Referat af møde i Brugerråd Nord 5. oktober 2004

Brugerrådet mødtes i Slettehus i Hjortekær. Følgende var mødt:

Klaus Waage Sørensen (formand), Jægersborg Statsskovdistrikt

Peter Günther, Københavns Amt

Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Vibeke Peschardt, Søllerød Kommune

Ulrik Reeh, Danmarks Naturfredningsforening

Henrik Troels-Smith, Udvalget for ridning i Dyrehaven

Gunnar Brüsch, Friluftsrådet

Poul Erik Birk Jacobsen, Danmarks Idrætsforbund

Morten Knudsen, Rep. for Grundejerforeninger

Thomas Læssøe, Foreningen til svampekundskabens fremme

Birgitte Kortegård, Københavns Kommune

Endvidere deltog fra Jægersborg skovdistrikt skovfoged Torben Christiansen og skovfoged Steen Bjarke Hansen.

DAGSORDEN:

1. Orientering om igangværende projekter
  • Naturskolen i Rådvad udvides
  • Strandpark i Skodsborg (evt. nyt fra Søllerød Kommune?)
  • Ådalen i Søllerød Kirkeskov (evt. nyt fra Søllerød Kommune?)
  • Strandparken Springforbi
  • Naturen i Rådvad
  • Visionsplan, Københavns Befæstning
2. Forsøg med teltning i statsskovene

3. Det kommende års indsats, specielt i Dyrehaven.

4. Eventuelt.

5. Næste møde.

Formanden bød velkommen til brugerrådet og mindede om, at brugerrådets referater, jf. beslutning på sidste brugerrådsmøde, vil blive fremsendt elektronisk i det omfang distriktet har E-mail adresse på rådets medlemmer. Medlemsoversigt med kendte mail adresser gik bordet rundt og blev suppleret på mødet.

Klaus Waage Sørensen orienterede derefter kort om at distriktet medio september havde gennemført den krævede forandring i distriktets interne organisation. Hvor opgaverne før var opdelt geografisk under ansvar af hver sin skovfoged, løses opgaverne fremover som udgangspunkt tværgående hvor hver skovfoged har ansvar for en række funktioner på hele distriktet.

Pkt. 1. Orientering om igangværende projekter

Klaus Waage Sørensen orienterede om udvidelsen af den eksisterende naturskole i Rådvad.

Bygningen vest for den nuværende skole er stillet til rådighed for en udvidelse, der er nødvendiggjort af, at Gentofte kommune er kommet med i samarbejdet. Gentofte er nu indtrådt på linie med de to øvrige kommuner med driftsbidrag i forhold til antal af skolebørn. Kommunen har afsat 500.000 kr til bygningsarbejder. Skovdistriktet ligeledes 500.000 kr mens friluftsrådet har givet 300.000 kr af tips- og Lottomidler.

Vibeke Peschardt orienterede fra Søllerød kommune om det fælles kystsikringsprojekt ud for Skodsborg strand. Projektet går ud på at etablere et antal langsgående høfder og derefter at indpumpe sand til gendannelse af strandarealet. Den lokale grundejerforening omkring Struckmannsparken (som ejes af SNS) har meldt Søllerød Kommune til trafikministeriet. Grundejerforeningen mener at der er tale om et 'badeland' som kræver en VVM-redegørelse. Vibeke Peschardt kom direkte fra møde med trafikministeriet og kunne meddele at der derfra ville blive sendt 'sindet' skrivelse til grundejerforening, om at deres klage ikke har opsættende virkning. Anlægsarbejdet fortsætter derfor og forventes færdig ultimo 2004. Grundejerforeningen har også klaget direkte til Miljøministeren. Ministeren har p.t. ikke svaret, men det var Vibeke Peschardts formodning af Ministeren ikke ville gå ind i sagen.

Vibeke Peschardt gav en kort status for projektet med at få nedlagt rensningsanlæget i Søllerød Kirkeskov. Den ny 'Pipeline' der skal føre spildevandet til Lyngby-Taarbæks store rensningsanlæg ved Mølleåen, er under anlæg og forventes færdig medio 2005. I tilknytning til anlægget kobles civilforsvarets gamle underjordiske brændstofdepot i Ravneholmene på som overløbstank. Når anlægget er færdig og taget i brug, tages der fat få det naturgenopretningsprojektet, på det gamle rensningsanlægs areal, som udvalget tidligere har fået skitseret.

Klaus Waage Sørensen redegjorde for status på projekt Springforbi Strandpark. Efter aftale med Lyngby-Taarbæk kommune er det besluttet at få foretaget VVM-redgørelse for så vidt angår projektets konsekvenser for baglandet. VVM er p.t. i indbudt licitation hos to budgivere der er valgt blandt 5 gennem prækvalifikation. Ulrik Reeh spurgte til om DN's strandprojekt i Bellevue kunne blive omfattet at VVM-redegørelsen. Klaus Waage Sørensen kunne oplyse at udbudsproces var i gang og at svaret derfor måtte være nej – mente i øvrigt ikke, at det var formålstjensteligt at blande de to projekter sammen. Rolf Aagaard-Svendsen oplyste at Lyngby-Taarbæk kommunes baggrund for at ønske en VVM redegørelse, skulle ses i en reel bekymring for, hvordan det forventede store besøgstal til den nye strand skulle håndteres.

Klaus Waage Sørensen orienterede kort om, at distriktet havde tanker om at etablere et nyt offentligt tilgængeligt naturareal i areal i Rådvad på sydsiden af Mølleåen øst for Rådvad by. Det videre arbejde afventer beboermøde hvor ideen vil blive drøftet.

Klaus Waage Sørensen redegjorde for det igangsatte arbejde med en Visionsplan for Københavns nyere befæstning . Distriktet har hyret en landskabsarkitekt som forventes at komme med et første udkast inden for 2-3 uger. Målet er at få et seriøst beslutningsgrundlag til hvordan de begrænsede midler der er til rådighed kan bruges så vi får 'mest befæsning for pengene'.

Derudover arbejdes der i samarbejde de 4 Vestvoldskommuner på at få udarbejdet ny plejeplan for volden. Birgitte Kortegaard spurgte, om der i den forbindelse blev taget hånd om de sikkerhedsmæssige forhold for publikum, hvilket Klaus Waage Sørensen svarede bekræftende på.

Pkt. 2. Forsøg med teltning i statsskovene

Som bilag til dette punkt var udsendt dels Naturstyrelsens skrivelse af 7. juli 2004 samt skovdistriktets foreløbige svar af samme dato.

Klaus Waage Sørensen indledte med at sige, at han personligt var nået til den konklusion, at det ville være klogt at se tiden lidt an, inden der evt. blev åbnet op for muligheder for teltslagning både på Vestamager og i Dyrehaven. Begrundelsen herfor er hovedsagelig, at Jægersborg skovdistrikts arealer alle er meget bynære. Han fandt, at grænsen for et areals "bæreevne" i forhold til publikum var nået, når de "alm. skovgæster" ikke længere får en naturoplevelse ved at besøge området. Han var bange for, at distriktet i sin iver efter at give mange mennesker forskellige naturoplevelser kunne risikere, at ingen i sidste ende fik en naturoplevelse ud af besøget.

Birgitte Kortegaard advarede mod, at teltslagning i byområder tiltrækker et andet publikum, end initiativet sigter på. Således skønner Københavns kommune, at de fast har omkring 500 boligløse boende i telte i kommunens parker, herunder på Amager Fælled. Hun advarede imod en sådan utilsigtet effekt på statsarealerne.

Gunnar Brüsch var helt enig i, at det ikke var ønskeligt at åbne de meget bynære arealer op for den i øvrigt glimrende tanke med at give mulighed for en begrænset 'almandsret'. Poul Erik Brik Jacobsen tilsluttede sig dette synspunkt. Vibeke Peschardt spurgte til om forsøget havde afsæt i ny lovgivning. Klaus Waage Sørensen oplyste at der var tale om et SNS initiativ efter bestemmelserne i gældende naturbeskyttelseslov.

Formanden konkluderede at udvalget bakkede op om distriktets holdning.

 

Pkt. 3. Det kommende års indsats - specielt i Dyrehaven

Torben Christiansen redegjorde for de planlagte aktiviteter herunder hvilke bevoksninger som vil blive gennemhugget og hvilke hegninger der vil blive fjernet. Af plantninger vil der dette efterår blive foretaget enkelte plantninger af hejstere /store træer) i Von Langens Plantage - jf. tidligere drøftet politik for Dyrehavens foryngelser.

Klaus Waage Sørensen oplyste, at der i medfør af NATURA 2000 (se eventuelt) er kommet en ekstra sagsgang i forbindelse med nyplantninger i Dyrehaven og at det derfor overvejedes fremover at behandle kommende kulturer på udvalgets forårsmøde - modsat hidtil hvor det er sket på efterårsmøderne. Klaus Waage Sørensen beklagede at der nu to år i træk ikke havde været forslag om kultur til behandling i udvalget. Hvis distriktet skal holde trit med driftplanens målsætning skal der årligt tilplantes ca. 1 ha.

Af aktiviteter uden for Dyrehaven nævnte Klaus Waage Sørensen at der den kommende vinter vil blive skovet hovedparten af de sidste gl. bøgeoverstandere syd for Skodsborgvej - og det vil kunne ses.

Rådet havde ikke bemærkninger til de foreslåede aktiviteter .

Pkt. 5. Eventuelt.

Klaus Waage Sørensen nævnte at der med den ny Skovlov og Naturbeskyttelseslov som trådte i kraft 1. oktober 2004 er indført særlige regler for NATURA 2000 - som er en samlende betegnelse for de gamle Habitat-, fuglebeskyttelse- og Ramsarområder. På mødet fik udvalget omdelt hhv. Ritzautelegram og intern mail-notat som beskriver ændringerne i naturbeskyttelsesloven i korte træk.

( bilægges referatet )

Kort fortalt er der anmeldelsespligt for en række aktiviteter i natura 2000 områder. Anmeldelse skal ske til hhv. SNS og Amt afhængig af om der er tale om skov eller ej. 4 uger efter anmeldelse og hvis der ikke er gjort indsigelse fra SNS/amt kan aktiviteten påbegyndes! Hele Dyrehaven og store dele af Vest Amager er Natura 2000 områder og er derfor omfattet af anmeldelsespligten - i Dyrehaven gælder det bla. for alle påtænkte plantninger.

Klaus Waage Sørensen orienterede om afgørelse fra Naturklagenævnet i sag om hvorvidt en af Slettemarkerne er omfattet af (gl.) naturbeskyttelseslovs bestemmelser om §3-arealer. Nævnet har afgjort at den konkrete mark (vestparcellen) ikke er omfattet af den daværende lovs bestemmelser.

(Materiale om sagen vedlægges referatet)

Pkt. 6. Næste møde.

Næste møde blev aftalt til onsdag d. 25. maj 2005 kl. 14.00

Punkter til dagsordenen eller til en evt. besigtigelse er velkomne

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken