 7. Ulvedalsteater, orientering

Der er oprettet en fond, der har lavet en aftale med Det Kongelige Teater for den kommende sæson – dog mangler der stadig 2 mio. kr. Det er en "Ivanhoe"-agtig Gilbert O’Sullivan-musical, som skal opføres i juni måned 2003.

Det er en hård belastning for Dyrehaven, idet forstyrrelser til opbygning, prøver, nedtagning mv. har varet op til 6 måneder. Nu er det aftalt, at der skal bruges en stålkonstruktion, der hurtigt kan sættes op / tages ned – og at teatret kun finder sted hvert 3. år.

Ad 8. Bellevue, orientering

Fremover skal der være et fælles Jacobsen-koncept for kiosker mv.

Ad 9. Distriktets økonomi, besparelser, afskedigelser og hjemsendelser

Distriktet har afskediget én person og samtlige SID-ansatte er hjemsendt i 4 uger, og der sker ikke yderligere i 2003. Der skal i alt skæres 20% ned i årene 2002 – 2006. Skovdistriktet fik i år en større indtjening, fordi Dyrehavsbakken havde en formidabel sæson.

Ad 10. De nye publikumstal

Forskningscenter for Skov og Landskab gennemførte en publikumstælling i 1998 som opfølgning på en tilsvarende undersøgelse 20 år tidligere. De endelige tal er endnu ikke kommet, men det ser ud til mere end en fordobling fra 3 til 7 mio. besøgende pr. år i Dyrehaven. Tallene for Charlottenlund Skov fra 1978 har nok været forkerte.

Ad 11. Eventuelt

 • Hundeskove. Distriktet oplever en stigning i antallet af henvendelser vedrørende løse hunde i hundeskovene. Ofte har hundeejere misforstået "hundeskove", idet de mener, at deres hunde må tyrannisere andre. Det er meget vanskeligt, at nedlægge hundeskove.
 • Dyrehaven på kulturarvlisten? JAA oplyste, at Akademirådet vil arbejde for, at Dyrehaven indstilles til at komme på UNESCO’s liste, hvor Danmark i forvejen kun har ganske få seværdigheder, f.eks. Jelling og Kronborg. KWS spørger i styrelsen til sagen.
 • DN vil lave en naturplejegruppe og samarbejde med distriktet om et offentligt arrangement, hvor folk inviteres til at komme og være med til at fjerne bjørneklo, gyldenris og andre uønskede vækster. Distriktet samarbejder gerne. SBH har initiativet.

Ad 12. Næste møde

Torsdag den 22. maj 2003 kl. 13.00

Ekskursion: Von Langes plantage, distriktskontoret.

Evt. afbud bedes givet i god tid!

Før ekskursionen blev dagsordens punkt 5 gennemgået; Årets hugst og plantning

TC Der gennemføres hugst, der udtynder bevoksninger, så de blivende træer hurtigere vokser til.

Der gennemføres stadig flere bortsprængninger af bøgetræer nær stier og publikumsarealer, fordi træerne er meget gamle.

Honningsvampen har dræbt nogle egetræer, der var svækkede som følge af insektangreb

HKA laver foryngelse af afd. 7 uden harvning, fordi bøg allerede er der og pga. gravhøje

Trørød Hegn: alle arter trives. Hvis vi ikke gør noget for at fremme bøgen, vil andre arter vokse ind.

KWS Træartsblandingen blev drøftet i Dyrehaveudvalget. Hovedtræarterne er bøg og eg. Her indblandes arter, som von Langen indførte, f.eks. ægte kastanie. Ahorn kommer af sig selv. Vi skal sørger for at der er bøg. Europæisk lærk og rødel bruges som ammetræer. Vi skal have en landskabsmæssig planlægning – hellere 2 ha tilplantning og hegning hvert andet år end 1 ha hvert år.

Ekskursion

 • Første stop ved Teaterstien, hvor skovdistriktet forelagde planer om indhegning / plantning. Arealet skal ikke gå helt op til Kæmpegravsvej, fordi der her er et meget smukt område med træer i forfald. PG foretrak små indhegninger. AHD fandt den foreslåede størrelse passende, mens de øvrige hellere så en udvidelse af hegnet straks. KWS konkluderede, at tilplantningen gennemføres og at distriktet forinden ser på, om hegnet kan gøres lidt større.
 • Andet stop ved Materialepladsen, hvor skovdistriktet vil lave punktplantning, så bygninger skjules. Fremviste også toilet"unit". Rådet tilsluttede sig.
 • Tredje stop var fremvisning af den 39 meter høje ægte kastanie i von Langens Plantage fra 1764.

Af tidsnød nåede ekskursionen ikke til Springforbi, men KWS orienterede om det nye projekt, hvor Cowi har beregnet, at det vil koste 12 mio. kr. at lave to S-formede moler, hvor der vil lejre sig sand, så området kan bruges til badestrand. Det oprindelige tilbud på kystsikring var på 3 mio. kr. ADH påpegede, at dette projekt muligvis var større end det, som DN kunne tilslutte sig. KWS orienterede om, at distriktet (i enighed med DN) havde forkastet den "store" løsning og at Cowis forslag med tre strande ønskedes indskrænket til to. KWS menter herefter at være i god overensstemmelse med DNs hidtidige holdning. Han var villig til at drøfte det nærmere på stedet.

Vedlagt referatet

 • Hugstkort fra Torben blev udleveret på mødet
 • Hugstkort fra Hans kan rekvireres

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken