Referat Brugerråd Nord den 12. maj 2009

Tilstede:

Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

Poul Erik Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

Henrik Troels-Smidt, Udvalget for ridning i Dyrehaven

Vibeke Preisler, Friluftsrådet

Thomas Læssøe, Botanisk Institut

Jeppe Aagaard Andersen, Landskabsarkitekt

Jens Ole Juul, Københavns Kommune

Klaus Waage, Naturstyrelsen – Hovedstaden

Afbud:

Mogens Vad, Gentofte Kommune

Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Vibeke Peschardt, Rudersdal Kommune

Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet

Phillip Francis Thomsen, Dansk Entomologisk Forening

Hans Kolling Andersen, Sven Norup Jakobsen, Jes Aagaard og Torben Christiansen alle Naturstyrelsen – Hovedstaden deltog under forskellige punkter, sidstnævnte som referent.

Dagsorden.

 1. Meddelelser
 2. Natura 2000
 3. Ulvedalsteatret 2010
 4. Mountainbike-problemerne i Geel Skov
 5. Forstbotanisk Have
 6. Dyrehaven som verdensarv
 7. Fuglesangs sø
 8. Henvendelse fra Leif Hilfred, indlæg samt ønske om optagelse i Brugerrådet
 9. Springforbi
 10. DN´s dagsordensforslag, delvist indeholdt i ovenstående. Orientering om hjemmesiden.
 11. Eventuelt

Udkast til dagsorden var udsendt til brugerrådets medlemmer den 20.april 2009. Hans Nielsen havde fremsat en række forslag, der enten er indeholdt i dagsordenen eller behandles under punkt 10. Hans Nielsen havde endvidere bedt om at ekskursionen gik til Springforbi.

Ekskursion.
Ekskursionen som indledte mødet gik til Forstbotanisk Have i Charlottenlund jfr. Dagsordenens punkt 5. Herefter gik ruten ad resterne af de gamle Jagtveje, jfr. Dagsordenens punkt 6. Sluttelig gik mødedeltagerne ad stien langs Øresund udfor Springforbi Strandpark fra Strandmøllen til Trepilelågen, jfr. Dagsordenens punkt 9.

Meddelelser.
Waage orienterede indledningsvist om enhedens økonomi, hvor alt arbejde, der kan udsættes er sat i bero. Han pointerede at dette forhold ville gå igen i debatten om de enkelte punkter og mulighederne for overhovedet at gøre noget i år.

Waage orienterede om et arrangement om Naturkanonen afholdt i Dyrehaven den 10. maj med deltagelse af miljøminister Troels Lund Poulsen. Kernen i arrangementet var præsentationen af udvalget og de foreslåede emner til udpegning. Brugerråd Nords medlemmer var (lidt sent) inviteret til arrangementet, der af ministeren blev betegnet som vellykket.

Der har været debat om Mølleåprojektet i pressen, og Waage omdelte indlæg og orienterede kort.

Waage omdelte en henvendelse fra en nabo til Søllerød Kirkeskov, der bad om opsætning af skilte med reglerne for færdsel med hund i hundeskove. Det er et generelt problem at hundeluftere færdes i hundeskovene uden fuld kontrol over hundene, men det er ikke enhedens opfattelse at problemet kan løses ved yderligere skiltning.

Natura 2000.

Natura 2000 planerne som skulle have været i høring ultimo 2008 er endnu ikke kommet ud fra Naturstyrelsen – Roskilde. Vi ved ikke hvornår der kommer nyt.

Ulvedalsteatret 2010.
For nærværende er det planen at næste gang der spilles teater i Ulvedalene bliver i 2010. Som udgangspunkt var der lagt op til teater hvert 3. år, men der har været problemer med at få alle forhold på plads så der kunne spilles i 2009.

Til gengæld er der givet bevilling til bygning af et underjordisk anlæg, der skal understøtte scene samt tilskuerpladser fremover. Gevinsten bliver, at den tid opbygning og nedtagelse foregår, kan forkortes, og påvirkningen af andres oplevelse af Dyrehaven i arbejdsperioden kan forbedres.

Der bliver skruet store stålskruer ned til hæftelse af tilskuerpladserne i god dybde, så man ikke kan komme til skade med fundamentet når det ikke er i brug. Positionerne registreres og genfindes ved brug af GPS.

Til scenen bliver der bygget et anlæg, der overdækkes med muld og vegetation. Ved brug åbnes ”døre” i vegetationen.

Mountainbike problemerne i Geels Skov.
Der var rundsendt materiale med klager sammen med mødematerialet, og der blev omdelt mere på mødet. Materialet deler sig i to, dels klager over MTB- cyklisterne og dels egentlige konflikter.

Waage gennemgik materialet og Sven Norup orienterede om samarbejdet med Lyngby Taarbæk og Rudersdal kommuner om en informationskampagne, som blandt andet skal frembringe en 3- fløjet folder med fokus på cyklister, hunde og generelle regler og retningslinjer.

Vibeke Preisler og Poul Erik Birk opfordrede til at involvere Dansk Cykelunion og Dansk Idræts Forbund, og opfordre til at de skulle tage medansvar for at løse konflikterne.

Sven Norup svarede, at der var en god dialog med de lokale foreninger, men at problemerne ofte var at finde hos enkeltpersoner der optrådte meget aggressivt og udfordrende. Jes Aagaard tilføjede at cyklister gerne må køre på stierne, og at der blev afsat kampagnemidler til at oplyse om god opførsel i forhold til andre brugere af naturen.

Hans Nielsen mente at SNS selv øgede konfliktmulighederne ved at oprette MTB- cykelruter, men Waage svarede at det ikke var en lokal beslutning, men et overordnet krav at der blev stillet den slags faciliteter til rådighed for borgerne, og at muligheden for et forbud mod MTB- cykler ikke var en reel vej frem.

Brugerrådet anbefalede at de forskellige organisationer blev inddraget i arbejdet med at løse konflikterne på nødvendigt højt niveau.

Forstbotanisk Have.
Waage indledte med at fastslå, at haven er opgivet som videnskabelig forsthave. Beslutningen herom er truffet af rette myndighed: Universitetet.

Haven er tilbageleveret til enheden efter et langvarigt ”udlån” uden ressourcer til fremtidig drift eller vedligehold. Reelt har der været tale om en nedlæggelse i mindst de sidste tyve år, da der ikke er foretaget arbejder for at forhindre det omsiggribende forfald, som haven fremstår med i dag.

Enheden har søgt Augustinusfonden om midler til en gennemgang af status og forslag til en fremtidig drift, der søger at sikre nogle af værdierne i en overkommelig form. Der er givet tilsagn om 90.000 kr. til arbejdet, men muligheden for at sikre midler fra fonde til fremtidig drift er højst usikre.

Der var i Brugerrådet en enig opfattelse af, at haven indeholder væsentlige værdier, som bør sikres i videst muligt omfang, og i en form hvor flest muligt har glæde af haven.

Jens Ole Juul og Vibeke Preisler foreslog at forbedre adgangen med flere indgange, men mente at hækken som afgræsning burde bevares.

Jeppe Aagaard mente haven var af national betydning, som den flotte gamle ”ting” den fremstod som i dag. Han mente der burde skaffes midler til sikring af en drift og vedligehold i fremtiden. Efter hans mening er det en pligt at sikre Forstbotanisk Have i fremtiden.

Hans Nielsen og flere andre pegede på muligheden for at inddrage andre borgere og interessegrupper i form af en venneforening eller lignende. Der må efter fleres mening være interesserede ildsjæle både iblandt naboer og specielt interesserede, og den frivillige arbejdskraft der kan mobiliseres på denne måde er uvurderlig, og kan række længere end knappe bevillinger.

Der var enighed om at havens karakter af en intim have skal bevares med respekt for det nuværende indhold af sjældne og eksotiske arter.

Waage rundede af med at det er en kendsgerning at vi har overtaget en forsømt have med en for længst afsagt dødsdom uden midler, og at embedsværket er begrænset i at have meninger om det kloge i den overordnede disposition. Derfor ser han meget velvilligt på tanken om oprettelsen af en venneforening og frivillig indsats for bevaring af værdierne i Forstbotanisk Have.

Dyrehaven som Verdensarv.
Det gamle parforcevejnet i Nordsjælland samt omgivelserne med blandt andet Eremitageslottet er indstillet til en tentativliste med forslag til optagelse på den egentlige liste. En formel forudsætning er blandt andet, at optagelsen støttes og opbakkes af organisationer og institutioner.

Et enigt Brugerråd udtrykte stor støtte og anbefaling af indstillingen.

Waage udtrykte stor tilfredshed med Brugerrådets opbakning, og arbejder aktivt videre for at en optagelse bliver fremmet.

Fuglesangs sø.
Waage henviste til den tidligere debat om naturtilstanden i søen, herunder især fiskebestanden der i høj grad udgøres af udsatte karper.

Siden sidste møde er der sket to ting i sagen. Der har været indkaldt tilbud på opfiskning af fredfisk, og resultatet blev to bud på henholdsvis 70.000 kr. og 450.000 kr. på samme opgave. I henhold til tidligere analyser blev det foreslået at der skulle opfiskes omkring 1000 kg . fisk, og enheden var indstillet på at benytte det billigste bud.

Imidlertid blev planen overhalet af en voldsom fiskedød i senvinteren. Formentlig på grund af islæg og en meget stor biomasse af store fisk, døde fiskene i stort tal af iltmangel i marts måned. Totalt er der opfisket omkring 600 kilo. Fangsten har bestået af græskarper og sølvkarper samt lidt færre spejlkarper og en enkelt koi-karpe og stor guldfisk.

Et stort problem med fiskebestanden er, at lystfiskere i hemmelighed udsætter karper, som de sidenhen kan fiske efter. Det sker uanset fiskeri i søerne indenfor dyrehavehegnet ikke er tilladt.

Waage mente, at enheden skulle afvente resultatet af den udbredte fiskedød inden der blev brugt penge på yderligere opfiskning. Især grundet SNS generelle økonomiske situation med et akut udgiftsstop var der heller ikke penge til opgaven nu.

Hans Nielsen mente det var nødvendigt at foretage yderligere opfiskning nu, men hovedparten af Brugerrådets medlemmer tog den økonomiske situation til efterretning.

Henvendelse om indtrædelse i Brugerrådet fra Leif Hilfred, samt forelæggelse af henvendelse.
Leif Hilfred deltog i punktet og forelagde sit skriftlige indlæg om problemerne med forstyrrelse af kronhjortene i brunsttiden, som forårsages dels af fotografer og dels af øvrige skovgæster.

Jeppe Aagaard spurgte om Leif Hilfred havde et løsningsforslg, og til det svarede Leif Hilfred at man burde indføre et forbud mod færdsel i terrænet i den tid og på de områder hvor kronvildtet brunstede. Forbuddet skulle markeres ved opsætning af skilte.

Jeppe Aagaard udtrykte, at det var af stor værdi man kunne fotografere hjortene og aktiviteterne i Dyrehaven, da det er meget få steder i verden muligheden findes. Selvom man kunne afholde fotograferne fra færdsel i terrænet ville det medføre begrænsninger for skovens andre gæster.

Birk Jakobsen og Vibeke Preisler talte begge imod et generelt forbud, der begrænser den almindelige skovgæst i at færdes i Dyrehaven.

Jes Aagaard forslog en intensivering af information og mediearbejdet omkring hensynet til brunstfred for hjortene. Den allerede udarbejdede folder omkring respekt for vildtet kan udbygges og oversættes til fremmede sprog, så den kan benyttes til at motivere de udenlandske fotografer til at tage hensyn til kronvildtet.

Den hidtil benyttede strategi med at tale med fotograferne om at forblive på veje og stier af hensyn til både kronvildt, andre fotografers mulighed for billeder uden fotografer, samt den almindelige skovgæsts muligheder for at opleve kronvildtet på de åbne sletter kan fortsættes på basis af venlig frivillighed, og bakkes op af enhedens personale.

Herefter forlod Leif Hilfred mødet.

Spørgsmålet om optagelse af Leif Hilfred i Brugerråd Nord blev vendt. Den overvejende stemning var, at det specielle emne Leif Hilfred repræsenterer ikke berettiger til optagelse som medlem. Til gengæld er Brugerrådet villig til at lade Leif Hilfred deltage i møder som gæst med indlæg når der er et særligt behov.

Springforbi.

På gåturen fra Strandmøllen blev det af DN fremførte om for hårdhændet naturpleje af skrænten debatteret.

Indledningsvist gentog Hans Nielsen sit ønske om at betonkanten ved Mølleåens udløb blev fjernet og erstattet af en mere naturlig stenmole. Waage pointerede, at enheden kun ejer den sydlige bred, og ikke kan disponere den nordlige bred. Han var enig i Hans Nielsens ønske, men på grund af sparekrav er der ikke penge til arbejder i år.

Princippet om at skrænten udfor de åbne arealer i Strandparken ikke skal være bevokset med træer og buske var der enighed om. Udfor de lukkede arealer var den overvejende stemning, at naturplejen skulle udføres ved nedskæring af opvækst med mellemrum.

Selvom der var enighed om at skrænten udfor de åbne dele af Strandparken skulle holdes uden buskvegetation, var der flere der mente at den udførte pleje, hvor rødder var taget op af jorden maskinelt var for hårdhændet. Det blev begrundet med, at vegetationen tager varig skade, artsrigdommen begrænset og muligheden for at uønskede invasive arter som Japansk Boghvede kunne brede sig. Der tegnede sig allerede et problem med vilde roser i stort tal.

Flere talte for at det var ok at vedligeholde de arealer, der kunne slås med en slåmaskine på denne måde. Samtidig blev der talt for, at en fremtidig vedligeholdelse skulle begrænses til nedskæring/slåning når det var nødvendigt.

Jeppe Aagaard pegede på den dårlige vedligeholdelse af stien, og Waage var enig, men begrundede den med den langvarige debat om kystliniens fremtid, og det forhold, at de allerede givne bevillinger var tilbagekaldt. Der var ingen penge i år.

DN´s dagsordensforslag, pkt. 1-3 indeholdt i ovenstående, her om hjemmesiden.

Jes Aagaard redegjorde for det arbejde, der har foregået med at omlægge SNS hjemmeside. Den ny udgave tager udgangspunkt i en brugerundersøgelse, der har betydet at opsætningen i de administrative enheder er nedtonet og erstattet af emneområder.

Der har været begrænsede ressourcer til rådighed for arbejdet, der har været kompliceret og omfattende, så en del fejl kan nok ikke undgås. Derfor er vi glade for henvendelser, der hjælper os med at finde fejlene, så de kan blive rettet.

Der vil fremover komme flere tilrettelser omkring Friluftskortet og Naturnet, og det overordnede mål er at overgå fra at koncentrere hjemmesiden om os selv, til at koncentrere den til brugerne med information og service.

Hans Nielsen udtrykte tilfredshed med udviklingen.

Eventuelt.
Waage spurgte til forholdet mellem ekskursion og behandlingen af dagsordenen, og der blev udtrykt tilfredshed med blandingen, når der blev taget udgangspunkt i dagsordenen ved ekskursionernes tilrettelæggelse.

Jeppe Aagaard spurgte til Dyrehavsbakkens indplacering i tentativlisten til Verdensarven. Waage mente, ud fra den kendsgerning, at Bakken var ældre end Dyrehaven, at Bakken naturligt indgik i helheden. Dyrehaven blev i øvrigt åbnet for offentligheden i 1756, og Bakken var verdens ældste forlystelsespark.

Næste møde blev aftalt til 16. september 2009 klokken 13.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken